Ana Sayfa » Lisans Programları Burslar ve İndirimler Yönetmeliği

Lisans Programları Burslar ve İndirimler Yönetmeliği

[ 15.05.2020 tarihli Mütevelli Heyeti kararı ]

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Bilkent Üniversitesi tarafından üniversitenin lisans programlarına kayıtlı öğrencilere sağlanan burs ve indirimleri düzenlemektir.

Burs Çeşitleri

Madde 2- Bilkent Üniversitesi’nin lisans öğrencilerine sağladığı burs ve indirimler aşağıdaki biçimde gruplanmıştır:

A. Merkezi yerleştirme bursları: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonucunda burslu veya indirimli kontenjanlar yoluyla yerleşen öğrencilere sağlanan tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.

B. Kapsamlı burslar: Merkezi yerleştirme sonucu tam (%100) eğitim ücreti bursu ile yerleşen öğrencilerden, üniversite tarafından önceden belirlenerek ilan edilen koşulları sağlayanların hak kazandığı ücretsiz yurt ve aylık cep harçlığı gibi ek burs olanaklarının tamamı.

C. Yetenek bursları: Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan yetenek sınavları sonucunda üniversiteye kabul edilen öğrencilerden bu sınavlarda üstün başarı gösterenlere sağlanan tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.

D. Uluslararası öğrenci bursları: Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda üniversiteye kabul edilen öğrenciler arasından belirli başarı ölçütlerine göre seçilenlere sağlanan tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.

E. Doğu okulları tamamlama bursları: Doğu ve güney doğu bölgelerinde yer alıp üniversitelerin eğitim bilimleri enstitülerine bağIı olarak IGCSE ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı yürüten laboratuvar liselerinden mezun olan öğrencilere sağlanan eğitim ücreti bursları ve indirimleri.

F. Üstün başarı bursları: Yıllık not ortalaması ve bu ortalamaya göre başarı sırası ölçütleri gözetilerek verilen tam veya kısmi eğitim ücreti bursları ve indirimleri.

G. Özel burslar: Dış bağışçılar tarafından desteklenen burs fonları yoluyla sağlanan kısmi eğitim ücreti veya aylık cep harçlığı bursları.

H. Mensup İndirimleri: Bilkent Üniversitesi ve iştiraklerinin tam zamanlı çalışanlarına uygulanan indirimler.

Genel Hükümler

Madde 3- Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı bütün burslar karşılıksızdır. Ancak, Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenciyken Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi uyarınca merkezi yerleştirme puanına göre bölüm değiştiren öğrencilerden, anılan yönergede tanımlandığı biçimiyle farklı burs veya indirim düzeyleri arasında geçiş için başvuru yapan veya programında üçüncü yarıyılına başladıktan sonra geçiş yapmak isteyenlerin, bölümler arası geçiş yapabilmeleri için önceki bölümlerinde kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemesi gerekir.

Madde 4- Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıran lisans öğrencileri üstün başarı bursları ve özel burslar dışındaki burslardan yararlanamaz.

Madde 5- Başka bir kurumdan burs alıyor olmak Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanmaya engel değildir.

Madde 6- Eğitim ücreti bursları ve indirimleri yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.

Madde 7- Her burs çeşidi için burslu öğrencilerin burs durumları üç kişilik Burslar Komisyonu veya Komisyonları tarafından izlenir. Burslar Komisyonlarının üyeleri Rektör tarafından önerilerek Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Merkezi Yerleştirme Bursları

Madde 8- (Değişik, MHK 17.02.2023, MHK 06.10.2023) Merkezi yerleştirme sonucu lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden tam burslu veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlar yoluyla yerleştirilenler, yerleştikleri kontenjanda belirtilen düzeyde eğitim ücreti burslarına (indirimlerine) hak kazanır.

Merkezi yerleştirme ve takip eden ek yerleştirme sonucunda genel tam burslu kontenjan türünün dolmadığı programlarda, programa %50 burslu (indirimli) veya ücretli olarak yerleşmiş öğrencilerden ilgili puan türünde en yüksek yerleştirme puanına sahip öğrenciler tam bursa yükseltilir. Bu yolla bursları tam bursa yükseltilen öğrenciler kapsamlı burslardan yararlanamaz.

%50 burslu (indirimli) kontenjanların ek yerleştirme sonrası dolmaması durumunda buna bağlı olarak burs yükseltmesi yapılmaz.

Madde 9- Lisans programlarının burslu ve indirimli kontenjan sayıları her yıl Rektörlük tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 10- Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler ile geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup daha sonra yeniden bu üniversiteye yerleştirilenler, merkezi yerleştirme burs ve indirimlerden yararlanamaz.

Madde 11- (Değişik, MHK 06.10.2023) Merkezi yerleştirme burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi genel kontenjan türünden yerleşen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 6 yıldır. Diğer kontenjan türlerinden yerleşen öğrenciler için ise İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 1 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 4 yıldır.

Madde 12- (Değişik, MHK 06.10.2023) Rektörlük, merkezi yerleştirmede kısmi burs almaya hak kazanan öğrencilerden, Rektörlük tarafından önceden belirlenerek ilan edilen bölümlere genel kontenjan türünden yerleşmiş olup merkezi sınav başarısı belirlenen düzeyin üstünde olanların eğitim ücreti burs oranlarının yükseltilmesine karar verebilir.

Kapsamlı Burslar

Madde 13- (Değişik, MHK 06.10.2023) Merkezi yerleştirme sonucu genel kontenjan türünden  yerleşerek tam (%100) eğitim ücreti bursu almaya hak kazanan öğrencilerden yerleşmiş olduğu puan türündeki başarı sıralaması Rektörlük tarafından belirlenen düzeylerin üstünde olanların bursları üniversiteye kayıt sırasında doğrudan kapsamlı bursa yükseltilir.

Madde 14- Tam bursa ek olarak sağlanan kapsamlı bursun içeriğinde yer alan ücretsiz yurt ve aylık cep harçlığı gibi olanaklar Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

Madde 15- Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programlarında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilerin bursu altıncı yıl başında tam bursa dönüşür.

Yetenek Bursları

Madde 16- Yetenek sınavı ile lisans öğrencisi kabul eden bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden söz konusu yetenek sınavlarında üstün başarı gösterenlere tam veya kısmi eğitim ücreti bursu veya indirimi verilir. Bölümlerin burs önerileri ilgili dekanlık tarafından ilgili Burslar Komisyonu’na iletilir. Burs verilecek öğrencilere ve burs oranlarına ilgili Burslar Komisyonu karar verir.

Madde 17- Yetenek burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 5 yıldır.

Uluslararası Öğrenci Bursları

Madde 18- Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda üniversiteye kabul edilen öğrencilerden Bilkent Üniversitesi Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi’nde anılan değerlendirme komitesince belirlenen başarılı öğrencilere tam veya kısmi eğitim ücreti bursu verilebilir. Ancak, halen T.C. vatandaşı olan veya geçmişte T.C. vatandaşlığı olmuş olanlar, Bilkent Üniversitesi’ne Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar doğrultusunda kabul edilmiş olsalar dahi uluslararası öğrenci burslarından yararlanamaz.

Madde 19- Uluslararası öğrenci burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 5 yıldır.

Doğu Okulları Tamamlama Bursları

Madde 20- (Değişik, MHK 20.04.2021) Türkiye’nin doğu veya güney doğu bölgelerinde yer alan ve üniversitelerin eğitim bilimleri enstitülerine bağIı olarak IGCSE ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı yürüten laboratuvar liselerinden mezun olup liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme yoluyla kayıt yaptıran öğrencilere, lisans eğitimlerinin dört yılı boyunca tam eğitim ücreti bursu sağlanır. Bu burs İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilecek süreyi kapsamaz.

Üstün Başarı Bursları

Madde 21- Her akademik yılın sonunda, Güz ve Bahar yarıyıllarında tam ders yükü almış kısmi merkezi yerleştirme bursu veya kısmi uluslararası öğrenci bursu sahibi öğrenciler ile burssuz öğrenciler, bu yarıyıllara ait yıllık not ortalamalarına göre sıralanarak Bilkent Üniversitesi Üstün Başarı Bursları Yönergesi’nde belirlenen kurallar ve ölçütler doğrultusunda, bir sonraki ders yılı için tam veya kısmi eğitim ücreti bursu almaya hak kazanır. Üstün başarı bursu alacak öğrenciler Üstün Başarı Bursları Yönergesi doğrultusunda ilgili Burslar Komisyonu tarafından belirlenir.

Özel Burslar

Madde 22- Bilkent Üniversitesi, üniversite dışı kaynaklarla desteklenen burs fonlarını kullanarak, söz konusu destekçilerin önerebileceği ve Rektörlüğün onaylayacağı ek kural ve koşulları da gözeterek, öğrencilere kısmi eğitim ücreti bursu, aylık cep harçlığı veya indirimli yurt olanağı sağlayabilir. Özel burs programları, varsa ilgili bölüm veya fakültelerle eşgüdüm içerisinde Rektörlük tarafından yürütülür.

Mensup İndirimleri

Madde 23- Başka yollarla hak kazanmış oldukları eğitim ücreti burs veya indirimlerine ek olarak, Bilkent Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışanların, İhsan Doğramacı Vakfı tarafından kurulan Bilkent Okulları’nda tam zamanlı çalışanların ve Bilkent Üniversitesi’nin dolaysız veya dolaylı olarak hisselerinin en az yüzde ellisine sahip olduğu şirketlerde çalışanların bakmakla yükümlü oldukları çocukları için yüzde elli, kendileri ve eşleri için yüzde otuz oranında ek eğitim ücreti indirimi uygulanır.

Burs ve İndirimlerin Devam Etme Koşulları

Madde 24- Bilkent Üniversitesi’nin burs ve indirimlerinden yararlanan öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları, kayıtlı oldukları derslere düzenli olarak devam etmeleri ve bu derslerin değerlendirme etkinliklerine katılmaları gereklidir. Kredisiz dersler, yan dal ve ikinci ana dal dersleri, müfredata ek fazladan alınan dersler, GE 100 ile GE 251 dersleri ve yarıyıl içinde W notu alınan dersler ders yüküne sayılmaz. Burslu veya indirimli öğrencilerin derslere ve değerlendirme etkinliklerine devam etme koşulu, dersi veren öğretim elemanının uyguladığı akademik devam ölçütlerinden veya öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olup olmadığından bağımsızdır.

Madde 25- Kapsamlı burslar ile merkezi yerleştirme bursları ve indirimleri, öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder, düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları veya indirimleri ilgili Burslar Komisyonu tarafından askıya alınır. Sonraki yarıyıllarda ders yükü ve derslere devam koşulunu sağlar duruma gelen öğrencilerin başvuru yapmaları durumunda bursları yeniden etkinleştirilir.

Madde 26- Yetenek bursu alan öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri gereklidir. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları veya indirimleri ilgili Burslar Komisyonu tarafından askıya alınır. Sonraki yarıyıllarda ders yükü ve derslere devam koşulunu sağlar duruma gelen öğrencilerin başvuru yapmaları durumunda bursları yeniden etkinleştirilir. Yetenek bursu alan öğrencilerin başarı durumları her akademik yılın sonunda değerlendirilir. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin değerlendirmesi ilgili Burslar Komisyonu tarafından yapılır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri yıllık not ortalamalarının 4,00 üzerinden 1,80’in altında kalıp kalmadığına göre değerlendirilir. Başarısız bulunan öğrencilerin bursu bir veya daha çok kademe düşürülür.

Madde 27- Uluslararası öğrenci bursu alan öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri gereklidir. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları veya indirimleri ilgili Burslar Komisyonu tarafından düşürülür veya kesilir. Uluslararası öğrenci bursu alan öğrencilerin başarı durumları her akademik yılın sonunda değerlendirilir. Yıllık not ortalamaları 4,00 üzerinden 2,00’nin altında kalan, normal ders yükünün altında ders alan veya disiplin cezası alan öğrencilerin bursu bir veya daha çok kademe düşürülür; sonraki yarıyıllarda not ortalaması yükselse bile burs kademesi yükseltilmez.

Madde 28- (Değişik, MHK 20.04.2021) Bölümler arası geçiş yapan öğrencilerin yeni bölümlerinde geçerli olabilecek burs düzeyleri, Bilkent Üniversitesi’nin Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi hükümleri doğrultusunda belirlenir. Üstün başarı bursu almaya hak kazanan öğrencilerin bölüm değiştirmesi durumunda, bu bursun yeni bölümlerinde geçerli olup olmayacağına ilgili Burslar Komisyonu karar verir.

Yatay geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler merkezi yerleştirme burs ve indirimlerinden, kapsamlı burslardan ve yetenek burslarından yararlanamaz.

Üniversite affı veya af sınavı yoluyla üniversiteye yeniden kayıt yaptıran öğrenciler Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanamaz.

Madde 29- Hakkında adli soruşturma açılan, gözaltına alınan, tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ile disiplin cezası alan öğrencilerin bursları ilgili Burslar Komisyonu tarafından değerlendirilir. Burslar Komisyonu öğrencinin bursunun askıya alınmasını veya tamamen kesilmesini Üniversite Yönetim Kurulu’na önerebilir; son kararı Üniversite Yönetim Kurulu verir.

Madde 30- Azami burs süresi bakımından, izinli durumda geçirilen süreler ile uzaklaştırma disiplin cezası nedeniyle devam edilmeyen süreler burs süresine sayılır.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 31- Bu yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği tarihte üniversiteye kayıtlı öğrencileri de kapsayacak biçimde uygulanır.

Madde 32- Bu yönetmelik hükümleri Rektörlük tarafından yürütülür.

Geçici Madde

Madde 1- Merkezi yerleştirme burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi 2016 ve öncesi girişli öğrenciler için hazırlık sonrası lisans programında azami 7 yıldır. Kapsamlı burstan yararlanmanın azami süresi 2012 ve öncesi girişli öğrenciler için hazırlık sonrası lisans programlarında 7 yıldır.