Ana Sayfa » Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1

 1. Bu usul ve esasların amacı; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayan kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Kalite Komisyonu’nun çalışmalarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

 1. Bu usul ve esaslar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonunun görev ve faaliyet alanlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3

 1. Bu usul ve esaslar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olup, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne göre yeniden düzenlenmiştir. 24.02.2021 tarihinde ise Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nda program ve kurumsal akreditasyon ile ilgili eklemeler yapılarak son halini almıştır.

Tanımlar
MADDE 4

 1. Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

b) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,

c) Dış Değerlendirme: Üniversite’nin veya üniversitenin bir programının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

d) Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi,

e) İç Değerlendirme: Üniversite’nin veya üniversitenin bir programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,

f) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

g) Kalite Komisyonu (Komisyon): İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonunu,

h) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecini,

i) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP): Yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan dış değerlendirme yöntemini,

j) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

k) Kurumsal Akreditasyon Raporu (KAR): Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

l) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Üniversite’nin; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,

m) Performans Göstergeleri: Üniversite’nin amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

n) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

o) Program Değerlendirmesi: Üniversite’de iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

p) Üniversite Kalite Güvencesi Sistemi: Üniversite’nin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

q) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Komisyonunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları, Görev ve Sorumlulukları
Kalite Komisyonunun kuruluşu
MADDE 5

 1. Rektör, Kalite Komisyonunun Başkanıdır. Rektör bulunmadığı zamanlarda ise Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı komisyona başkanlık eder.
 2. Kalite komisyonu üyeleri aynı fakülte, yüksekokul ve/ya enstitüyü temsilen birden fazla olmamak üzere farklı bilim alanlarından seçilen birer üye, Genel Sekreter, ilgili süreç temsilcileri ve öğrenci temsilcisi olmak üzere Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 3. Komisyon gerekli gördüğü takdirde komisyon üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği alt komisyonlar, çalışma grupları ve danışma kurulları oluşturulabilir.
 4. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
 5. Kalite Komisyonu üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilen üyelik için en geç bir ay içinde yeni üyenin görevlendirmesi yapılır.

Toplantı zamanı
MADDE 6

 1. Kalite Komisyonu yılda en az 2 kez olmak üzere toplanır. Gerekli hallerde Rektör, Kalite Komisyonunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Komisyon üyeliğinin süresi ve sona ermesi
MADDE 7

 1. Kalite Komisyonu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Öğrenci temsilcisi 2. veya 3. sınıf öğrencileri arasından bir yıllık süre ile hizmet vermek üzere Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler Senato tarafından tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Kalite Komisyonu üyeleri süreleri dolmadan seçilmelerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler. Komisyon üyeleri arasında herhangi bir eksilme olması halinde eksilen üye için aynı usulle en geç bir ay içinde yeni bir görevlendirme yapılır.

Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları
MADDE 8

 1. Üniversite’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatonun onayına sunmak,
 2. İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu üniversitenin resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
 3. Kurumsal dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 4. Program akreditasyonuna sahip olan bölüm ve programların ilgili süreçteki çalışmalarına yardımcı olmak,
 5. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversite İç ve Dış Kalite Güvence Sistemi
Üniversite İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi
MADDE 9

 1. Üniversite Kalite Komisyonu iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.
 2. Üniversite Kalite Komisyonu, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.
 3. Kurum iç değerlendirme raporları üniversitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun resmi internet sayfasından yayımlanır.

 

İç değerlendirme raporlarının kapsamı
MADDE 10

 1. Üniversite, iç değerlendirme raporlarını periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir.
 2. Üniversitenin iç değerlendirme raporunda (KİDR), kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunur ve bu bilgiler kanıtlarla desteklenir.
 3. Üniversitede eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan iç değerlendirme raporu;
  a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve üniversitenin misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,
  b) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel / organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,
  c) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,
  d) Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini içerir.

 

Kurumsal dış değerlendirme programı
MADDE 11

 1. Üniversite, beş yılda en az bir defa olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak yürütülecek Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilir. Üniversitenin dış değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.
 2. Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun (KGBR) hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.
 3. Üniversitenin kurumsal dış değerlendirmesi, bu usul ve esasların 11 inci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Kurumsal geri bildirim raporunun kapsamı
MADDE 12

 1. Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.
 2. Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

 

Kurumsal akreditasyon programı

MADDE 13

 1. Üniversite, gönüllülük esasına göre başvuru yaptığı Kurumsal Akreditasyon programı kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen süreçlerde yürütülecek bir dış değerlendirmeye tabi tutulur. Üniversitenin kurumsal akreditasyon programı takvimi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.
 2. Kurumsal Akreditasyon Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen değerlendirme takımları aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön ziyaret, saha ziyareti ve kurumsal akreditasyon raporunun (KAR) hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.
 3. Üniversitenin kurumsal akreditasyon değerlendirmesi, bu usul ve esasların 11 inci maddesinde belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen kurumsal akreditasyon programına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
 4. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında verilen kararlar;
 • Tam akreditasyon (beş yıl süreyle)
 • Koşullu akreditasyon (iki yıl süreyle)
 • Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesi

 

Kurumsal akreditasyon raporunun kapsamı

MADDE 14

 1. Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen değerlendirme takımı tarafından bir kurumsal akreditasyon raporu hazırlanır.
 2. Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.

Kurum iç ve dış değerlendirme ile kurumsal akreditasyon sonuçlarının kamuoyuna açıklanması

MADDE 15

 1. Üniversitede yapılan iç ve dış değerlendirmeleri ile kurumsal akreditasyon programı değerlendirme sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları, dış değerlendirme ve akreditasyon programına ilişkin kurumsal geri bildirim raporları ile kurumsal akreditasyon raporu üniversitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun resmi internet sayfalarında yayımlanır.

 

Kalite güvencesi ve iyileştirme çalışmaları kapsamındaki harcamalar

MADDE 16

 1. Bu Usul ve Esaslar kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite bütçesinden karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17

 1. Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 18

 1. Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.