Ana Sayfa » Deneme Sayfa

Deneme Sayfa

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Bilkent Üniversitesi tarafından üniversitenin lisans programlarına kayıtlı öğrencilere sağlanan burs ve indirimleri düzenlemektir.

Burs Çeşitleri

Madde 2- Bilkent Üniversitesi’nin lisans öğrencilerine sağladığı burs ve indirimler aşağıdaki biçimde gruplanmıştır:

  1. Merkezi yerleştirme bursları: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucunda burslu veya indirimli kontenjanlar yoluyla yerleşen öğrencilere sağlanan tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.
  2. Kapsamlı burslar: Merkezi yerleştirme sonucu tam (%100) eğitim ücreti bursu ile yerleşen öğrencilerden, üniversite tarafından önceden belirlenerek ilan edilen koşulları sağlayanların hak kazandığı ücretsiz yurt ve aylık cep harçlığı gibi ek burs olanaklarının tamamı.
  3. Yetenek bursları: Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan yetenek sınavları sonucunda üniversiteye kabul edilen öğrencilerden bu sınavlarda üstün başarı gösterenlere sağlanan tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.
  4. Uluslararası öğrenci bursları: Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda üniversiteye kabul edilen öğrenciler arasından belirli başarı ölçütlerine göre seçilenlere sağlanan tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.
  5. Doğu okulları tamamlama bursları: Doğu ve güney doğu bölgelerinde yer alıp üniversitelerin eğitim bilimleri enstitülerine bağIı olarak IGCSE ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı yürüten laboratuvar liselerinden mezun olan öğrencilere sağlanan eğitim ücreti bursları ve indirimleri.
  6. Üstün başarı bursları: Yıllık not ortalaması ve bu ortalamaya göre başarı sırası ölçütleri gözetilerek verilen tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.
  7. Özel burslar: Dış bağışçılar tarafından desteklenen burs fonları yoluyla sağlanan kısmi eğitim ücreti veya aylık cep harçlığı bursları.
  8. Mensup İndirimleri: Bilkent Üniversitesi ve iştiraklerinin tam zamanlı çalışanlarına uygulanan indirimler.

Genel Hükümler

Madde 3- Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı bütün burslar karşılıksızdır. Ancak, Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenciyken Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi uyarınca merkezi yerleştirme puanına göre bölüm değiştiren öğrencilerden, anılan yönergede tanımlandığı biçimiyle farklı burs veya indirim düzeyleri arasında geçiş için başvuru yapan veya programında üçüncü yarıyılına başladıktan sonra geçiş yapmak isteyenlerin, bölümler arası geçiş yapabilmeleri için önceki bölümlerinde kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemesi gerekir.

Madde 4- Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran lisans öğrencileri üstün başarı bursları ve özel burslar dışındaki burslardan yararlanamaz.

Madde 5- Başka bir kurumdan burs alıyor olmak Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanmaya engel değildir.

Madde 6- Eğitim ücreti bursları ve indirimleri yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.

Madde 7- Her burs çeşidi için burslu öğrencilerin burs durumları üç kişilik Burslar Komisyonu veya Komisyonları tarafından izlenir. Burslar Komisyonlarının üyeleri Rektör tarafından önerilerek Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Merkezi Yerleştirme Bursları

Madde 8- Merkezi yerleştirme sonucu lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden tam burslu veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlar yoluyla yerleştirilenler, yerleştikleri kontenjanda belirtilen düzeyde eğitim ücreti burslarına (indirimlerine) hak kazanır.

Madde 9- Lisans programlarının burslu ve indirimli kontenjan sayıları her yıl Rektörlük tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 10- Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler ile geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup daha sonra yeniden bu üniversiteye yerleştirilenler, merkezi yerleştirme burs ve indirimlerden yararlanamaz.

Madde 11- Merkezi yerleştirme burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 6 yıldır.