Ana Sayfa » Af Kanunu Uygulama Esasları

Af Kanunu Uygulama Esasları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 6111 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 58. Madde

Önemli tarihler:

 • Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi: 25 Temmuz 2011
 • Başvuru sonuçlarının açıklanması: 1 Ağustos 2011
 • 2011-2012 Güz yarıyılı eğitim ücretini ödemenin son günü: 22 Ağustos 2011
 • Kesin kayıtlar: 23 – 26 Ağustos 2011
 • COPE Sınavı: 13 – 14 Eylül 2011
 • Ders kayıtları: 22 – 23 Eylül 2011

 

 1. Bilkent Üniversitesi’nde İngilizce hazırlık programı dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 25.02.2011 tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmamış olanlar 25.07.2011 tarihine kadar Üniversite’ye başvuruda bulunmaları şartıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6111 sayılı kanunla değişik 44. maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. (Terör suçundan hüküm giyenler başvuruda bulunamaz.)
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 6111 sayılı kanunla eklenen Geçici 58. maddeden yararlanarak eğitimlerine devam etmek isteyenler 25.07.2011 tarihine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
 3. Söz konusu kanun maddesine göre üniversiteye yeniden kayıt hakkı kazananlar 1.08.2011 tarihinde açıklanacak, bu kişilerin üniversiteye kesin kayıtları 23–26.08.2011 tarihlerinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 4. Üniversiteye kayıtlarını yenileyecek öğrencilerin 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı eğitim ücretlerinin tamamını en geç 22.08.2011 tarihine kadar ödemiş olmaları gereklidir. Bu ödemenin taksitlendirmesi mümkün değildir. Yarıyıl ücretinin tamamı ödenmeden üniversiteye kayıt yaptırmak mümkün değildir.
 5. Bilkent Üniversitesi’ne önceden kalma eğitim, yurt veya diğer ücret borcu bulunanlar, 2011-2012 güz yarıyılı eğitim ücretine ek olarak, tahakkuk etmiş olabilecek gecikme faizi ve icra masrafları dahil tüm borçlarını 22.08.2011 tarihine kadar kapatmadıkları takdirde üniversiteye kayıt yaptırmaları mümkün olmayacaktır.
 6. Söz konusu kanun maddesine göre üniversite kayıtlarını yenileyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın güncel müfredat ve başarı kriterlerinden sorumludur. İlişkileri kesilmeden önceki statülerini temel alarak kazanılmış hak iddia edemezler.
 7. İlişkileri kesilmeden önce burslu okumakta olan öğrenciler üniversiteye kayıtlarını yeniledikten sonra eski burslarından yararlanamazlar.
 8. Söz konusu kanun maddesine göre üniversite kayıtlarını yenileyen öğrenciler, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrencilerle aynı statüde ücret öderler. Yıllık eğitim ücreti 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için KDV dahil 19.100 TL tutarındadır.
 9. Bölümlerine başladıktan sonra üniversiteyle ilişkisi kesilmiş olan lisans ve ön lisans öğrencilerinin (İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlamış veya bu programdan muaf tutulmuş öğrenciler) müfredat intibakları üniversiteye kayıtlarının yenilenmesini takiben ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Üniversite’ye kayıt yenileyen öğrencilerin eğitim programlarında daha önce geçirmiş oldukları süre ilgili programın azami süresinden düşülür. Azami süreyi doldurmuş öğrenciler “Uzatmalı Öğrenci” statüsüne alınırlar. Uzatmalı Öğrenciler, kredisine bağlı olarak ders başına ücret ödeyerek derslere kayıt olabilirler. Diğer öğrencilik hakları, Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin (c) fıkrası uyarınca sınırlanabilir.
 10. İngilizce Hazırlık programında okumaktayken üniversiteyle ilişkisi kesilmiş olan ve Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 58. maddesi uyarınca üniversiteye yeniden kesin kayıt yaptıran öğrenciler, 13-14.09.2011 tarihlerinde yapılacak olan COPE sınavına alınacaktır. (Birinci aşama COPE sınavında başarılı olamayan öğrenciler ikinci aşama COPE sınavına alınmayacaktır.) Bu sınavı başaran veya üniversitece kabul edilen dış sınavların* herhangi birinden yeterli düzeyde sınav sonuç belgesi getiren öğrenciler 22-23.09.2011 tarihlerinde bölümlerine kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edeceklerdir. COPE sınavında başarılı olamayan öğrencilerin intibakları şu esaslara göre yapılacaktır:
  • Tüm öğrenciler için İngilizce Hazırlık programında azami öğrenim süresi 2 yıldır (yaz kursları hariç 4 yarıyıl). Üniversite’ye kayıt yenileyen öğrencilerin İngilizce hazırlık programında daha önce geçirmiş oldukları süre 4 yarıyıllık azami süreden düşülür.
  • Azami süreyi doldurmamış öğrenciler COPE sınavında göstermiş oldukları yeterlilik doğrultusunda bir düzeye yerleştirilerek İngilizce hazırlık programına devam edeceklerdir. Bu öğrencilerin İngilizce hazırlık programında okuyabilecekleri azami süre belirlenirken bu programda daha önce geçirmiş oldukları süre 4 yarıyıllık azami süreden düşülecektir.
  • İlişkisi kesildiği sırada azami süreyi doldurmuş öğrenciler “Hazırlık Beklemeli” statüde kabul edilecektir. Bu öğrencilerin İngilizce hazırlık programına devam etmeleri mümkün değildir. Hazırlık Beklemeli statüdeki öğrencilerden normal eğitim ücretinin dörtte biri alınır. Bu öğrenciler tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Hazırlık Beklemeli öğrencilerin bölümlerinde ders kayıtlarını yaparak eğitimlerine devam edebilmeleri için üniversitece kabul edilen dış sınavların* herhangi birinden yeterli düzeyde sınav sonuç belgesi getirmeleri veya yarıyıl sonunda (Ocak veya Haziran ayında) girecekleri COPE sınavında başarılı olmaları gereklidir. Eğitim ücretinin tamamını ödememiş öğrenciler yarıyıl sonunda COPE sınavına alınmaz veya getirdikleri dış sınav belgesi işleme konulmaz. Hazırlık Beklemeli öğrenciler Eylül ayında verilen COPE sınavına alınmazlar. Dörtte bir eğitim ücretini yarıyıl derslerinin başlamasını takiben bir ay içinde ödememiş Hazırlık Beklemeli öğrenciler, üniversiteden kayıtlarını almış kabul edilir.
  • Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 58. maddesi uyarınca üniversiteye kaydını yenileyen öğrenciler 2011-2012 güz yarıyılnda “Hazırlık Sınamalı” statüye geçmek için başvuramazlar.
 11. 25.07.2011 tarihine kadar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 6111 sayılı kanunla eklenen Geçici 58. maddeden yararlanarak eğitimlerine devam etmek için başvuruda bulunmamış öğrenciler, bu kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44. maddesi uyarınca tanınan sınav haklarından yararlanmaya devam ederler.
 12. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 6111 sayılı kanunla eklenen Geçici 58. maddeden yararlanarak eğitimlerine devam etmek için başvuruda bulunan öğrenciler, bu kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44. maddesi uyarınca tanınan tüm haklardan feragat etmiş sayılır.
 13. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 6111 sayılı kanunla eklenen Geçici 58. maddeden yararlanarak üniversiteye yeniden kayıt yaptıran öğrenciler yürürlükteki yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

 

 • Af Başvuru Formu (WORD / PDF)
 • Lisansüstü Programlar için Af Başvuru Formu (WORD / PDF)

 


* Öğrencilerin İngilizce dil yeterlilikleri Bilkent Üniversitesi tarafından geçerli sayılan dış sınavların sonuçlarına göre belirlenebilir. Bu sınavlar ve yeterlilik için alınması gereken puanlar Üniversite Senatosu tarafından saptanarak duyurulur. İbraz edilen dış sınav sonuçlarının geçerliliği konusunda karar yetkisi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna aittir. Gerektiğinde dış sınav sonuçlarının geçerliliği hakkında araştırma yapılabilir. Şüpheli bulunan dış sınav sonuçları kabul edilmeyebilir. Sahte belgeler hakkında hukuki işlem yapılır. Dış sınav sonuçları, girildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. Sadece, dış sınav veren kurumlar tarafından Bilkent Üniversitesi’ne gönderilen sınav sonuçları geçerlidir. Lisans programları için: Cambridge Üniversitesi FCE, CAE ya da CPE sınavlarından “C”; IELTS akademik sınavının her bölümünden 5.5 puan almış olmak koşuluyla genel ortalamadan 6.5 puan; TOEFL PBT (paper-based) sınavının, Yazma (Test of Written English) bölümünden 4 puan almış olmak koşuluyla, 550 puan; TOEFL iBT (internet-based) sınavının, her bölümünden (Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) 20 puan almış olmak koşuluyla, 80 puan; KPDS / ÜDS sınavından 87 puan. TOEFL sınavına gireceklerin sınavdan önce İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu’na başvurarak sınava girecekleri tarihi bildirmeleri gerekmektedir; öğrenci kimlik bilgileri Üniversite tarafından Ankara Türk-Amerikan Derneği (TAA) Merkez Şubesine (Cinnah cad. No.20) bildirilecek ve sadece bu şubede sınava girmek mümkün olacaktır.