Ana Sayfa » Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1

 1. Bu usul ve esasların amacı; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayan kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Kalite Komisyonu’nun çalışmalarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2

 1. Bu usul ve esaslar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonunun görev ve faaliyet alanlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3

 1. Bu usul ve esaslar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23 Temmuz 2015 tarih, 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olup, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 23 Kasım 2018 tarih, 30604 sayılı ve 11 Kasım 2021, 31656 sayılı Resmi Gazete’lerde yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği değişikliklerine göre yeniden düzenlenmiştir.
 2. 24 Şubat 2021 tarihinde Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları’nda program ve kurumsal akreditasyon ile ilgili eklemeler yapılmış olup, 17 Kasım 2021’de revize edilerek son halini almıştır.

Tanımlar
MADDE 4

 1. Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesini,

b) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,

c) Dış Değerlendirme: Üniversite’nin veya üniversitenin bir programının kalitesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

d) Dış Değerlendirici: Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişiyi,

e) İç Değerlendirme: Üniversite’nin veya üniversitenin bir programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,

f) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların; belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

g) Kalite Komisyonu (Komisyon): İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kalite Komisyonunu,

h) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sürecini, (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

i) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP): Yükseköğretim kurumlarının, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmet süreçlerindeki planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin nitel ve nicel olarak değerlendirildiği ve bunun neticesinde akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme sürecini, (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

j) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

k) Kurumsal Akreditasyon Raporu (KAR): Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu, (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

l) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Üniversite’nin; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,

m) Performans Göstergeleri: Üniversite’nin amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

n) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

o) Program Değerlendirmesi: Üniversite’de iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

p) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

q) Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kurulu,

r) Ara değerlendirme: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon veya beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarının kalite gelişim süreçlerinin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirildiği ve bu değerlendirme neticesinde tam akreditasyon veya akreditasyonun reddi kararı verilen değerlendirme sürecini, (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

s) Ara Değerlendirme Raporu: Ara değerlendirme kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

t) Değerlendirme süreçleri: Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme programı, kurumsal akreditasyon programı, izleme programı ve ara değerlendirmeyi, (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

u) İzleme programı: Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kalite gelişimlerinin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirildiği değerlendirme sürecini, (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

v) İzleme Raporu: İzleme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için izleme takımı tarafından hazırlanan raporu, (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

w) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı ifade eder. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Komisyonunun Kuruluşu ve Çalışma Esasları, Görev ve Sorumlulukları
Kalite Komisyonunun kuruluşu
MADDE 5

 1. Rektör, Kalite Komisyonu’nun Başkanı’dır. Rektör bulunmadığı zamanlarda ise Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı komisyona başkanlık eder.
 2. Kalite komisyonu üyeleri aynı fakülte, yüksekokul ve/ya enstitüyü temsilen birden fazla olmamak üzere farklı bilim alanlarından seçilen birer üye, Genel Sekreter, ilgili süreç temsilcileri ve öğrenci temsilcisi olmak üzere Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 3. Komisyon gerekli gördüğü takdirde komisyon üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği alt komisyonlar, çalışma grupları ve danışma kurulları oluşturulabilir.
 4. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
 5. Kalite Komisyonu üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, eksilen üyelik için en geç bir ay içinde yeni üyenin görevlendirmesi yapılır.

Toplantı zamanı
MADDE 6

 1. Kalite Komisyonu yılda en az 2 kez olmak üzere toplanır. Gerekli hallerde Rektör, Kalite Komisyonu’nu her zaman toplantıya çağırabilir.

Komisyon üyeliğinin süresi ve sona ermesi
MADDE 7

 1. Kalite Komisyonu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Öğrenci temsilcisi 2. veya 3. sınıf öğrencileri arasından bir yıllık süre ile hizmet vermek üzere Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Görev süresi sona eren üyeler Senato tarafından tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Kalite Komisyonu üyeleri süreleri dolmadan seçilmelerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler. Komisyon üyeleri arasında herhangi bir eksilme olması halinde eksilen üye için aynı usulle en geç bir ay içinde yeni bir görevlendirme yapılır.

Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları
MADDE 8

 1. Üniversite’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla üniversitenin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları senatonun onayına sunmak,
 2. İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak senatoya sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu üniversitenin resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
 3. Değerlendirme süreçleri için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek, (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 4. Program akreditasyonuna sahip olan bölüm ve programların ilgili süreçteki çalışmalarına yardımcı olmak,
 5. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun değerlendirme süreçleri sırasındaki çalışmalarına destek vermektir. (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversite İç ve Dış Kalite Güvence Sistemi
Üniversite İç Değerlendirme Süreci ve Takvimi
MADDE 9

 1. Üniversite Kalite Komisyonu iç değerlendirme süreçlerini stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde yürütür.
 2. Üniversite Kalite Komisyonu, iç değerlendirme çalışmalarını içeren kurum iç değerlendirme raporlarını her yıl Ocak-Mart aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan web tabanlı sisteme yükler.
 3. Kurum iç değerlendirme raporları üniversitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun resmi internet sayfasından yayımlanır.

 

Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Kapsamı
MADDE 10

 1. Üniversite, iç değerlendirme raporlarını periyodik olarak her yıl hazırlar ve iç kalite güvence sistemindeki iyileştirmelere yıllık raporda yer verir.
 2. Üniversitenin iç değerlendirme raporunda (KİDR), kurumdaki kalite güvencesi süreçlerinin nasıl tanımlandığı ve işletildiği, öğretim programlarında hedeflenen yeterliliklere ulaşıldığının nasıl güvence altına alındığı, performans göstergelerinin nasıl izlendiği ve sürekli iyileştirme çevrimlerinin nasıl kapatıldığına dair açıklamaların bulunur ve bu bilgiler kanıtlarla desteklenir.
 3. Üniversitede eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan iç değerlendirme raporu;
  a) Yükseköğretimin ulusal strateji ve hedefleri ışığında belirlediği ve üniversitenin misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumlu kalite politikasını, izlediği yöntem ve süreçlerini,
  b) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaşabilmek için uyguladığı yönetsel / organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerini,
  c) Üniversitenin misyon ve hedeflerine ulaştığından emin olmak üzere akademik ve idari birimlerin anahtar performans göstergeleri ile ölçülebilir nitelikteki hedeflerini değerlendirdiği ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren iç kalite güvence sistemini,
  d) Önceki değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini içerir. (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

 

Değerlendirme Süreçleri (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
MADDE 11

 1. Yükseköğretim kurumları ilk mezun verdikleri eğitim ve öğretim yılını izleyen en geç beşinci yıl içerisinde kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilir. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir. (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 2. Kurumsal dış değerlendirme programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporunun hazırlanması aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar.
 3. Dış değerlendiriciler; dış değerlendirici başvurusu bulunan yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasından Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından seçilir. Dış değerlendirici olarak görev alanlar saha ziyareti sürecinde kurumlarında izinli sayılır. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 4. Yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesi, 10’uncu maddede belirtilen kapsam ve konuları içerecek şekilde ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen kurumsal dış değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
 5. Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından izleme programına dahil edilir. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 6. Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen yükseköğretim kurumları bu değerlendirmeyi izleyen en geç beşinci yıl Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına başvuru yaparlar. İzleme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları kurumsal akreditasyon programına başvuramaz. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 7. Kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, ilgili yılda başvuruları bulunanlar arasından Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından seçilir. Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarından, değerlendirmeyi izleyen beş yıl içerisinde kurumsal akreditasyon programına başvuru yapmayanlar Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından doğrudan kurumsal akreditasyon programına dahil edilir. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 8. Kurumsal akreditasyon programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla, kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi, saha ziyareti, kurumsal akreditasyon raporunun hazırlanması ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akreditasyon kararının verilmesi aşamalarından oluşan değerlendirme sürecini kapsar. Kurumsal akreditasyon programına ilişkin değerlendirme ölçütleri ve esasları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenir. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 9. Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına yönelik akreditasyon kararı; beş yıl süreyle tam akreditasyon, iki yıl süreyle koşullu akreditasyon ve akreditasyonun reddi kararı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen ölçütler kapsamında değerlendirme takımı tarafından hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilir. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 10. Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyonun reddi kararı verilen yükseköğretim kurumları bu kararı izleyen en erken iki yıl sonra tekrar kurumsal akreditasyon programına başvuru yapar. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 11. Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen kurumlar kurumsal dış değerlendirme programından muaf olurlar. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 12. Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına bu iki yılın sonunda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde kurumsal akreditasyon raporunda yer alan gelişmeye açık yanları iyileştiren kurumlara tam akreditasyon kararı verilir. Aksi durumda akreditasyonun reddi kararı verilir. Beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde tam akreditasyon koşullarını sürdüremeyen yükseköğretim kurumları için akreditasyonun reddi kararı verilir. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 13. Kurumsal akreditasyon programına ilişkin beş yıl süreyle tam akreditasyon ve iki yıl süreyle koşullu akreditasyon kararları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu’na gönderilir. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

 

Değerlendirme Raporları (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
MADDE 12

 1. Kurumsal dış değerlendirme programına dâhil olan her yükseköğretim kurumu için, değerlendirme sürecinin sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal geri bildirim raporu hazırlanır.
 2. Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu; kurumda yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, varsa bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsar.
 3. Kurumsal akreditasyon programına dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir kurumsal akreditasyon raporu hazırlanır. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 4. Yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu; kurumda yürütülen eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun idari hizmetlerinin ve kurumsal karar alma süreçlerindeki kalite güvencesi sistemi ile kurumun güçlü ve gelişmeye açık alanlarını kapsar. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 5. İzleme programına dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir izleme raporu hazırlanır. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 6. Yükseköğretim kurumu için hazırlanan izleme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 7. Ara değerlendirmeye dahil olan her yükseköğretim kurumu için değerlendirme süreci sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler tarafından bir ara değerlendirme raporu hazırlanır. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 8. Yükseköğretim kurumu için hazırlanan ara değerlendirme raporu; ilgili yükseköğretim kurumu için hazırlanan kurumsal akreditasyon raporu dikkate alınarak, yükseköğretim kurumunun kalite gelişim sürecini kapsar. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)
 9. Değerlendirme süreçlerine ilişkin raporların içerik ve şablonları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenir. (Ek, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

 

Kurum İç ve Dış Değerlendirme Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanması
MADDE 13

 1. Üniversitede yapılan iç ve dış değerlendirmeleri ile kurumsal akreditasyon programı değerlendirme sonuçları kamuoyuna açıktır. Yıllık kurum iç değerlendirme raporları ve değerlendirme süreçlerine ilişkin değerlendirme raporları üniversitenin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun resmi internet sayfalarında yayımlanır. (Değişiklik, YÖKAK 11.11.2021, RG.31656)

 

Kalite Güvencesi ve İyileştirme Çalışmaları Kapsamındaki Harcamalar
MADDE 14

 1. Bu Usul ve Esaslar kapsamında, Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin her türlü harcama, Üniversite bütçesinden karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15

 1. Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16

 1. Bu Usul ve Esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.