Ana Sayfa » İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

[ 17.06.2013 tarihli Mütevelli Heyeti Kararı ]

 

Amaç

Madde 1- İngilizce Hazırlık Programı’nın amacı, Bilkent Üniversitesine kabul edilen öğrencilerin İngilizce düzeylerini ölçmek ve dil becerilerini dersleri izleyebilecek düzeye getirmektir.

Kapsam

Madde 2- (Değişik, MHK 11.12.2019) İngilizce Hazırlık Programı ve öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerinin değerlendirilmesi, İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu yönetmelikte yer almayan konularda Bilkent Üniversitesi’nin Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği veya Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin ile ilgili konularda ise Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yeterlik, Sınıflandırma ve Düzeyler

Madde 3- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 01.06.2016; Değişik, MHK 17.02.2017; Değişik, MHK 11.12.2019) Üniversitenin lisans programına kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin yeterlik ve sınıflandırması İngilizce Hazırlık Programı tarafından yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile belirlenir. Bu sınavda yeterli bulunmayanlar, İngilizce Hazırlık Programı’na devam eder. Yeterli bulunanlar ise kabul edildikleri lisans programına başlar.

Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında yatay geçiş başvurusu yapan adaylardan başvurusu Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından İngilizce yeterlik şartlarını sağlamak koşulu ile kabul edilenler ile aynı yönetmeliğin Ek 1. maddesi kapsamında başvuru yapan adayların İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeleri gereklidir. Bu sınavda başarılı olan adayların geçişleri kesinleşir. Başarısız olan adaylardan Ek 1. madde kapsamında başvuranlar İngilizce Hazırlık Programı’na devam eder, 11. madde kapsamında başvuranların ise başvuruları reddedilir.

Lisansüstü öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin karara bağlanması Senato tarafından belirlenmiş ölçütlere göre Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır. Dış sınav sonuçlarının kabulünde Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları gözetilir.

Madde 4- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 17.02.2017; Değişik, MHK 11.12.2019) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı iki aşamadan oluşur. Sadece birinci aşama sınavında barajı geçen öğrenciler ikinci aşama sınavına girebilir. İkinci aşama sınavı farklı dil becerilerini sınayan iki ayrı bölümden oluşur. İkinci aşama sınavının ikinci bölümüne girebilmek için birinci bölümünden bölüm barajını geçmiş olmak gereklidir. İkinci aşama sınavında başarılı sayılmak için öğrencinin her iki bölümde de ayrı ayrı bölüm barajını geçmiş olması gereklidir. İkinci aşama sınavında birinci veya ikinci bölümde ilgili bölümün barajını geçemeyen bir öğrenci ikinci aşama sınavının tamamından başarısız olmuş kabul edilir.

Birinci ve ikinci aşama sınavlarının her yapılışında İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü, birinci aşama sınavında düzey yerleştirme notlarını ve ikinci aşamaya girebilmek için gerekli baraj notunu, ikinci aşama sınavında ise her bir bölüm için baraj notlarını %60’dan az olmayacak biçimde belirler. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı için mazeret veya bütünleme sınavı düzenlenmez.

İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nın geçerlilik süresi sınavın verildiği tarihten itibaren iki yıldır.

Madde 5- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 17.02.2017) İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre İngilizce dil becerileri yeterli bulunmayan Bilkent Üniversitesi öğrencileri, belirlenen düzeylerden başlayarak İngilizce Hazırlık Programı’na alınır.

İngilizce Hazırlık Programı sırasıyla Temel (Elementary), Orta Öncesi (Pre-Intermediate), Orta (Intermediate), Orta Üstü (Upper Intermediate) ve Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzey derslerinden oluşur.

Madde 6– Yarıyıl veya Yaz Okulu sonunda Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersinin yükümlülüklerini tamamlayan İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarı gösterenler, izleyen yarıyıl başında kabul edildikleri eğitim programına başlar. Başarısız olan öğrenciler eğer 8. maddede anılan azami süreleri dolmamış ise Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini tekrar eder.

Dış Sınavlar ile Yeterlik

Madde 7- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 11.12.2019) Yatay geçiş başvurusu yapan adaylar hariç, öğrencilerin İngilizce dil yeterlikleri uluslararası sınavların veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının sonuçlarına göre de belirlenebilir.

Bu sınavlar ile yeterlik için alınması gereken puanlar İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü’nün önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından saptanarak duyurulur. Dış sınav sonuçlarının kabulünde Bilkent Üniversitesi’nin Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları gözetilir.

Dış sınav başvurularının değerlendirmeye alınması için öğrencinin yarıyıl kaydının yapılmış olması gereklidir.

Dış sınav sonucu kabul edilen öğrenciler izleyen yarıyıl başında kabul edildikleri eğitim programlarına başlar.

İngilizce Hazırlık Programı dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir, gerek gördüğünde öğrencileri değerlendirme sınavına çağırabilir ve araştırma sonucuna göre dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.

En az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında eğitim gören veya ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’ndan muaf olur.

Eğitim Süresi

Madde 8- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 03.04.2017; Değişik, MHK 22.02.2018) İngilizce Hazırlık Programı’nın azami süresi lisans öğrencileri için iki yıl, lisansüstü öğrenciler için bir yıldır.

İngilizce Hazırlık Programı’nın normal süresi bir yıldır; başarısızlık nedeniyle ders tekrar etmek durumunda kalan lisans öğrencileri için bu süre dört yarıyıla kadar uzayabilir. Programa daha üst düzeylerden başlayan öğrenciler için ders tekrarı durumuna göre programın süresi bir yarıyıldan dört yarıyıla kadar değişebilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nı iki yılda bitiremeyen lisans öğrencilerinden İngilizce Hazırlık Programı’nda kayıtlı oldukları en son yarıyıl içinde almaları gereken dersleri almış ve bu derslerin devam yükümlülüklerini yerine getirmiş olanlar, Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini tamamlamamış olsalar dahi izleyen yarıyıl başında yapılan iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. Başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

İki yıllık azami süre sonunda İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayamadıkları için Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 3.4 maddesi uyarınca üniversiteyle ilişkisi kesilmiş öğrencilerden İngilizce Hazırlık Programı’nda kayıtlı oldukları en son yarıyıl içinde almaları gereken dersleri almış ve bu derslerin devam yükümlülüklerini yerine getirmiş olanlara, ilişkileri kesilen tarihten itibaren üç yıl içinde kullanılmak üzere üç kez Bilkent Üniversitesi’nin iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na (PAE) girme hakkı verilir. Üniversiteyle ilişkileri kesilmeden önce İngilizce Hazırlık Programı’nda Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini almış öğrenciler Güz ve Bahar yarıyılları sonunda ve Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na, Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini hiç almamış öğrenciler ise yılda bir defa sadece Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin birinci aşama sınavı tarihinden en az 10 iş günü öncesine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunmaları gereklidir. İsteyen öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı yerine Bilkent Üniversitesi’nin Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları doğrultusunda bir dış sınava girmek üzere başvuru yapabilir. Söz konusu dış sınavın yapıldığı tarihin Bilkent Üniversitesi İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nın tarihinden önce olması ve dış sınav başvurusunun sınav tarihinden en az 21 gün önce yapılması gereklidir. Dış sınav seçeneğini kullanan öğrenciler o sınav dönemi için ayrıca İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na (PAE) sınavına veya ikinci bir dış sınava giremez. Bir akademik yıl boyunca hiç başvuru yapmayan öğrenciler sınav haklarından birini kullanmış kabul edilir. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ve dış sınav sayısı toplamda üçü geçemez. Bilkent Üniversitesi’yle ilişkisi kesilme sürecinde başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmış veya yeniden merkezi yerleştirme ile Bilkent veya başka bir üniversiteye yerleşerek kayıt yaptırmış öğrencilerin sınav hakkı yoktur.

İngilizce Hazırlık Programı’nı bir yılda bitiremeyen lisansüstü öğrenciler eğer Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersin yükümlülüklerini tamamlamamışlarsa, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girme hakkı verilmez. Bu öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Dışarıda Hazırlanan Öğrenciler

Madde 9- (Değişik, MHK 17.02.2015) İngilizce Hazırlık Programı’na iki veya üç yarıyıl devam ettikten sonra İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeye hak kazanıp bu sınava girmeyen veya sınavda başarısız olanlardan İngilizce dil becerilerini kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen lisans öğrencileri, azami süreleri dolana kadar takip eden yarıyıllarda Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsünde olmak için başvuruda bulunabilir. Yazılı başvuruların yeni yarıyıl derslerinin başlamasından en az üç iş günü önce Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilmiş olması gereklidir.

Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süre İngilizce Hazırlık Programı toplam eğitim süresine dahil edilir. Dışarıda Hazırlanan statüdeki öğrenciler eğitim ücretinin yarısını öder.

Dışarıda Hazırlanan öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan veya bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen biçimde bir dış sınav sonuç belgesi getiren öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler, eğer 8. maddede anılan azami süreleri dolmamış ise, ayrıldıkları düzeyden veya isterlerse sınav sonucu ile yerleştirildikleri düzeyden eğitimlerine devam eder.

Madde 10- (Mütevelli Heyeti’nin 17.02.2015 tarihli kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

İzinli Öğrenciler

Madde 11- (Değişik, MHK 17.02.2017; Değişik, MHK 11.12.2019) İngilizce Hazırlık Programı’na devam eden öğrenciler haklı ve geçerli nedenlerle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. Bu konudaki başvurular Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. İzin başvuruları, İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü’nün görüşü de dikkate alınarak öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Özel durumlarda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük onayı ile bir yarıyılın sadece birinci veya ikinci yarısı için izin verilebilir. Daha kısa süreler için izin başvurusu yapılamaz.

İzin başvurusunun Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihe kadar yapılması durumunda, öğrencilerden izinli oldukları yarıyıl için yarıyıl eğitim ücretinin %50’si alınır.

İzinli öğrenciler, izinli oldukları yarıyıl içinde derslere ve sınavlara katılamaz, yarıyıl sonunda verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na alınamaz.

Öğrenciler izin süresinin bitiminde izine ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam eder.

Sağlık sorunu nedeniyle izin almış bir öğrencinin tedavisinin yukarıda belirtilen sürelerde sağlanamayacak olduğu hallerde bu durumu belgeleyen ve tam teşekküllü bir hastaneden alınmış heyet raporunun Üniversite Sağlık Merkezi görüşü ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi sonucunda alınacak kararla izin süresinin uzatılması mümkündür. Bu şekilde yapılacak uzatma işlemi her yarıyıl için tekrarlanır.

Dersler, Ders-içi Yükümlülükler, Düzey Bitirme Sınavları ve Notlar

Madde 12- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 17.02.2017) İngilizce Hazırlık Programı kapsamında verilen derslerin takvimi ve saatleri akademik takvimde düzenlenir. Her düzeyin dersi, düzey bitirme sınavları da dahil olmak üzere, 8 hafta sürelidir. Akademik takvime bağlı olarak Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersleri, daha uzun sürede haftalık ders saati normalden daha düşük olan dersler biçiminde de verilebilir.

Bahar yarıyılında Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini tamamlayarak İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmiş ve başarısız olmuş öğrenciler için Yaz Okulu kapsamında açılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı Hazırlama Kursu 4 hafta sürelidir.

Yeterli sayıda öğrenci bulunmayan düzeylerde, söz konusu 8 haftalık dönem için ilgili düzeylerin dersleri açılmayabilir.

Madde 13- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 17.02.2017) Öğrencilerin her derste yerine getirmeleri gereken ders-içi yükümlülükler dersin ilk haftasında duyurulur. Derslerin devam koşulları da ders-içi yükümlülükler arasında sayılır. Ders-içi ara sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

Ders-içi yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, ders sonunda yapılan düzey bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler düzey bitirme sınavına alınmaz ve bu öğrencilere FZ notu verilir. Bir dersten FZ notu alan öğrenciler o dersi ilk verildiğinde tekrar alır.

Ara sınavların ve düzey bitirme sınavının ağırlıklı ortalaması sonucunda başarılı olan öğrencilere başarı düzeylerine göre A, B veya C notu verilir. Böylece bu öğrenciler bir üst düzeye geçmiş olur.

Düzey bitirme sınavına girme hakkı kazanıp ara sınavların ve düzey bitirme sınavının ağırlıklı ortalaması sonucunda başarısız olan öğrencilere ilgili ders için F notu verilir. Bir dersten F notu alan öğrenciler o dersi ilk verildiğinde tekrar alır.

Yaz Okulu

Madde 14- (Değişik, MHK 12.06.2014; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 17.02.2017) Bahar yarıyılı sonunda Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) düzeye geçmiş veya bu dersi alıp ders-içi yükümlülüklerini yerine getirememiş öğrenciler için Yaz Okulu’nda 8 haftalık Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersi açılır.

Bahar yarıyılı sonunda İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girip bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler için Yaz Okulu’nda 4 haftalık İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı Hazırlama Kursu açılabilir.

Yaz Okulu’nda açılan derslere kayıt yaptırmak tercihe bağlıdır. Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersi dışındaki dersler Yaz Okulu’nda açılmayabilir.

Yaz Okulu’nda açılan derslerin ücretleri, Rektörlük tarafından derslerin sürelerine göre belirlenerek ilan edilir. Güz ve Bahar yarıyıllarında hiçbir F veya FZ notu almamış öğrenciler Yaz Okulu eğitim ücretinden muaf tutulur.

Derslere Devam

Madde 15- İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler ders-içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir ve düzey bitirme sınavına alınmaz. Bu öğrencilere ilgili ders için FZ notu verilir.

Çeşitli Hükümler

Madde 16- (Değişik, MHK 17.02.2017; Değişik, MHK 11.12.2019) Geçerli hastalık raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süre içinde giremediği düzey bitirme sınavları yerine, İngilizce Hazırlık Programı tarafından belirlenen günde yapılacak mazeret sınavına girme hakkı vardır.

Bilkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporları İlkeleri’nde gösterilen esas ve usullere uygun olarak hastalık sebebiyle rapor alan öğrenci, Sağlık Merkezi’nce verilen veya onaylanmış olan raporunu süresi içinde İngilizce Hazırlık Programı Müdürlüğü’ne iletir.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümleri yönetmeliğin Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yürütür.

 

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1– Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, önceden kabul edilmiş bulunan Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 2– Ön lisans öğrencileri de lisans öğrencileriyle aynı hükümlere tabidir. Ancak, ön lisans öğrencileri için İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda farklı bir geçme barajı uygulanabilir. İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenliği Bölümü’ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler lisans öğrencileri için düzenlenen İngilizce öğretim programına tabi tutulurlar. Bölüm Öncesi düzey lisans öğrencilerine tanınan tüm İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı hakları Orta Üstü düzeydeki ön lisans öğrencilerine de tanınır.

Geçici Madde 3(MHK 17.02.2015) Azami eğitim süresi sonunda üniversite ile ilişkilerinin kesilmesi bakımından, 2014-2015 akademik yılı Güz yarıyılında Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için aynı akademik yılın Bahar yarıyılından önceki eğitim süreleri hesaba katılmaz.