Ana Sayfa » Kalite Güvence Sistemi

Kalite Güvence Sistemi

Bilkent Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı ile Yönetim Kalite Güvencesi alt sistemlerinden oluşmaktadır.

Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitedeki programlara giren öğrencilerin belirli bir kalitenin üzerinde ve iyi eğitilmiş profesyoneller olarak mezun olmalarını sağlamaya yöneliktir. Mezunların kalitesinin göstergesi, mezunların alanlarında öncelikli olarak tercih edilmesi ve mezun oldukları programların eğitim amaçlarıyla uyumlu işlere ve/ya yurtiçi ve yurtdışındaki prestijli lisansüstü programlara yerleşmiş olmasıdır. Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Alt Sisteminin üç önemli değerlendirme yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerden ilki, her programın “Program Amaç ve Kazanımları” doğrultusunda, paydaşların da katılımı sağlanarak sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla PUKÖ döngüsünün işletilmesi sürecidir. İkinci yöntem, her eğitim dönemi sonunda öğrenciler tarafından doldurulan “Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu” aracılığı ile yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarıdır. Bir diğer yöntem ise, öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerine yönelik olarak doldurdukları “Yıllık Değerlendirme Anketi” ve bu anketin eğitim kısmı ile ilgili değerlendirme süreçleridir. Periyodik olarak yapılan bu değerlendirmeler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda öğretim elemanı, ders ve program bazında iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı Kalite Güvencesi Alt Sistemi, üniversitenin öğretim üyelerinin alanlarında iz bırakmasına ve toplumsal sorumluluk kapsamında topluma fayda sağlamaya yöneliktir. Öğretim üyelerinin alanlarında iz bırakması göstergesi, öğretim üyelerinin başkaları tarafından değer verilen ve yararlanılan kitaplar, kitap bölümleri, dergi makaleleri yazması, konferans bildirileri sunması, beğenilen sanat eserleri ve performanslar ortaya koyması, sergiler açması, olumlu eleştiriler alması, buluşlarına patentler verilmesi, yarışmalarda dereceler alması ve ödüllendirilmesi olarak sıralanabilir. Toplumsal katkı kapsamında ise halka açık etkinlik ve eğitimlerin sürekliliği, sosyal sorumluluk projeleri vb. önem taşımaktadır. Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı Kalite Alt Sisteminin araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik en önemli değerlendirme yöntemi öğretim üyeleri tarafından doldurulan, “Yıllık Değerlendirme Anketi” aracılığı ile iletilen verilerin bölüm başkanlıkları, dekanlıklar ve Akademik İşler Rektör Yardımcılığı tarafından değerlendirilmesi ile gerçekleşen süreçtir. Öğretim üyelerinin Bilkent Üniversitesi amaç, ilke ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri akademik çalışmaları gözden geçirilmektedir. Ayrıca, öğretim elemanlarınca yürütülen araştırma projelerinin işleyişi Proje Değerlendirme Komitesi tarafından takip edilmektedir. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler için PUKÖ döngüsü işletilmekte ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli faaliyetler birim sorumluları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kalite Güvencesi Alt Sistemi, ilk iki alt sisteme yönelik idari ve fiziki altyapının hazır olmasını, sistemin bir bütün olarak ve yüksek verimlilikle işlerliğini sağlamaya yöneliktir. Bunun göstergesi, üniversitenin dünyadaki sıralamalarda üst sıralarda yer alması, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir üniversite, diğer bir deyişle üniversitenin kuruluş ve varoluş amacına uygun bir konumda bulunuyor olmasıdır. İdari birimler, her yıl Faaliyet Raporları hazırlayarak yönetime sunmaktadır. İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcılığı tarafından her birimin performans değerlendirilmesi bu raporlar vasıtasıyla yapılmakta, gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerine karar verilmektedir.