GSE Seminer: “Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirme Becerilerinin Geliştirilmesi,” Prof. Dr. Salih Ateş (Gazi Üniversitesi), G-160, 16:40 13 Kasım (TR)

Dear Colleagues and Students,

You are cordially invited to attend the seminar organized by the Graduate School of Education.

Speaker: Prof. Dr. Salih Ateş from Gazi University

Date: Wednesday, Nov 13th, 2019
Time: 16:40
Place: G-160 (Seminar Room)

*** Sunum dili Türkçe olacaktır.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Özet

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme uygulamaları konusundaki gelişimini sağlayacak etkili bir mesleki gelişim modülünün geliştirilmesi ve bu modülünün etkinliğinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı ve geliştirilecek mesleki gelişim programının özellikleri düşünüldüğünde, Creswell’in iş birlikli eylem araştırması en uygun araştırma desenlerinden biri olduğu düşünülmüştür. Çalışmanın katılımcıları üç farklı resmi ortaokulda görev yapan beş fen bilgisi öğretmenidir. Mesleki gelişim programına katılmadan önce öğretmenler sınıflarında gözlemlenmiş sonrasında ise program kapsamında geliştirilen materyaller aracılığı ile öğretmenlere eğitim verilmiş ve öğretmenler bir yarıyıl süresince sınıflarında biçimlendirici değerlendirme uygulamaları yapmışlardır. Çalışma süresince veri toplama aracı olarak görsel-işitsel araçlar, görüşmeler ve çeşitli ölçekler kullanılmıştır. Geliştirilen mesleki hizmet içi eğitim modülünün değerlendirilmesi, Guskey tarafından önerilen modele göre gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda öğretmenlerin mesleki gelişim programına ilişkin görüşleri, programın öğretmenlerin uygulama ve bilgi düzeyleri üzerine etkileri incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılmadan önce etkili bir biçimlendirici değerlendirme için gerekli stratejileri sınıflarında yetkin olarak uygulayamadıklarını göstermiştir. Buna göre öğretmenlerin çoğunluğu öğrencileriyle öğrenme hedefleri ve başarı kriterlerini paylaşmamakta, öğrencilerine genellikle kendilerine daha önceden anlatılanları hatırlayıp hatırlamadıklarını ortaya çıkarma amacıyla düşük bilişsel seviyede sorular sormakta, öğrencilerinin yanıtlarına neredeyse her zaman yargılayıcı geri bildirimlerde bulunmakta ve öğrencilerinin ön bilgileri ve öğrenmesi ile ilgili elde ettikleri bilgileri görmezden geldikleri görülmüştür. Öğretmenler mesleki gelişim programına katıldıktan sonra ise bu uygulamalarında bir takım gelişmeler olduğu görülmüştür. Ancak bu gelişimin tüm öğretmenler için aynı seviyede olmadığı da ortaya çıkmıştır. Program sonrasında, tüm öğretmenlerin öğrenme hedefi ve başarı kriterlerini öğrencileriyle paylaşma uygulamalarında bir gelişim meydana geldiği, öğrencilerin yanıtlarına yargılayıcı geri bildirim dışında istendik şekilde tepkide bulunma uygulamalarında ise bazı öğretmenlerin gelişim gösterdiği görülmüştür. Öğrenci öğrenmesi ile ilgili elde edilen verinin kullanılması uygulamasında ise sadece bir öğretmen yetkin seviyeye ulaşabilmiştir. Sonuç olarak mesleki gelişim programının öğretmenlerin biçimlendirici değerlendirme uygulamaları üzerinde farklı etkiler göstermekle birlikte öğretmenlerin belirli bir gelişim göstermesine yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin uygulamaları dışında, geliştirilen modüle yönelik görüşleri ve bu görüşlerin öğretmenlerin uygulamalarını nasıl etkilediği de incelenmiştir. Buna göre öğretmenlerin hepsinin biçimlendirici değerlendirme konusunu önemli ve ilgi çekici bulduğu anlaşılırken, öğretmenlerin bu görüşlerinin uygulamalarında kendilerini motive ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca modülün, araştırmacı ve öğretmenler arasında iş birliği kuracak şekilde tasarlanmasının da öğretmenler tarafından olumlu karşılandığı ve bu durumun da uygulamalarına olumlu bir şekilde yansıdığı görülmüştür. Bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

—————————————————————————————————————————————————————————–