Ana Sayfa » Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

[ 14.06.2011 tarihli Mütevelli Heyeti Kararı ]

 

KAPSAM, GİRİŞ, KABUL, KAYIT, ÜCRET İLE İLGİLİ ESASLAR

YABANCI DİLDE YETERLİKLE İLGİLİ ESASLAR

EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ VE ÖĞRENİM SÜRESİYLE İLGİLİ ESASLAR

EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

YAN DAL VE İKİNCİ ANA DAL PROGRAMLARI

DİPLOMALAR

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

GEÇİCİ MADDELER

 

KAPSAM, GİRİŞ, KABUL, KAYIT, ÜCRET İLE İLGİLİ ESASLAR

Kapsam

Madde 1.1- Bu Yönetmelik, Bilkent Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının lisans ve ön lisans öğrencilerini kapsar.

Kesin Kayıt Yaptırma Hakkı

Madde 1.2- (Değişik, MHK 05.12.2011; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016; Değişik, MHK 03.04.2017)  Merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından Bilkent Üniversitesi’nde bir programa yerleştirilen öğrenciler, ön kayıt sonrası girdikleri Bilkent Üniversitesi yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda Üniversite’nin kabul ettiği T.C. uyruklu veya yabancı öğrenciler ile Türkiye Bursları kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Üniversite’ye yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler Bilkent Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptırma hakkına sahiptir.

Ayrıca, ÖSYM tarafından dikey geçiş yoluyla yerleştirilen öğrenciler ile Bilkent Üniversitesi tarafından yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programının ilgili sınıfından başlamak üzere kesin kayıt yaptırabilir.

Kesin kayıt yaptıran öğrenciler her yarıyılda aldıkları ders sayısına bakılmaksızın tam zamanlı öğrenci statüsünde eğitimlerine devam eder.

Merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşen ve daha önce Bilkent’te farklı bir lisans programına kayıtlı olup bu programdan mezun olmamış öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ve program intibakları Bilkent Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabi olur. Kayıtlı olduğu programa tekrar yerleşen öğrencilerden eğitimlerine bir yıldan daha kısa süre ara vermiş olanlar programlarına kaldıkları yerden devam eder, bir yıldan daha uzun süre ara vermiş olanlar ise programa baştan başlar. Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler ile geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup yeniden ÖSYM sınavlarına girerek tekrar Bilkent’e yerleştirilen öğrenciler, Bilkent Üniversitesi burslarından yararlanamaz.

Yurtdışından Öğrenci Kabulü

Madde 1.3- (Değişik, MHK 17.02.2015) Lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda başvuru hakkı bulunan T.C. uyruklu adaylar doğrudan Bilkent Üniversitesi’ne başvuru yapar. Bu adayların sağlamaları gereken asgari koşullar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Adayların başvuru, değerlendirme ve kabul süreci Bilkent Üniversitesi’nin Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yatay veya Dikey Geçiş Yolu ile Kabul

Madde 1.4- (Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015, MHK 06.10.2023) Başka bir yükseköğretim kurumunda okumakta olan lisans öğrencileri, kayıtlı bulundukları programdan Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına geçmek için başvuru yapabilir. Bu adayların başvuru, değerlendirme, kabul ve intibak süreci Bilkent Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Yatay geçiş başvuru işlemleri ile ilgili olarak ödenecek ücretler Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

ÖSYM tarafından dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ve program intibakları Bilkent Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidir.

İlk Kayıt İşlemleri

Madde 1.5- (Değişik, MHK 08.02.2013)  Bilkent Üniversitesi’nde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nce ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır.

Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanlarla, bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıramaz; kayıtları yapılmış olsa bile durum ortaya çıkınca kayıtları iptal edilir.

Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Süresi içinde kayıt yaptırmayanların resmi belge ile kanıtlanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Rektörlük karar verir.

İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

Özel Öğrenciler

Madde 1.6- (Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 17.02.2023) Bilkent Üniversitesi’nde herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan, ancak yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan kişiler Üniversite’de açılan lisans derslerine özel öğrenci statüsünde dışarıdan devam etmek için başvurabilir. Başvuru sırasında İngilizce dil yeterliği koşullarının sağlandığının belgelenmesi gereklidir. Özel öğrenci olarak en çok iki yarıyıl kayıt yaptırılabilir. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok üç, toplamda en çok altı ders alabilir. Özel öğrenci başvuruları, her ders için ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir ve Rektörlük tarafından onaylanır.

Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Öğrencinin daha sonra bir lisans programına kayıt yaptırması durumunda, özel öğrenci statüsünde alınan derslerden B veya daha yüksek bir not ile başarılmış olan en çok 4 tanesi ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararı ile bu programın yükümlülüklerini sağlamak üzere notlarıyla birlikte transfer edilebilir.

Ücretler

Madde 1.7- (Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 03.04.2017; Değişik, MHK 17.02.2023, MHK 06.10.2023) Bilkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Değişik programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık eğitim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar doğrultusunda kayıt yaptıran öğrenciler, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen uluslararası öğrenci eğitim ücretine tabi olur. Özel öğrenciler katıldıkları derslerin sayısı ve kredi saati esas alınarak Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öder. Yaz döneminde verilen derslerin ücretleri kredilerine göre Rektörlük tarafından belirlenir.

Ücretler akademik takvimde ilan edilen son ödeme tarihine kadar ödenir. Ücretini zamanında ödemeyen veya borcu bulunan öğrencilerin kayıtları askıya alınır ve yasal sürenin bitiminde Bilkent Üniversitesi ile ilişkileri kesilir.

Azami süresi dolmuş olduğu için 4.23’üncü madde kapsamında derslerin sınavlarına ve diğer planlı değerlendirme etkinliklerine dışarıdan katılan öğrenciler, katıldıkları derslerin sayısı ve kredi saati esas alınarak Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre eğitim ücreti öder.

Yarıyıl eğitim ücretini ödediği halde ders almayan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrenciler cezalı oldukları yarıyılların eğitim ücretini öder. Bir yarıyıldan daha kısa süre için uzaklaştırma cezası almış öğrencilere cezalı oldukları süre için ücret iadesi yapılmaz.

Burslar

Madde 1.8- Lisans ve ön lisans öğrencilerine sağlanacak burslarla ilgili tüm koşullar, miktarlar ve süreler Rektörlük tarafından belirlenir.

Yarıyıl Kayıtları

Madde 1.9- (Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 17.02.2015)  Öğrenciler Bilkent Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptırdıkları tarihten 3.3’üncü maddede belirlenen azami öğrenim süresini doldurana kadar her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kaydının yapılması için yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Yarıyıl başında kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerden mazeretleri Rektörlük tarafından uygun bulunanlar, akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilir. Akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri öncesinde Bilkent Üniversitesi tarafından çeşitli derslere ön kayıt yapılmış olması, öğrencinin yarıyıl kaydını yaptırdığı anlamına gelmez. Ders ekleme süresi bitene kadar kayıt yaptırmayan öğrencilerin kaydı askıya alınır ve yasal sürenin bitiminde Bilkent Üniversitesi’yle ilişkisi kesilir. Kaydı askıya alınmış öğrenciler, aradaki tüm yarıyıllar için ödenmemiş eğitim ücretlerini ödedikten sonra yeniden yarıyıl kaydı yaptırarak eğitimlerine devam edebilir.

Kayıt Sildirme

Madde 1.10- Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak kayıtlarını sildirebilir. Kayıtlarını sildirenlere yapılabilecek eğitim ücreti iadesi konusunda uygulama esasları Rektörlük tarafından belirlenir.

Bölümler Arası Geçiş

Madde 1.11- (MHK 17.02.2015) Bilkent Üniversitesi’nde lisans programlarına kayıtlı bulunan öğrenciler Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda bir başka lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

YABANCI DİLDE YETERLİKLE İLGİLİ ESASLAR

Eğitim Dili

Madde 2.1- Bilkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Bazı eğitim programları İngilizce-Türkçe olmak üzere iki dilde eğitim veya birden çok yabancı dilde eğitim yapabilir.

İngilizce Dil Yeterliği

Madde 2.2- (Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 11.12.2019)  Bilkent Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran tüm lisans ve ön lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterliği, İngilizce Hazırlık Programı tarafından belirlenir. Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında yatay geçiş başvurusu yapan adaylar hariç, İngilizce dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptırır.

İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesi ve İngilizce Hazırlık Programı’yla ilgili tüm konularda Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Kayıtlı olduğu programda iki yıldan daha uzun süre ders almayarak eğitimine ara veren öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmek için İngilizce dil yeterliklerini yeniden belgelemeleri gereklidir.

Birden Çok Yabancı Dilde Yeterlik

Madde 2.3- Birden çok yabancı dilde eğitim yapan fakülte veya yüksekokullara kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce yanında diğer yabancı dillerden de yeterlik sınavına girer. Bu öğrencilerin bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulların birinci yarıyılına kaydolmaları ve yabancı dilden muaf olmaları ile ilgili işlemler ilgili yönetmeliklerde yer alan esaslar doğrultusunda yürütülür.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ VE ÖĞRENİM SÜRESİYLE İLGİLİ ESASLAR

Akademik Yıl ve Akademik Takvim

Madde 3.1- (Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 17.02.2015)  Bir akademik yıl her biri 14 haftalık ders süresi ve bunu takip eden sınav süresi olmak üzere en çok 17’şer haftalık iki yarıyıldan oluşur. Lisans ve ön lisans dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ayrıca, 7 haftalık ders süresi ve bunu takip eden sınav süresi olmak üzere en çok 8 haftalık yaz dönemi düzenlenebilir. Yaz döneminde ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır. Yaz döneminde hangi derslerin açılacağı, ilgili Dekan veya Yüksekokul Müdürü’nün önerisi üzerine Yaz Okulu Direktörü tarafından belirlenir.

Madde 3.2- Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Öğrenim Süresi

Madde 3.3- (Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 03.04.2017, MHK 06.10.2023) Bilkent Üniversitesi’nde normal öğrenim süresi ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört akademik yıldır. Azami öğrenim süresi ön lisans programlarında 4, lisans programlarında 7 akademik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilecek süre bu sürelere dahil değildir.

İngilizce Hazırlık Programı’nın normal süresi bir yıl, azami süresi iki yıldır. Geçmiş yıllarda İngilizce Hazırlık Programı’nda okumuş öğrencilerin yeniden Bilkent Üniversitesi’ne yerleşmeleri durumunda, programda daha önce geçirmiş oldukları süre azami süreye sayılır. Yeniden kayıt yaptırdıkları sırada İngilizce Hazırlık Programı’nda azami süresini doldurmuş durumda olan öğrencilere bir kez İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girme hakkı verilir; bu sınavda başarısız olan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.

Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dahil edilir.

Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrencilerin cezalı durumda geçirdikleri yarıyıllar eğitim süresine sayılır.

Madde 3.4- (Değişik, MHK 17.02.2015) Kayıtlı olduğu eğitim programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler ile İngilizce Hazırlık Programı’nı azami süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir. Ancak, 4.23’üncü madde kapsamında sınav hakkı bulunan öğrencilerle ilgili hükümler saklıdır.

İzinler

Madde 3.5- (Değişik, MHK 05.12.2011; Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 28.06.2024)  Öğrenciler mazeretlerini belirterek yarıyıl izni almak için başvurabilir. İzin başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda karara bağlanır. Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin izin işlemleri, ilgili programı düzenleyen yüksekokul tarafından yürütülür. Öğrencilere bir defada en çok iki yarıyıl, öğrencilik sürelerince ise ön lisans öğrencilerine en çok toplam üç yarıyıl, lisans öğrencilerine en çok toplam dört yarıyıl izin verilir. İngilizce Hazırlık Programı’ndaki bir öğrenci en çok iki yarıyıl izin alabilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine dahil edilmez.

Gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışında, izin başvuruları ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapılır ve bu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde karara bağlanır.

Sağlık sorunları nedeniyle derslere ve derslerin değerlendirme etkinliklerine yeterli düzeyde katılamayacak öğrencilerin Bilkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporları İlkeleri’nde belirtilen esas ve usullere uygun olarak durumlarını belgeleyen hastalık raporu ile yarıyıl izni almak için başvurması gerekir.

Sağlık nedenleriyle izin başvurusunda bulunan öğrencilerden tedavisi yukarıda belirtilen yarıyıl sayısı sınırları içinde sağlanamayanlara yarıyıl izni verilmesi, bu öğrencilerin tam teşekküllü bir hastaneden sağlık durumlarını belgeleyen bir heyet raporu ile başvurmalarını takiben ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun Üniversite Sağlık Merkezi’nden de görüş alarak oluşturacağı öneri üzerinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun vereceği karara bağlıdır. Bu şekilde yapılacak uzatma işlemi her yarıyıl için tekrarlanır.

Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu takipsizlik kararı ile veya beraat etmek suretiyle sona eren öğrenciler geçen süre için izinli sayılır.

İzinli öğrencilerin ödeyecekleri eğitim ücretleri Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

Program Müfredatları, Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 4.1- (Değişik, MHK 05.12.2011; Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 17.02.2015)  Bir lisans veya ön lisans programının müfredatı, dersleri, bu derslerin kredi saat değerleri ve programın mezuniyet koşulları, Bilkent Üniversitesi’nde tüm öğrenciler için geçerli yükümlülükler ve dersler de dahil edilerek, ilgili bölüm başkanlığınca hazırlanır ve Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’na önerilir. Lisans ve ön lisans programları, Fakülte veya Yüksekokul Kurulları’nca kabul edildikten sonra Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir. Bir programda yer alan derslerin verildikleri yarıyıla ilişkin değişiklikler ile açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili Fakülte ve Yüksekokul Kurulları yetkilidir.

Lisans veya ön lisans müfredatlarında yer alan dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli ders yükümlülüklerini sağlamaları gereklidir. Müfredatta yer alan seçmeli ders yükümlülüklerini sağlamak için alınabilecek ders kümeleri müfredatta belirtilir. Bu kümelere ders eklenmesi veya çıkartılması için ilgili Fakülte ve Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ile Rektörlük onayı gereklidir. Bir dersin müfredatta yer alan bir seçmeli ders yükümlülüğüne sayılabilmesi için öğrenci kayıt yaptırdığı sırada dersin ilgili seçmeli ders kümesinde yer alıyor olması gereklidir.

Bir dersi alabilmek için, daha önceden alınmış ve başarılmış olması gereken derse “önşart dersi” denir. Dersler arasındaki önşart bağlantıları müfredatın bir parçasıdır. Önşart değişiklikleri için ilgili Fakülte ve Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ile Rektörlük onayı gereklidir. Özel durumlarda öğrencinin başvurusu üzerine, dersi veren öğretim elemanı ve ilgili bölüm başkanı onay verirse, öğrenci önşartını sağlamadığı bir dersi alabilir.

Öğrenciler ilgileri doğrultusunda ve kayıt yaptırmalarına bir engel bulunmadığı durumlarda program müfredatlarında yer almayan dersleri almakta serbesttir. Bu şekilde fazladan alınan dersler, aldığı diğer derslerle birlikte öğrencinin not çizelgesinde gösterilir ve notları not ortalaması hesaplarına dahil edilir.

Öğrenciler her yarıyılda alacakları dersleri, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca görevlendirilen akademik danışmanlar yardımıyla yönetmelik kurallarına uygun olarak belirler.

Gerekli durumlarda Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu, bir öğrencinin müfredatında yer alan ve söz konusu yarıyıl ve bir sonraki yarıyıl içinde açılmadığı için öğrencinin alamayacağı belli bir ders yerine, bu derse eşdeğer başka bir ders alınmasını kararlaştırabilir.

Bir lisans veya ön lisans programının müfredatında yapılacak değişiklikler ve kayıtlı öğrencilerin yeni müfredata hangi kurallarla intibak ettirileceği, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’nca kabul edildikten sonra Üniversite Senatosu’nun onayıyla kesinleşir.

Ders ve Kredi Yükü

Madde 4.2- (Değişik, MHK 17.02.2015) Bir yarıyılda alınan toplam ders sayısına “ders yükü” denir. Yarıyıl ders yükleri hesaplanırken kredisiz dersler ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer özel dersler toplam sayıya dahil edilmez.

Her ön lisans ve lisans programı için ilgili bölüm tarafından belirlenmiş ve Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından onaylanmış bir yarıyıl “normal ders yükü aralığı” vardır. Normal ders yükü aralığı bir üst ve bir alt sınırdan oluşur.

Bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda alabileceği azami ders yükü o programın normal ders yükü üst sınırının iki ders fazlasıdır. Normal ders yükü üst sınırının üzerinde ders almak için, öğrencinin danışmanının ve bölüm başkanının onayı gereklidir. Azami ders yükünün üzerinde bir ders daha alması ve başarılı olması durumunda söz konusu yarıyıl sonunda mezun olabilecek başarılı durumdaki öğrenciler, ilgili dekan veya müdürün onayı ile söz konusu dersi de alabilir.

Bir öğrenci kendi isteğiyle normal ders yükü alt sınırından daha az sayıda ders alabilir. Bir yarıyılda alınabilecek asgari ders yükü, kredisine bakılmaksızın bir derstir.

Bir öğrenci yaz döneminde en çok iki ders alabilir; ilgili dekan veya müdürün önerisi ve Yaz Okulu Direktörü’nün onayı ile bu sayı bir ders artırılabilir.

Madde 4.3- Her ön lisans ve lisans programı için belirlenmiş bir “nominal kredi yükü” vardır. Nominal kredi yükü, bir programdaki zorunlu ve seçmeli derslerin kredi saat toplamlarının o programın normal süresini kapsayan yarıyıl sayısına bölünmesi ve çıkan sonucun en yakın tam sayıya yuvarlanmasıyla bulunur. Bir seçmeli ders yükümlülüğünün farklı kredi saatlere sahip derslerle yerine getirilebilmesi durumunda, bu derslerin kredi saatlerinin ortalaması alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanır. Bir bölümün müfredatında belli bir yarıyılın kredi saat toplamı ortalama kredi değerinden %50 farklı ise bu yarıyıl hesaba katılmaz.

Ders ve Uygulamalara Devam

Madde 4.4- (Değişik, MHK 08.02.2013)  Öğrenciler, dersi veren öğretim elemanının belirlediği ilkeler doğrultusunda derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava, değerlendirme etkinliğine ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Hastalık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve dersin final sınavına alınmaz.

Uluslararası Değişim Programları

Madde 4.5- (Değişik, MHK 08.02.2013)  Bilkent Üniversitesi, yurtdışında bulunan üniversitelerle öğrenci değişim programları yürütebilir. Öğrenciler, Rektörlük tarafından belirlenen şartlar ve kontenjanlar dahilinde bir veya iki yarıyıl için ya da yaz döneminde anlaşmalı üniversitelerden birinde derslere devam edebilir.

Değişim programı kapsamında yurt dışına giden öğrenciler ilgili yarıyıllar için geçerli eğitim ücretlerini Bilkent Üniversitesi’ne öder.

Değişim programı kapsamında anlaşmalı üniversitelerden birinde eğitim gören Bilkent Üniversitesi öğrencilerine alacakları derslerin seçiminde yardımcı olmak, bu üniversitedeki eğitimini izlemek ve eğitim süresince öğrenci ile irtibatta bulunmak üzere, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu bir öğretim elemanını Değişim Koordinatörü olarak tayin eder.

Öğrencinin değişim programı çerçevesinde yurtdışında almış olduğu dersler Bilkent Üniversitesi not çizelgesinde gösterilir. Bu derslerden bazıları, Değişim Koordinatörü tarafından yapılan intibak doğrultusunda ve Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet oluşturabilir.

Değişim programları kapsamında Bilkent Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin ders kayıtları ilgili bölümün Değişim Koordinatörü tarafından yapılır. Bu öğrenciler, ilgili anlaşmanın şartlarına bağlı olarak, Bilkent Üniversitesi’ne eğitim ücreti ödemeyebilir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Yaz Döneminde Yurtdışındaki Bir Kurumda Alınan Dersler

Madde 4.6-
(Değişik, MHK 13.11.2013) Yaz döneminde yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda özel öğrenci olarak ders alıp, bu dersi Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu eğitim programındaki bir ders yükümlülüğüne saydırmak isteyen öğrencilerin, yurtdışında alacakları ders başlamadan en az 3 hafta önce öğrencisi oldukları Fakülte veya Yüksekokul’a ön onay için başvurmaları gereklidir. İlgili Dekan veya Müdür bir hafta içinde başvuruyu değerlendirerek karara bağlar, olumlu sonuçlananları Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirir. Ön onay verilebilmesi için söz konusu dersin, dersi veren yükseköğretim kurumunun kendi öğrencilerinin derece programlarına sayılan ve kredili olarak alabildikleri bir ders olması gereklidir; bu koşulun sağlandığı başvuru aşamasında öğrenci tarafından karşı kurumdan alınmış resmi bir belge ile gösterilmelidir. Ön onay alınmamış dersler Bilkent Üniversitesi’ndeki ders yükümlülüklerine sayılmaz. Ön onay alınmış ve başarıyla tamamlanmış bir ders, Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla, 4.11’inci maddede öngörülen biçimde T notu ile Bilkent Üniversitesi’ne transfer edilir ve öğrencinin Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet oluşturur. Bu şekilde muaf tutulabilecek derslerin sayısı her diploma programı için bir adetle sınırlıdır.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 4.7- (Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016)  Her derste yarıyıl boyunca ara sınavlar, projeler, laboratuvar veya stüdyo çalışmaları, ödevler, küçük sınavlar gibi çeşitli değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilir; ayrıca yarıyıl sonunda bir final sınavı verilir. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin ve final sınavının yarıyıl sonu toplam notu içindeki ağırlıkları, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında ilan edilir. Final sınavının toplam not içindeki ağırlığı %60’ı geçemez. Yarıyıl içi değerlendirme etkinliklerinin, akademik takvime göre yarıyıl derslerinin bittiği tarihten önce değerlendirilerek sonuçlarının öğrencilere duyurulması gereklidir.

İngilizce Hazırlık Programı’nın sınavları hariç, ara sınav ve final sınavlarında çoktan seçmeli veya doğru-yanlış tipi seçenekli sorulara yer verilmez.

Disiplin soruşturması sonucu uzaklaştırma cezası alan öğrencilere, cezalı oldukları süre boyunca katılamadıkları değerlendirme etkinlikleri için telafi olanağı tanınmaz.

Öğrencilerin final sınavına girme hakkı elde etmek için yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinden toplamda belli bir başarı düzeyini göstermesi gerekir; bu başarı düzeyini sağlayamayan veya dersin devam koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler dersin final sınavına alınmaz. Yarıyıl boyunca gerçekleştirilen değerlendirme etkinliklerinin kendi aralarındaki ağırlıkları ile final sınavına girme hakkını elde etmek için gerekli en düşük başarı düzeyi ve devam zorunluluğu oranı, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında yazılı olarak ilan edilir. Final sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve final sınavları öncesinde akademik takvimde belirtilen tarihler içinde bu öğrencilere FZ notu verilir. FZ notu alan öğrenciler dersin final sınavına alınmaz.

Yarıyıl sonunda her öğrenciye verilecek harf notu, öğrencinin yarıyıl sonu ağırlıklı toplam notu ile derslere devamına ve diğer çalışmalara katılımına bakılarak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Toplam başarısı, öğretim elemanı tarafından belirlenen en düşük başarı düzeyini sağlayamayan öğrencilerden final sınavına katılmış olanlara F notu, final sınavına girme hakkı olduğu halde final sınavına girmemiş öğrencilere ise FX notu verilir. Final sınavına girmemiş olduğu halde, toplam başarısı öğretim elemanı tarafından belirlenen en düşük başarı düzeyini aşan öğrencilere D veya daha yüksek bir not verilebilir. Harf notları akademik takvimde belirtilen güne kadar elektronik ortamda Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü, akademik takvimde belirtilen tarihte yarıyıl sonu ders notları ile yarıyıl ve genel not ortalamalarını ilan eder.

Verilmiş olabilecek I notları ve 4.8’inci madde kapsamında telafi sınavı alacak öğrencilerin notları hariç, harf notlarının açıklanmasının ardından belirsiz kalan tüm notlar FX notuna dönüşür.

Hastalık Raporları ve Telafi Sınavları

Madde 4.8- (Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016)  Geçerli hastalık raporu olan öğrencilere raporlu olduğu süre içinde yapılan yarıyıl içi ara sınavlarını telafi etme olanağı tanınır. Bilkent Üniversitesi Öğrenci Sağlık Raporları İlkeleri’nde belirtilen esas ve usullere uygun olarak hastalık nedeniyle rapor alan bir öğrenci, Sağlık Merkezi’nce verilen veya onaylanan raporunu, rapor süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına, yüksekokul veya enstitü müdürlüğüne teslim eder. Dekanlık veya müdürlük kurallara uygun düzenlenmiş raporları onaylar ve durumu öğrencinin kayıtlı olduğu derslerin öğretim elemanlarına iletir. Telafi sınavının tarihi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, telafi sınavlarının yarıyıl derslerinin bitiminden önce verilmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Ara sınavlar dışında, bir yarıyıl içi değerlendirme etkinliğine katılmayıp geçerli hastalık raporu olan öğrencilere telafi olanağı verilip verilmeyeceği dersi veren öğretim elemanının yetkisindedir.

Bir öğrenci raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere veya sınavlara giremez; sınava veya başka bir değerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

Bir dersin final sınavı sırasında hastalık raporu olan öğrencilere söz konusu sınavdan sonraki iki iş günü içinde raporlarını ilgili fakülte dekanlığına, yüksekokul veya enstitü müdürlüğüne ulaştırmaları ve telafi sınavına girmek için dersi veren öğretim elemanına başvurmaları şartıyla telafi sınavı hakkı verilir. Raporunu zamanında teslim etmeyen veya başvuru yapmayan öğrencilere telafi sınavı hakkı tanınmaz. Dersi veren öğretim elemanı, harf notlarının ilanından sonraki 5 günlük süreyi geçmemek kaydıyla mümkün olan en erken tarihte telafi sınavını yapıp değerlendirerek öğrencinin harf notunu verir. Hastalık raporu süresinin telafi sınavı verilmesine olanak sağlamadığı durumlarda öğrenciye telafi sınav hakkı verilmez; harf notu takdir eden öğretim elemanı öğrenciyi mazeretsiz olarak final sınavına girmemiş gibi değerlendirir. Harf notlarının açıklanmasından sonraki 5 gün sonunda belirsiz kalan notlar FX notuna dönüşür.

Kopya ve İntihal

Madde 4.9- (Değişik, MHK 08.02.2013, MHK 06.10.2023)  Bir öğrencinin sınavlarda, ödevlerde, raporlarda veya diğer değerlendirme etkinliklerinde kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya benzer ihlallerde bulunduğu yönünde şüphe oluşursa hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu bulunan öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

Yarıyıl sonu toplam notuna etkisi olan tüm projeler, laboratuvar raporları, ödevler ve benzeri değerlendirme etkinlikleri öğrenci disiplin hükümleri bakımından “sınav” olarak kabul edilir.

Dersten Çekilme

Madde 4.10- (Değişik, MHK 17.02.2015) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen son tarihe kadar kayıtlı bulundukları bir dersten çekilebilir. Dersten çekilen öğrencilere W notu verilir. Öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür. Bilkent Üniversitesi içinde bölüm değiştiren veya dikey geçiş yoluyla yerleşen öğrencilerin önceki programlarına kayıtlıyken çekilmiş oldukları dersler toplam sayıya dahil edilir.

Notlar

Madde 4.11- (Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016)  Öğrencilere aldıkları her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Kredili derslerde verilen harf notlarının not ortalaması hesaplarında kullanılmak üzere 0.0 ile 4.0 arasında rakamsal katsayı karşılıkları vardır. Harf notları, varsa katsayıları ve kullanıldıkları durumlar aşağıda listelenmiştir.

Harf Notu Katsayısı     Harf Notu Katsayı     Harf Notu Anlamı
A+ 4,00 C- 1,70 W Çekilme
A 4,00 D+ 1,30 I Eksik
A- 3,70 D 1,00 T Transfer
B+ 3,30 F 0,00 S Yeterli
B 3,00 FX 0,00 U Yetersiz
B- 2,70 FZ 0,00 P Devam
C+ 2,30
C 2,00


A+ :
Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu takdir edilebilir. Ancak, bir derste verilen A+ notlarının sayısı sınırlıdır: 25 kişiden az kayıtlı öğrencisi olan derslerde A+ notu verilmez; öğrenci sayısı 25-74 arasındaysa 1 adet, 75-124 arasındaysa 2 adet, 125-174 arasındaysa 3 adet, 175-224 arasındaysa 4 adet, 225 veya daha çoksa 5 adet A+ notu verilebilir.

FZ : Final sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrencilere final sınavları öncesinde akademik takvimde belirtilen tarihler içinde FZ notu verilir.

F : Toplam başarısı, öğretim elemanı tarafından belirlenen en düşük başarı düzeyini sağlayamayan öğrencilerden final sınavına katılmış olanlara F notu verilir.

FX : Toplam başarısı, öğretim elemanı tarafından belirlenen en düşük başarı düzeyini sağlayamayan öğrencilerden final sınavına katılmamış olanlara F notu yerine FX notu verilir.

W : Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

I : Harf notu takdir edilebilmesi için gereken çalışmaları hastalık dışında zorunlu nedenlerle tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanımak amacıyla I notu verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 14 gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar, eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elemanının başvurusu ve bölüm başkanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Verilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu takdir edilir. Verilen süre bittiğinde I’dan farklı bir harf notu verilmemiş öğrencilere FX notu işlenir.

T : Başka bir yükseköğretim kurumunda veya Bilkent Üniversitesi’nin başka bir eğitim programında alınmış bir derse, öğrencinin halen kayıtlı olduğu programın bağlı bulunduğu Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından transfer edilmek üzere uygun bulunması durumunda T notu işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle birlikte, T notu ortalama hesaplarına katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer alan herhangi bir dersten muafiyet için yeterli değildir.

S : Kredisiz derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

U : Kredisiz derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

P : Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan önceki yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

Notlarda Maddi Hata

Madde 4.12- (Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016)  Sınav notlarında veya yarıyıl sonu harf notlarında maddi hata yapılmış olduğundan şüphelenen öğrencilerin, ilgili notun ilanından sonra en çok 5 iş günü içinde doğrudan dersi veren öğretim elemanına başvurması gerekir.

Öğretim elemanı verdiği harf notlarında maddi hata tespit ederse, söz konusu hatayla ilgili destekleyici belgelerle birlikte ilgili Fakülte Dekanı veya Yüksekokul Müdürü’ne başvurur; Fakülte Dekanı veya Yüksekokul Müdürü, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç 14 gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar, düzeltilecek notu Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirir. Bu tarihten sonra tespit edilen hataların telafisi olmaz.

Akademik takvimde belirtilen FZ notu vermek için son tarih geçtikten sonra maddi hata gerekçesiyle FZ notu verilemez. Maddi hata sonucu yanlışlıkla FZ notu verilmiş olan durumlarda, ilgili dersin final sınavı yapılmadan önce bu hatanın Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve öğrencinin final sınavına alınması gereklidir; final sınavı yapıldıktan sonra yanlışlıkla verilmiş FZ notunun düzeltilmesi mümkün değildir.

W notu için maddi hata gerekçesiyle düzeltme yapılamaz.

Başarı Durumunun Belirlenmesi

Madde 4.13- (Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016; Değişik, MHK 03.04.2017) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen ders notu katsayısının çarpılması ile bulunur. Yarıyıl not ortalaması (GPA), öğrencinin o yarıyıl Bilkent Üniversitesi’nde aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

Genel not ortalaması (CGPA), öğrencinin bölümüne girişinden itibaren Bilkent Üniversitesi’nde aldığı tüm derslerin kredi saat değerleriyle ağırlıklandırılmış ortalamasıdır. Ancak, öğrencinin tekrar ettiği dersler varsa, genel not ortalamasına sadece ilgili desten alınmış olan en son not dahil edilir, önceki notlar dahil edilmez.

Tüm derslerin genel not ortalaması (AGPA), tekrar edilen derslerin önceki notları da dahil edilerek öğrencinin bölümüne girişinden itibaren Bilkent Üniversitesi’nde aldığı tüm derslerin kredi saat değerleriyle ağırlıklandırılmış ortalamasıdır.

Not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır; ilgili not virgülden sonraki üçüncü hane 5 veya daha fazla oluğunda yukarıya, 4 veya daha az olduğunda aşağıya yuvarlanır.

Yaz dönemi sonunda öğrencilerin yaz döneminde kayıt yaptırdıkları derslerden aldıkları notlar dikkate alınarak genel not ortalamaları yeniden hesaplanır. Takip eden yarıyıl başında ders kayıtları, öğrencinin güncellenmiş genel not ortalamasına göre belirlenen yeni akademik başarı durumuna bakılarak yapılır.

Madde 4.14- (Değişik, MHK 08.02.2013)  Bir dersten A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

Bir dersten C-, D+ veya D notlarından birini alan öğrencinin o dersten başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamasının dersin alındığı yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda 2,00 veya daha yüksek olması gereklidir. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler, Sınamalı veya Başarısız öğrenci durumuna düşer.

Herhangi bir yarıyılda F, FX, FZ veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Üniversite Senatosu bazı dersler için C-, D+ veya D notlarını da, genel not ortalamasına bakılmaksızın, başarısız olarak kabul etmekte yetkilidir.

Madde 4.15- Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,00 veya daha yukarı olan öğrenciler, Başarılı sayılır. Ancak, başarısız oldukları dersleri 4.21’inci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda tekrar almaları gereklidir.

Madde 4.16- (Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015) Bir yarıyıl sonunda, yarıyıl not ortalaması 3,00 – 3,49 arasında olan Başarılı durumdaki öğrenciler o yarıyıl için şeref öğrencisi, 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek şeref öğrencisi sayılır. Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, mezuniyet yarıyılı hariç, ilgili yarıyılda en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir. Öğrencinin W notu aldığı dersler ders yüküne dahil edilmez.

Madde 4.17- Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80 – 1,99 arasında olan öğrenciler Sınamalı öğrenci sayılır.

Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 1,80’den düşük olan öğrenciler Başarısız öğrenci sayılır.

Sınamalı ve Başarısız Öğrenciler ile İlgili Esaslar

Madde 4.18- (Değişik, MHK 05.12.2011; Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016)  Yarıyıl ders kayıtları sırasında, bir öğrencinin daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırıp W dışında bir harf notu almış olduğu bütün dersler o öğrenci için “eski ders”, bunlar dışındaki tüm dersler ise “yeni ders” kabul edilir. Üniversite Senatosu bazı derslerin yeni ders olarak kabul edilmeyeceğine karar verebilir. Bir önceki yarıyıl veya yaz dönemi sonunda Sınamalı veya Başarısız duruma düşmüş öğrenciler, sınırlı sayıda yeni derse kayıt yaptırabilir.

Sınamalı öğrenciler, nominal kredi yükünün en fazla %60’ı kadar toplam krediye sahip yeni derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler yeni derslerinin ve F, FX, FZ, veya U notu aldıkları için tekrarladıkları derslerin yanı sıra önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadır. Sınamalı bir öğrenci, devam etmekte olduğu eğitim programında ikinci kez yarıyıl kaydı yaptırmakta ise bu yarıyıl için toplam yeni ders kredi sınırlaması %85 olarak uygulanır.

Başarısız öğrenciler, kredisiz dersler hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramaz. Bu öğrenciler F, FX, FZ, veya U notu aldıkları için tekrarladıkları derslerin yanı sıra önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadır. Başarısız bir öğrenci, devam etmekte olduğu eğitim programında ikinci kez yarıyıl kaydı yaptırmakta ise bu yarıyıl için toplam yeni ders kredi sınırlaması nominal kredi yükünün %70’i olarak uygulanır.

Sınamalı ve Başarısız durumdaki öğrenciler, bu maddenin yukarıdaki hükümleri kapsamında aldıkları yeni derslerden başka, daha önce almamış oldukları bir adet yeni seçmeli ders alabilir.

Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı ve başarısız durumdaki öğrencilere bu maddede sözü edilen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.

Madde 4.19- (Değişik, MHK 17.02.2015) Özel durumlarda Sınamalı veya Başarısız durumdaki öğrenciler, bölüm başkanının önerisi ve ilgili dekan veya müdürün onayı ile bir adet ek yeni ders veya toplam kredisi nominal kredi yükünün %20’sini geçmemek şartıyla ek yeni dersler alabilir.

Madde 4.20- Sınamalı veya başarısız durumdaki bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl başında kayıt yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan ve 4.19’uncu maddedeki ek yeni ders hakkını da kullandıktan sonra, toplam ders sayısı 4.2’inci maddede sözü edilen normal ders yükü aralığının alt sınırının bir eksiğinden daha az ise, bölüm başkanının önerisi ve ilgili Fakülte veya Yüksekokul dekanının veya müdürünün onayı ile o yarıyıl için ek yeni dersler alarak toplam ders sayısını normal ders yükü aralığının alt sınırının bir eksiğine tamamlayabilir.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar

Madde 4.21- (Değişik, MHK 05.12.2011; Değişik, MHK 08.02.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016)  Program müfredatında bulunan bir dersten, 4.14’üncü maddenin 3. fıkrasında belirtildiği biçimde, başarısız olan öğrenciler bu dersleri takip eden iki yarıyıl içerisinde tekrar almak zorundadır. Birinci sınıf İngilizce derslerinde başarılı olamayan öğrencilerin, ilgili dersi verildiği ilk yarıyılda almaları zorunludur; bu dersler için kayıtlar üniversite tarafından yapılabilir ve kaydolunan derslerin öğrenci tarafından bırakılmasına izin verilmeyebilir. Birinci sınıf İngilizce derslerinden ilkini başarmamış öğrencilerin yaz döneminde bu ders dışında herhangi bir ders almalarına izin verilmez; birinci İngilizce dersini başarmış ancak ikinci İngilizce dersini başarmamış öğrencilerin ise yaz döneminde herhangi bir başka ders alabilmek için beraberinde söz konusu İngilizce dersini de almaları zorunludur.

Sınamalı veya başarısız öğrenciler, önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayabilir.

Başarılı durumdaki öğrenciler bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, son iki yarıyılda kayıt yaptırıp B-, C+, C, C-, D+ veya D notu almış oldukları dersleri, söz konusu derslerde yer bulunması kaydıyla tekrar alabilir. Bu şekilde tekrarlanan derslere hangi tarihlerde kayıt yaptırılabileceği Rektörlük tarafından belirlenerek duyurulur.

Aynı seçmeli kümesine ait tüm müfredat yükümlülükleri doğrultusunda en az birer ders alındıktan sonra, tekrarlanacak bir seçmeli dersin yerine sayılmak üzere aynı seçmeli ders kümesinden başka bir ders alınabilir; bu durumda önce alınan ders not çizelgesinde yer almaya devam eder, ancak genel not ortalamasına dahil edilmez. Bu şekilde oluşan ders eşleşmeleri daha sonra değiştirilemez. Yerine başka ders alınan önceki seçmeli ders, başkaca bir müfredat yükümlülüğünü sağlamak üzere yeniden alınabilir.

Madde 4.22- (Mütevelli Heyeti’nin 11.07.2011 tarihli kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Azami Eğitim Süresi Dolan Öğrenciler

Madde 4.23- (MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 22.02.2016; Değişik, MHK 17.11.2021) Madde 3.4’te tanımlandığı şekliyle azami eğitim süresini dolduran ve kayıtlı olduğu programın müfredatındaki bütün dersleri en az bir kez almış öğrencilere, daha önce alıp başarısız olduğu dersler için ek sınav hakkı verilir. Başarısız olunan dersin seçmeli bir ders olması durumunda, ilgili seçmeli yükümlülüğü için alınmış olan herhangi bir dersten sınava girilmesi mümkündür. Stüdyo derslerinde ve laboratuvarlı derslerde, başarısız olunan dersin içeriğinde %30’dan daha yüksek bir oranda uygulamalı çalışma bulunuyor ise, ek sınav hakkı yerine dersin uygulamalı etkinliklerine dışarıdan katılma hakkı tanınır.

Ek sınav veya dışarıdan katılma hakkı verilen öğrencilerin akademik takvimde tüm öğrenciler için geçerli olan ders kayıt tarihlerinde sınav veya dışarıdan katılma kaydı yaptırması gerekir; akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırmamış öğrenciler ilgili yarıyıl için ek sınav haklarından feragat etmiş olur. İlgili yarıyılda açılmayan stüdyo derslerine ve laboratuvarlı derslere dışarıdan katılma kaydı yapılması mümkün olmaz; bu durumda öğrencinin sonraki yarıyıl için kayıt hakkı saklı kalır. Ek sınav veya dışarıdan katılma kaydı için ödenecek ücretler derslerin kredi saati esas alınarak Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre ödenir. Ek sınavlar, öğrencilere hazırlanmak için yeterli süre bırakacak biçimde Rektörlük tarafından belirlenecek takvime göre ilgili yarıyıl sonunda yapılır. Sınava gelmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilmez.

Daha önce alıp başarısız oldukları ders sayısı altı veya daha çok olan öğrencilerin başarısız oldukları her ders için en çok iki yarıyıl boyunca ek sınav veya dışarıdan katılma hakkı bulunur. Bu hakları bittiği sırada başarısız ders sayısı altı veya daha çok olan öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir; başarısız ders sayısını beş veya daha aza indirmiş olan öğrencilere bu dersler için toplam üç yarıyıl daha ek sınav veya dışarıdan katılma hakkı verilir. Bu hakları da bittiği sırada başarısız ders sayısını tek derse indiren öğrencilerin ilgili ders için ek sınav hakları devam eder, diğer öğrencilerin ise üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Daha önce alıp başarısız oldukları ders sayısı beş veya daha az olan öğrencilerin başarısız oldukları her ders için en çok dört yarıyıl boyunca ek sınav veya dışarıdan katılma hakkı bulunur. Bu hakları bittiği sırada başarısız ders sayısını tek derse indiren öğrencilerin ilgili ders için ek sınav hakları devam eder, diğer öğrencilerin ise üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Müfredatındaki dersler arasında başarısız dersi olmadığı halde azami eğitim süresi bittiğinde genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilere not ortalamalarını yükseltebilmeleri için notu C’nin altında olan derslerden diledikleri dersler için ek sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerden üst üste veya aralıklı olarak altı yarıyıl boyunca ders kaydı yaptırmayanların üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Sınırsız sınav hakkı bulunan öğrencilerden altı yarıyıl boyunca sınava girmeyen öğrencilerin sınav hakları sona erer.

YAN DAL VE İKİNCİ ANA DAL PROGRAMLARI

Yan Dal Programları

Madde 5.1- Yan dal sertifika programları ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’nun teklifi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile düzenlenir.

Madde 5.2- (Değişik, MHK 08.02.2013)  Yan dal programındaki derslerin toplam kredisi en az 18, en çok 24 olabilir. Yan dal programındaki seçmeli derslerin toplam kredisi bu programda alınan tüm derslerin toplam kredisinin %50’sini geçemez.

Madde 5.3- (Değişik, MHK 17.02.2015) Öğrenciler yan dal programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılda başlayabilir. Yatay veya dikey geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin durumlarına ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir.

Yan dal programına başvuracak öğrencilerin genel not ortalaması 3,00 veya daha yüksek olmalıdır.

İkinci ana dal programına kayıtlı öğrenciler yan dal programına başvuramaz.

Madde 5.4- Öğrenci aynı anda birden fazla yan dal programına kayıtlı olamaz. Bir yan dal programından kaydı silinen veya programı bırakan bir öğrenci, tekrar aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.

Madde 5.5- (Değişik, MHK 17.02.2015) Öğrencilerin yan dal kapsamında aldıkları derslerin kaydı, ana dal programlarından ayrı tutulur. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yan dal kapsamında aldığı derslerin ortalaması, ana dal not ortalamasından ayrı hesaplanır. Öğrencinin ana dal programı altındaki not çizelgesinde, yan dal kapsamında aldığı dersler yer almaz. Bir ders hem ana dal hem yan dal programı yükümlülüklerine sayılamaz. Birinci ana dal kapsamında alınmış dersler yan dala veya yan dal kapsamında alınmış dersler birinci ana dala transfer edilemez.

Madde 5.6- (Değişik, MHK 05.12.2011)  Ana dal müfredatında yer alan zorunlu dersler veya bunlara eşdeğer sayılan dersler, yan dal programı kapsamında alınamaz. Bir yarıyılda en çok iki yan dal dersi alınabilir; gerekli durumlarda ilgili Dekanlık onayıyla bu sayı bir ders artırılabilir.

Madde 5.7- Yan dal programına kayıtlıyken ana dal genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 3,00’ün altına düşen öğrencilerin yan dal programından kaydı silinir.

Madde 5.8- İki yarıyıl üst üste yan dal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla bir veya iki yarıyılı yurt dışındaki bir üniversitede geçiren öğrenciler için yurt dışında geçirdikleri yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.

Madde 5.9- Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları en çok bir dersi kayıtlı oldukları yan dal programındaki eşdeğer bir ders yerine saydırmak üzere başvurabilir. Bu başvurular yan dal programının bağlı olduğu fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. Değişim programında alınan bir ders hem ana dal hem de yan dal programına sayılamaz.

Madde 5.10- Yan dal sertifikasına hak kazanmak için öğrencinin yan dal programında verilen derslerin tümünü en az C notuyla başarmış olması ve yan dal not ortalamasının 2,50 veya daha yüksek olması gereklidir. Yan dal sertifikası diploma yerine geçmez.

Madde 5.11- Öğrenci istediği zaman yan dal programından kaydını sildirebilir. Öğrencinin yan dal programındaki başarı durumu, ana dal programından mezuniyetini etkilemez.

Madde 5.12- Ana dal programından mezun olma aşamasına gelen ancak yan dal programının derslerini tamamlamamış öğrencilere ek süre verilmez ve yan dal programından kayıtları silinir.

Madde 5.13- (Mütevelli Heyeti’nin 05.12.2011 tarihli kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

İkinci Ana Dal Programları

Madde 5.14- (MHK 17.02.2015) İkinci ana dal programı, bir lisans programına kayıtlı üstün başarılı öğrencilerin, paralelde ikinci bir lisans programının müfredatını da takip ederek çift lisans diplomasıyla mezun olabilmelerine olanak tanır.

İkinci ana dal kapsamında takip edilecek müfredat ile diploma alabilmek için sağlanması gerekli koşullar, aynı bölümde birinci ana dal programına kayıtlı öğrencilerinkiyle aynıdır.

İkinci ana dal programı kapsamına dahil olacak bölümler, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu’nun teklifi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile belirlenir.

İlgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu, diğer bölümlerin verdiği dersler arasından, ikinci ana dal kapsamındaki bölümün verdiği ve bölüm müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere eşdeğer sayılabilecek dersleri belirler ve Senato’nun onayına sunar. Senato’nun onayladığı dersler sadece ikinci ana dal programındaki öğrenciler için eşdeğer ders kabul edilir.

Madde 5.15- (MHK 17.02.2015) İkinci ana dal programına dahil bölümlerin yıllık ikinci ana dal öğrenci kontenjanları, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrencilerin üniversiteye giriş yıllarına göre kontenjanlara sınırlama getirilebilir.

Madde 5.16- (MHK 17.02.2015; Değişik MHK 22.02.2018) İkinci ana dal programına katılmak isteyen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gereklidir.

Öğrenciler ikinci ana dal programına, birinci ana dal programlarının en erken üçüncü, en geç dördüncü yarıyılında başlayabilir.

İkinci ana dal programına başvuracak öğrencilerin birinci ana dal programlarındaki genel not ortalamalarının 3,30 veya daha yüksek olması ve programa birlikte başladığı öğrenciler arasında sıralandığında tüm derslerin genel not ortalaması (AGPA) bakımından ilk %20 içinde yer alması gereklidir.

Yan dal programına kayıtlı öğrenciler ikinci ana dal programına başvuramaz. İkinci ana dal programından kaydı silinen veya programı bırakan bir öğrenci, yeniden ikinci ana dal programına başvuru yapamaz.

İkinci ana dal başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek akademik takvimde belirtilen tarihe kadar karara bağlanır.

Madde 5.17- (MHK 17.02.2015) İkinci ana dal programındaki öğrencilerin birinci ve ikinci ana dal kapsamında aldıkları derslerin kaydı, not ortalamaları, müfredat yükümlülükleri ve not çizelgeleri birbirlerinden ayrı tutulur.

Yarıyıl ders kayıtlarında, öğrencinin birinci ana dalı kapsamında aldığı derslerden ikinci ana dal müfredatının zorunlu dersleri ile ikinci ana dal müfredatının seçmeli kümelerinde yer alan derslerden öğrencinin tercih ettikleri, ikinci ana dal müfredat yükümlülüklerine sayılır. Bunlara ek olarak, öğrenci sadece ikinci ana dal müfredat yükümlülüklerine sayılacak derslere de kayıt yaptırabilir. İkinci ana dal kapsamında müfredat dışı fazladan ders alınamaz.

İkinci ana dal kapsamındaki öğrenciler için normal ders yükü üst sınırı ve azami ders yükü, birinci ana dal programlarınınkilerden iki ders fazla olarak uygulanır.

Tekrar edilen bir ders, ilk alındığında hangi ana dal müfredat yükümlülüklerine sayılmak üzere alındıysa, tekrar edildiğinde de aynı şekilde alınmış sayılır.

İki ana dala birden sayılmak üzere alınmış bir dersten çekilen öğrenci, her iki ana dalda da dersten çekilmiş kabul edilir.

Madde 5.18- (MHK 17.02.2015) Öğrenci istediği zaman ikinci ana dal programından kaydını sildirebilir.

İkinci ana dal programına kayıtlıyken birinci ana dal genel not ortalaması 3,00’ün altına düşen öğrencilerin ikinci ana dal programından kaydı silinir.

İki yarıyıl üst üste ikinci ana dal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla bir veya iki yarıyılı yurt dışındaki bir üniversitede geçiren öğrenciler için yurt dışında geçirdikleri yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.

Kaydı silinen öğrencinin ikinci ana dal kapsamında almış olduğu dersler birinci ana dala transfer edilemez. Ancak, aynı bölümde bir yan dal programı bulunması durumunda, öğrencinin başvurusu ve ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun onayı ile öğrencinin yan dal programına kaydı yapılarak ikinci ana dal kapsamında alınmış olan derslerden yan dal müfredatında yeri olanlar notlarıyla birlikte yan dal programına transfer edilebilir.

Madde 5.19- (MHK 17.02.2015) Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler, burada alıp başarılı oldukları derslerin ikinci ana dal müfredat dersleri yerine sayılması için başvurabilir. Bu başvurular ikinci ana dal programının bağlı olduğu Fakülte veya Yüksekokul yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

Madde 5.20- (MHK 17.02.2015) İkinci ana dal programındaki öğrenciler, her iki ana dalın da müfredatlarını tamamlayıp diploma alma şartlarını yerine getirdiğinde çift diploma alarak mezun olur. Birinci ana dal programının mezuniyet şartlarını sağlamadan ikinci ana daldan diploma almak mümkün değildir.

Birinci ana dal programından mezun olma aşamasına gelen ancak ikinci ana dal programının mezuniyet koşullarını tamamlamamış öğrencilere azami eğitim sürelerini geçmemek kaydıyla en çok iki yarıyıl ek süre verilir. Bu sürenin sonunda çift diplomayla mezun olamayan öğrencilerin ikinci ana dal programından kaydı silinir ve birinci ana dallarından diploma alarak mezun olur.

İkinci ana dal programındaki öğrencilere birinci ana dallarını tamamlamak için herhangi bir ek süre verilmez.


DİPLOMALAR

Diploma Verilme Şartları

Madde 6.1- (Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 03.04.2017; Değişik, MHK 10.12.2018) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın müfredatında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında Bilkent Üniversitesi’nde mezun olacağı programda aldığı derslerin genel not ortalaması (CGPA) 2,00 veya daha yüksek ise ve tarafına tahakkuk ettirilmiş bulunan eğitim ücretinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemişse, mezun olmaya ve lisans veya ön lisans diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin diplomasını alabilmesi için tahakkuk ettirilmiş olan eğitim ücretinin tamamını ödemiş olması şarttır.

Başka bir yükseköğrenim kurumundan yatay geçiş yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne giren öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az son dört yarıyılda Bilkent Üniversitesi öğrencisi olmaları ve eğitim programlarındaki derslerin en az %50’sini Bilkent Üniversitesi’nde almış olmaları gerekir.

Müfredat derslerinin en az %75’ini Bilkent Üniversitesi’nde almış, hiç disiplin cezası almamış veya en çok bir adet “uyarma” cezası almış ve izin alınan süreler hariç lisans programını 10 yarıyılı aşmayan bir sürede tamamlamış olan öğrencilerden tüm derslerin genel not ortalaması (AGPA) 3,00 – 3,49 olanlar şeref, 3,50 – 3,74 olanlar yüksek şeref, 3,75 ve üstü olanlar üstün şeref öğrencisi olarak mezun olur.

Müfredat yükümlülüklerinden bazılarını başka yükseköğretim kurumlarda aldıkları derslerle tamamlamış olan öğrencilerin birleştirilmiş genel not ortalaması (IGPA), başka kurumlarında almış oldukları derslerin eşdeğer notları ile Bilkent Üniversitesi’nde aldıkları derslerin notlarının birleştirilmesiyle bulunur. Bunun için öğrencinin diğer yükseköğretim kurumundaki genel not ortalaması Bilkent Üniversitesi’nde muaf tutulduğu derslerin toplam kredi saat değeriyle çarpılarak Bilkent Üniversitesi genel not ortalamasına giren toplam kredi değerine eklenir ve toplam kredi saat değerine bölünür.

Lisans Diploması

Madde 6.2- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 8 yarıyıllık bir programı tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Ön Lisans Diploması

Madde 6.3- (Değişik, MHK 13.11.2013; Değişik, MHK 17.02.2015) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 4 yarıyıllık bir programı tamamlayan öğrencilere ve 8 yarıyıllık bir lisans programının ilk 4 yarıyılını başarıyla tamamlayarak kayıtlı oldukları programdan ayrılan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 7.1- Bu Yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 7.2- Bu Yönetmeliği Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yürütür.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- “Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” yürürlükten kalkmıştır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yarıyıl ve önceki yarıyıllar için alınmış izinler tam zamanlı öğrencilik süresine dahil edilmez.

Geçici Madde 3- (Mütevelli Heyeti’nin 11.07.2011 tarihli kararı) (Değişik, MHK 05.12.2011) Temmuz 2011 tarihinden önce Hazırlık Sınamalı statüde bulunan öğrenciler, Temmuz 2012 tarihine kadar İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamadıkları takdirde, bu tarihten başlayarak Hazırlık Beklemeli statüye alınacaklardır. İsteyen Hazırlık Sınamalı öğrencilerin 2012 Temmuz ayından önce de Hazırlık Beklemeli statüye geçmeleri mümkündür.

Geçici Madde 4- (MHK 17.02.2015; Değişik, MHK 15.05.2020) 2014-2015 akademik yılı Güz yarıyılında Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için, aynı akademik yılın Güz yarıyılından önceki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba katılmaz.