Ana Sayfa » Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

[ 01.06.2016 tarihli Mütevelli Heyeti Kararı ]

 

Bölüm 1: Giriş ve Program Müfredatları

Amaç ve Kapsam

Madde 1.1- Bu Yönetmelik, Bilkent Üniversitesi’nde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu’nun 20.04.2016 tarihli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yer almayan konularda Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Tanımlar

Madde 1.2- Bu Yönetmelikte anılan bazı kurul, kavram ve kısaltmaların tanımları verilmiştir:

 1. EK: Enstitü Kurulu (Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları, Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanları)
 2. EYK: Enstitü Yönetim Kurulu (Enstitü Müdürü, Müdür Yardımcıları, EK tarafından seçilmiş üç öğretim üyesi)
 3. ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
 4. ALES: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
 5. TİK: Tez İzleme Komitesi
 6. Müfredat: Bir lisansüstü programın akademik yükümlülüklerinin tümünü içeren öğretim planı
 7. Tezsiz Yüksek Lisans: Derslerden ve yarıyıl projesinden oluşan, tez çalışması içermeyen yüksek lisans programı
 8. Tezli Yüksek Lisans: Derslerden ve akademik araştırmaya dayalı tez çalışmasından oluşan yüksek lisans programı
 9. Doktora: Derslerden ve akademik araştırmaya ve özgün bilimsel katkıya dayalı tez çalışmasından oluşan doktora programı
 10. Yüksek Lisans Sonrası Doktora: Doktora programına kayıt yaptırdığı sırada, aynı veya yakından ilgili bir anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans derecesi bulunan öğrencilere yönelik doktora programı
 11. Lisans Sonrası Doktora: Doktora programına kayıt yaptırdığı sırada, aynı veya yakından ilgili bir anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans derecesi bulunmayan öğrencilere yönelik doktora programı
 12. Sanatta Yeterlik: Derslerden, sanat çalışmalarından ve mezuniyet performansından oluşan doktora eşdeğeri sanatta yeterlik programı
 13. Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik: Sanatta yeterlik programına kayıt yaptırdığı sırada, aynı veya yakından ilgili bir anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans derecesi bulunan öğrencilere yönelik sanatta yeterlik programı
 14. Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik: Sanatta yeterlik programına kayıt yaptırdığı sırada, aynı veya yakından ilgili bir anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans derecesi bulunmayan öğrencilere yönelik sanatta yeterlik programı
 15. Seminer Dersi: Öğrencilerin yarıyıl boyunca dinleyici olarak katıldığı veya ek olarak kendilerinin de sunuş yaptıkları akademik seminerler dizisinden oluşan kredisiz ders
 16. Yarıyıl Projesi Dersi: Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yer alan kredisiz, bir yarıyıl süreli, öğrencinin yarıyıl sonunda yaptıklarıyla ilgili yazılı bir rapor sunduğu proje çalışması
 17. Tez dersi: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yer alan kredisiz tez çalışması dersi
 18. Performans dersi: Sanatta Yeterlik programlarında yer alan kredisiz performans dersi
 19. Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren kredisiz ders

Lisansüstü Programlar ve Müfredatlar

Madde 1.3- (Değişik, MHK 17.02.2017) Lisansüstü programların asgari kabul koşulları, müfredatları ve mezuniyet koşulları EK’nın önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir. Senato tarafından tüm lisansüstü programlarda yer almasına karar verilen dersler müfredata eklenir.

Tezsiz Yüksek Lisans programları toplam kredisi 30’dan az olmamak üzere en az 10 adet kredili ders ile bir adet yarıyıl projesi dersinden oluşur. Müfredatta yer alan kredili derslerin en çok üçü daha önce alınmamış lisans dersleri olabilir.

Tezli Yüksek Lisans programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders ile bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden, bir adet seminer dersinden ve tez dersinden oluşur. Müfredatta yer alan kredili derslerin en çok ikisi daha önce alınmamış lisans dersleri olabilir.

Doktora programlarında kredili ve kredisiz dersler, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, TİK değerlendirme toplantıları ve tez savunması aşamaları yer alır. Yüksek Lisans Sonrası Doktora programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders ile bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden, bir adet seminer dersinden ve tez dersinden oluşur. Lisans Sonrası Doktora programları toplam kredisi 42’den az olmamak üzere en az 14 adet kredili ders ile bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden, bir adet seminer dersinden ve tez dersinden oluşur. Lisans dersleri doktora müfredatlarında yer alamaz.

Sanatta Yeterlik programlarında kredili ve kredisiz dersler ile mezuniyet performansı aşamaları yer alır. Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programları toplam kredisi 21’den az olmamak üzere en az 7 adet kredili ders ile bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden ve performans dersinden oluşur. Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programları toplam kredisi 42’den az olmamak üzere en az 14 adet kredili ders ile bir adet Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden ve performans dersinden oluşur. Lisans dersleri Sanatta Yeterlik müfredatlarında yer alamaz.

Bilkent Üniversitesi’nde daha önce kayıtlı oldukları bir lisansüstü program kapsamında Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini başarıyla tamamlamış öğrenciler halen kayıtlı oldukları programda bu dersten muaf tutulur.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen ve pedagojik formasyon içeren tezli lisansüstü programlardaki öğrenciler, lisansüstü müfredatlarına ek olarak pedagojik formasyon müfredatını takip eder.

Lisansüstü programların müfredatlarında yer alan dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli ders yükümlülüklerini sağlamak için alınabilecek derslerden oluşan kümeler müfredatta belirtilir. Seçmeli kümelere eklenecek veya çıkartılacak derslere ilgili EK karar verir ve Rektörlüğe iletir.

Bölüm 2: Başvuru, Kabul, Kayıtlar, Geçişler, Program Süreleri

Başvuru Koşulları

Madde 2.1- Lisansüstü programlara başvuracak tüm adayların lisans derecesi bulunması gereklidir. Yüksek Lisans Sonrası Doktora veya Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adaylarda ise ayrıca aynı veya yakından ilgili bir alanda tezli yüksek lisans derecesi bulunması koşulu aranır. Adayın yüksek lisans derecesinin yakından ilgili bir alanda olup olmadığına başvuruların değerlendirilmesi aşamasında programın bağlı olduğu EYK karar verir. 6.2.2013 tarihinden önce bir tezsiz yüksek lisans programından mezun olmuş veya bu tarihte kayıtlı olduğu tezsiz yüksek lisans programından daha sonra mezun olmuş olan öğrenciler, Yüksek Lisans Sonrası Doktora veya Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarına başvurabilir.

Tezli Yüksek Lisans veya Yüksek Lisans Sonrası Doktora programına başvuracak adayların, başvurduğu program için uygun olan puan türünde, Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların ise sözel puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her bir program için ayrı ayrı belirlenen ALES puanına sahip olması gerekir. Lisans Sonrası Doktora programına başvuracak adayların, başvurduğu program için uygun olan puan türünde, Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların ise sözel puan türünde 80 puandan az olmamak üzere Senato tarafından her bir program için ayrı ayrı belirlenen ALES puanına sahip olması ve lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması istenir. Sanatta Yeterlik programına başvuran ve lisans derecelerini güzel sanatlar fakültesi veya konservatuvar bölümlerinden almış olan adaylardan ve Müzik Tezli Yüksek Lisans programına başvuran adaylardan ALES istenmez. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ve Müzik Doktora programında ALES koşulu aranıp aranmayacağına, aranması durumunda asgari puanın kaç olacağına her bir program için Senato karar verir. Yükseköğretim Kurulu’nca ALES yerine kullanılabileceği ilan edilen sınavlar ve eşdeğer puanlar ALES yerine kullanılır.

Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ilgili EYK’nın kararı ile ALES yerine Graduate Record Examinations (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) veya başka bir yazılı sınav sonucu ile de başvurabilir.

Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların kendi anadilleri dışında bir dilde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan almış olması zorunludur.

Lisansüstü programlara başvuracak adaylarda aranacak diğer asgari koşullar her bir program için ilgili EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru sırasında istenecek belgeler ile son başvuru tarihleri ilgili EYK tarafından belirlenir ve ilan edilir. Programına Güz yarıyılı, Bahar yarıyılı veya Yaz Dönemi başında başlayacak öğrenciler için ayrı ayrı başvuru dönemi açılabilir. Başvurular enstitü müdürlüklerine yapılır.

İngilizce Dil Yeterliği

Madde 2.2- Bilkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Nitelikleri gereği bazı eğitim programları İngilizce-Türkçe olmak üzere iki dilde veya sadece Türkçe yürütülebilir.

Lisansüstü programlara kayıt yaptırmak için gerekli asgari İngilizce dil koşulları her bir program için ayrı ayrı Senato tarafından belirlenir. Bilkent Üniversitesi dışındaki kurumların yaptığı İngilizce dil sınavlarıyla ilgili konular Senato tarafından kararlaştırılan Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları doğrultusunda düzenlenir.

Bilkent Üniversitesi’ndeki bir programdan mezun olup bir lisansüstü programa kayıt yaptıracak öğrencilerden, lisansüstü programa kesin kayıt tarihleri ile önceki mezuniyet tarihleri arasında iki yıldan daha az süre geçmiş olması durumunda, İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.

Lisansüstü programlara başvuran adayların başvuru sırasında İngilizce dil düzeylerini belgeleyen bir sınav sonucu getirmeleri istenir. Anadili İngilizce olan veya anadili İngilizce olan bir ülkede yerleşik İngilizce eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olan adaylar, EYK kararıyla İngilizce dil sınav sonucu belgesi olmadan da İngilizce dil yeterliği koşulunu sağlamış kabul edilebilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 2.3- (Değişik, MHK 17.02.2017; Değişik, MHK 15.05.2020) Başvurular değerlendirilmek üzere ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlıklarına iletilir. Başvuruların değerlendirme sürecini ilgili anabilim ve anasanat dalı başkanı veya görevlendireceği öğretim üyeleri yürütür. Başvurular arasından seçilen adaylar mülakata veya sınava çağrılabilir. Daha önceki yarıyıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir başka lisansüstü programa kayıt yaptırmış öğrenciler için önceki programın bağlı olduğu enstitüden bilgi istenir. Değerlendirme sonucunda anabilim ve anasanat dalı başkanlıkları kabul ve burs önerilerini EYK’ya iletir. Lisansüstü programlara kabul edilecek adaylar EYK tarafından karara bağlanır ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir. EYK kabul edilen adaylar için öngördüğü burs önerilerini karara bağlanmak üzere Öğrenci İşleri Rektör Yardımcılığı’na iletir.

Tezli Yüksek Lisans programını Bilkent Üniversitesi’nde tamamlayan ve ara vermeden aynı anabilim veya anasanat dalında Yüksek Lisans Sonrası Doktora veya Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programına devam etmek isteyen öğrenciler, eğer devam etmek istedikleri programın başvuru koşullarını sağlıyorlarsa, ilgili anabilim veya anasanat başkanının olumlu görüşü ve EYK kararı ile yeni bir başvuru sürecine gerek olmadan söz konusu doktora veya sanatta yeterlik programına kabul edilebilir.

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 2.4- (Değişik, MHK 17.02.2017) EYK kabul aşamasında, önceki lisans veya yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nde kabul edildiği yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda veya farklı bir üniversiteden almış olan adaylardan, akademik düzeyi kabul edildiği lisansüstü program için yeterli görülmeyenlere Bilimsel Hazırlık Programı’na kayıt yaptırma koşulu getirilebilir. Bilimsel Hazırlık Programı bir veya iki yarıyıl sürelidir. EYK kabul aşamasında, her öğrenci için ayrı ayrı Bilimsel Hazırlık Programı’nın kaç yarıyıl süreli olduğunu ve hangi dersleri içerdiğini belirler; derslerde ve yarıyıl sayısında daha sonra değişiklik yapılamaz. Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınacak dersler lisansüstü programın müfredat dersleri arasından seçilemez.

Bilimsel Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlamak için tüm bilimsel hazırlık derslerinin en az C notu ile başarılmış olması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 3.00 olması gereklidir. Bilimsel Hazırlık Programı’nda ders tekrarı yapılmaz. Bilimsel hazırlık derslerinin en az birinden C- veya altında bir not alan öğrenciler ile belirlenen süre sonunda bilimsel hazırlık derslerinin genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir.

Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınan dersler lisansüstü programlarda alınması gereken derslere veya kredilere sayılmaz, notları lisansüstü genel not ortalamasına dahil edilmez.

Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerine ek olarak, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü program müfredatlarında yer alan derslerden de alabilir. Bu derslerin notları ve not ortalaması bilimsel hazırlık derslerinden ayrı değerlendirilir. Lisansüstü müfredat derslerine kayıt için, dersin alınacağı yarıyıldaki ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar EYK onayı alınmış olmalıdır. Bilimsel Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu program süresince aldıkları lisansüstü müfredat dersleri, lisansüstü program kapsamında alınmış kabul edilir; bu derslerden alınan notlar lisansüstü programın genel not ortalamasına dahil edilir, ancak yarıyıl not ortalamalarına katılmaz. Bilimsel Hazırlık Programı sırasında alınıp ilgili lisansüstü programa sayılan müfredat derslerinin toplam kredisi, tezsiz yüksek lisans programları hariç söz konusu lisansüstü program müfredatının toplam kredisinin dörtte birini geçemez.

Bilimsel Hazırlık Programı sırasında bilimsel hazırlık programı dersleri veya EYK onayıyla alınan lisansüstü müfredat dersleri dışında başka ders alınamaz.

İngilizce Hazırlık Programı

Madde 2.5- (Değişik, MHK 11.12.2019) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıracak adayların Senato tarafından belirlenmiş asgari İngilizce dil koşulunu sağlayıp sağlamadığı İngilizce Hazırlık Programı tarafından tespit edilir. Dış Sınav Yoluyla İngilizce Yeterlik Esasları’na göre bu koşulu sağlamayanlar iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na alınır. Bu sınavın birinci aşamasında başarılı olduğu halde ikinci aşamasında başarılı olamayan adaylara, EYK kararı ile İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptırma hakkı verilebilir. Bu şekilde koşullu olarak kabul edilen öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’ndaki eğitim süreci, Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği biçimde gerçekleştirilir. Ancak, lisansüstü öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı’nın azami süresi iki yarıyıldır; bu süre sonuna kadar İngilizce dil koşullarını sağlayamayan öğrencilerin üniversiteyle ilişkileri kesilir.

İngilizce dil koşulları sağlanmadan önce bilimsel hazırlık dersleri veya lisansüstü program kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.

Özel Öğrenciler

Madde 2.6- (Değişik, MHK 17.02.2023) Bilkent Üniversitesi’nde herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan lisans derecesi sahibi ve yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna lisansüstü öğrenci olarak kayıtlı olan kişiler, lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde dışarıdan devam etmek üzere başvurabilir. Başvuru sırasında İngilizce dil yeterliği koşullarının sağlandığının belgelenmesi gereklidir. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok üç ders alabilir; özel öğrencilik süresi iki yarıyılla sınırlıdır. Özel öğrencilik başvuruları ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlıklarına yapılır, uygun görülenler EYK’ya iletilir. EYK tarafından değerlendirilerek olumlu karar verilen başvurular burs önerileriyle birlikte onay için Rektörlüğe gönderilir.

Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir not çizelgesi verilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrencinin daha sonra bir lisansüstü programa kayıt yaptırması durumunda, son iki yıl içerisinde özel öğrenci statüsünde aldığı ve en az B notu ile başarmış olduğu derslerden uygun bulunanlar, ilgili EYK’nın kararı ile kesin kayıt aşamasında söz konusu lisansüstü programın yükümlülüklerini sağlamak üzere notlarıyla birlikte transfer edilebilir. Ancak, transfer edilen kredili derslerin sayısı program müfredatındaki kredili derslerin sayısının %50’sini geçemez.

Başka Bir Üniversitenin Lisansüstü Programından Yatay Geçiş

Madde 2.7- Başka bir üniversitede lisansüstü programa kayıtlı olup Bilkent Üniversitesi’ndeki bir lisansüstü programa geçmek isteyen öğrenciler, olağan lisansüstü başvuru süreci içinde değerlendirilir; ayrıca yatay geçiş başvurusu alınmaz. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin Bilkent Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptırmadan önce eski programlarıyla ilişkilerini kesmeleri gereklidir.

Başka Bir Üniversitenin Lisansüstü Programında Alınan Derslerin Saydırılması

Madde 2.8- Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler, son üç yıl içerisinde başka bir üniversitede lisansüstü öğrenci olarak alıp en az B notu ile başarmış oldukları ve başka bir derecenin yükümlülüklerine sayılmamış lisansüstü derslerin, kayıt oldukları programın kredili ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Başvurular EYK tarafından en geç öğrencinin programdaki ikinci yarıyılının sonuna kadar karara bağlanır. Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Sonrası Doktora ve Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında en çok iki, Lisans Sonrası Doktora ve Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında ise en çok dört ders yeni programa sayılabilir. Ders yükümlülüklerine sayılmasına karar verilen dersler T notu ile transfer edilir; bu derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına dahil edilmez.

Ücretler ve Burslar

Madde 2.9- (Değişik, MHK 17.02.2023) Bilkent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücretlidir. Yıllık eğitim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Ücretler akademik takvimde ilan edilen son ödeme tarihine kadar ödenir. Ücretini zamanında ödemeyen veya geçmiş yarıyıllardan borcu bulunan öğrencilerin kayıtları askıya alınır ve yasal sürenin bitiminde Bilkent Üniversitesi ile ilişkisi kesilir.

Lisansüstü öğrencilere sağlanacak burslarla ilgili tüm koşullar, miktarlar ve süreler Rektörlük tarafından belirlenir. EYK bir öğrencinin bursunun yükseltilmesini, kesilmesini veya düşürülmesini programının herhangi bir aşamasında önerebilir.

Kesin Kayıtlar

Madde 2.10- Bilkent Üniversitesi’nde bir lisansüstü programa kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nce ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yapılır. Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kaydı yapılmaz. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Bir öğrenci birden çok lisansüstü programa kayıt yaptıramaz.

Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.

İletişim bilgileri değişen öğrenciler, değişikliği takiben en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.

Yarıyıl Kayıtları

Madde 2.11- Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kaydının yapılması için yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Ders ekleme süresi bitene kadar kayıt yaptırmayan öğrencilerin kaydı askıya alınır ve yasal sürenin bitiminde Bilkent Üniversitesi’yle ilişkisi kesilir.

İzinler

Madde 2.12- Geçerli mazereti bulunup yarıyıl izni almak isteyen öğrenciler izin başvurularını akademik takvimde belirtilen süreler içinde enstitü müdürlüğüne yapar. Başvurular, öğrencinin danışmanının ve ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının görüşü alınarak EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bir seferde bir yarıyıldan daha çok izin alınamaz. Kredili derslerini henüz başarıyla tamamlamamış öğrencilere Tezli Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Sonrası Doktora ve Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında bir yarıyıldan, Lisans Sonrası Doktora ve Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında ise iki yarıyıldan daha çok izin verilmez. İzinli geçirilebilecek toplam süre Tezsiz Yüksek Lisans programlarında bir yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans programlarında iki yarıyıl, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarında ise dört yarıyıldır.

İzinli öğrenciler ilgili yarıyılda hiçbir derse kayıt yaptıramaz, tez çalışması yapamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencilerin izinli oldukları sürede başka üniversitelerde aldıkları dersler varsa, bu dersler Bilkent Üniversitesi’ndeki programlarına transfer edilemez. İngilizce Hazırlık Programı’nda veya Bilimsel Hazırlık Programı’nda olan öğrenciler izin başvurusu yapamaz.

Program Süreleri

Madde 2.13- Tezsiz Yüksek Lisans programlarının normal süresi iki yarıyıl, azami süresi üç yarıyıldır. Tezli Yüksek Lisans programlarının normal süresi dört yarıyıl, azami süresi altı yarıyıldır. Yüksek Lisans Sonrası Doktora ve Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarının normal süreleri sekiz yarıyıl, azami süreleri 12 yarıyıldır. Lisans Sonrası Doktora ve Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarının normal süreleri on yarıyıl, azami süreleri 14 yarıyıldır. İzin alınan veya ders kaydı yaptırılmayan yarıyıllar da süreye sayılır.

İngilizce Hazırlık Programı’nda ve Bilimsel Hazırlık Programı’nda geçirilmiş süreler lisansüstü programın süresine sayılmaz.

Her program için tanınan azami sürenin sonuna kadar mezun olamamış öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Aynı Anabilim veya Anasanat Dalı Altındaki Programlar Arasındaki Geçişler

Madde 2.14- Tezli Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrenci, bu programda en az bir yarıyıl tamamladıktan sonra, yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve Lisans Sonrası Doktora programına kabul koşullarını sağlıyor olması durumunda, aynı anabilim veya anasanat dalında Lisans Sonrası Doktora programına geçmek için başvurabilir.

Lisans Sonrası Doktora programından aynı anabilim veya anasanat dalında Tezli Yüksek Lisans programına geçmek isteyen bir öğrenci, eğer doktora programında geçirmiş olduğu süre de sayıldığında geçmek istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar süresi var ise, ilgili Tezli Yüksek Lisans programına geçmek üzere başvurabilir.

Geçilecek programın tamamlanması için yeterli süre bulunduğu durumlarda, aynı anabilim veya anasanat dalındaki tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş için başvurulabilir.

Geçiş başvuruları anabilim veya anasanat dalı başkanlıklarına yapılır. Anabilim veya anasanat dalı başkanı kendi görüşüyle birlikte başvuruları EYK’ya iletilir; geçiş başvuruları EYK tarafından karara bağlanır.

Aynı anabilim veya anasanat dalındaki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş süreler, yeni programdaki sürelere sayılır. Eski programda alınmış tüm dersler notları ile birlikte yeni programa transfer edilir.

Farklı Anabilim veya Anasanat Dalı Altındaki Programlar Arasındaki Geçişler

Madde 2.15- (Değişik, MHK 17.02.2017) Bilkent Üniversitesi’nde bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl tamamlamış öğrenciler, eğer geçmek istedikleri programın başvuru koşullarını sağlıyorlarsa, farklı bir anabilim veya anasanat dalı altındaki bir başka lisansüstü programa geçmek için başvurabilir. Geçiş başvuruları anabilim veya anasanat dalı başkanlıklarına yapılır. Anabilim veya anasanat dalı başkanı, öğrencinin kayıtlı olduğu dalın başkanından da görüş aldıktan sonra, kendi görüşüyle birlikte başvuruları ilgili EYK’ya iletilir; geçiş başvuruları EYK tarafından karara bağlanır.

Farklı anabilim veya anasanat dalındaki programlar arasındaki geçişlerde, önceki programda geçirilmiş sürelerin ne kadarının yeni programdaki sürelere sayılacağına ve hangi derslerin yeni programa transfer edileceğine EYK karar verir. Transfer edilmesine karar verilen dersler notları ile birlikte yeni programa aktarılır.

Bölüm 3: Lisansüstü Programlarda Dersler

Danışman

Madde 3.1- Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptıran öğrenciler için ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK onayı ile bir akademik danışman atanır.

Akademik danışman, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için Bilkent Üniversitesi’nde aynı anabilim veya anasanat dalında tam-zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından, Tezsiz Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik öğrencileri için ise Bilkent Üniversitesi’nde aynı anabilim veya anasanat dalında tam-zamanlı görev yapan öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir.

Programlarının birinci yarıyılı sonunda, EYK tarafından yeni bir danışman belirlenmediği sürece, Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencilerinin akademik danışmanları tez danışmanı olarak atanmış kabul edilir.

Doktora programlarında tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyelerinin daha önce başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, EYK tarafından atanacak ikinci tez danışmanı Bilkent Üniversitesi içinden veya dışından en az doktora derecesine sahip bir kişi olabilir.

Dersler

Madde 3.2- (Değişik, MHK 17.02.2017) Her yarıyıl açılacak lisansüstü dersler anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi ile ilgili dekan tarafından belirlenir ve EYK tarafından onaylanır.

Öğrenciler her yarıyıl başında o yarıyılda hangi dersleri alacaklarına danışmanlarıyla birlikte karar verir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin programlarındaki ikinci yarıyıldan başlayarak her yarıyıl tez dersine, Sanatta Yeterlik öğrencilerinin ise performans dersine kayıt yaptırmaları gereklidir. Tezli programlarda tez çalışması yapmak, yeterlik sınavına girmek, tez önerisi savunmasına girmek, TİK toplantısı yapmak, tez savunmasına girmek veya tez düzeltmesi yapmak için ilgili yarıyılda tez dersine kayıt yaptırılmış olması şarttır. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri yarıyıl projesi yapacakları yarıyılın başında Yarıyıl Projesi Dersi’ne kayıt yaptırır.

Bir dersin müfredatta yer alan bir seçmeli ders yükümlülüğüne sayılabilmesi için öğrenci kayıt yaptırdığı sırada dersin ilgili seçmeli ders kümesinde yer alıyor olması gereklidir.

Öğrenciler danışmanların önerisi, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının onayı ve EYK kararı ile başka bir üniversitede verilen lisansüstü derslere de kayıt yaptırılabilir. Yarıyıl sonunda, bu derslerden en az B notu ile başarılmış olanlar EYK kararı ile program müfredatının kredili ders yükümlülüklerine sayılabilir. Ancak, başka bir üniversitede alınmış olup Madde 2.8 ve 3.2 kapsamında müfredat yükümlülüklerine sayılan derslerin toplam sayısı Tezli Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Sonrası Doktora ve Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarının öğrencileri için ikiyi, Lisans Sonrası Doktora ve Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarının öğrencileri için dördü geçemez.

Öğrenciler danışmanlarının onayı ile kayıtlı oldukları programın müfredatına ek olarak fazladan dersler de alabilir.

Derslerde Değerlendirme ve Notlar

Madde 3.3- Lisansüstü derslerin işlenişi, öğrencilerin değerlendirilmesi ve notlarla ilgili konular Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür. Ancak, W notunun lisansüstü programların hangilerinde kullanılabileceğine ve kullanılan programlardaki öğrenciler tarafından öğrenimleri süresince en çok kaç kez kullanılabileceğine EK karar verir.

Öğrenciler, derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere S notu, başarısız öğrencilere ise U notu verilir. Tez ve performans derslerinde, yarıyıl boyunca çalışmaları başarılı bulunan ve bir sonraki yarıyılda tez veya performans çalışmasına devam edecek öğrencilere P notu verilir. Kredili derslerde C veya üstünde not alan Yüksek Lisans öğrencileri dersi başarmış, C- veya daha düşük alanlar başarısız olmuş kabul edilir. Doktora öğrencileri için ise B veya üstünde notlar alanlar dersi başarmış, B- veya daha düşük alanlar başarısız olmuş sayılır.

Kredili derslerden alınan notlar yarıyıl not ortalamasının ve genel not ortalamasının hesaplanmasında kullanılır. Lisansüstü öğrenciler için ayrıca, sadece müfredat ders yükümlülüklerine sayılan dersler dahil edilerek müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır; ancak, müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalaması not çizelgelerinde gösterilmez. Fazladan alınan derslerin notları yarıyıl ve genel not ortalamalarına katılır; ancak, bu dersler program müfredatında yer alan ders yükümlülüklerine sayılmaz ve müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalamasına dahil edilmez.

Başka yükseköğretim kurumlarında alınan derslerin notları, not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz. Başka kurumlarda alınan notların ilgili programda başarılı olarak kabul edilip edilemeyeceğine, her bir öğrenci ve ders için ayrı ayrı olmak üzere, EYK karar verir.

Müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan öğrenciler başarılı kabul edilir.

Ders Tekrarı

Madde 3.4- Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamakla yükümlüdür. Ancak, başarısız olunan zorunlu bir dersin iki yarıyıl içinde tekrarlanmasının mümkün olmadığı durumlarda, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine içerik ve düzey yönünden eşdeğer başka bir ders alınabilir. Genel not ortalamasına sadece son alınan zorunlu dersin notu katılır.

Seçmeli bir derste başarısız olunması durumunda ise öğrenci aynı dersi tekrar alabilir ve bu durumda genel not ortalamasına sadece son alınan not katılır. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu bir seçmeli ders, danışmanın başvurusu ve Enstitü müdürünün onayı ile müfredat dışı alınan fazladan ders olarak sayılabilir, bu durumda tekrar alınması gerekmez.

Dileyen lisansüstü öğrenciler akademik danışmanlarının önerisi ve ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının onayı ile aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir; bu durumda genel not ortalamasına sadece son alınan not katılır.

Dersleri Tamamlamanın Azami Süresi

Madde 3.5- (Değişik, MHK 17.02.2017) Tezli Yüksek Lisans, Yüksek Lisans Sonrası Doktora ve Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın normal süresi üç yarıyıl, azami süresi dört yarıyıldır. Lisans Sonrası Doktora ve Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programlarında ise bu süre normal olarak beş yarıyıl, azami olarak altı yarıyıldır. İzin alınan veya ders kaydı yaptırılmayan yarıyıllar da dersleri tamamlamanın azami süresine sayılır. Azami süre sonunda tüm kredili müfredat derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamamış olan veya müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Tez Konusu ve Tez Dersi

Madde 3.6- Tezli lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler için programlarındaki ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı, öğrencilerin tez konularını enstitüye iletir; tez konusu EYK kararıyla kesinleşir.

Tezli lisansüstü programlarda öğrencilerin kayıt yaptırdıkları tez derslerinin notları tez danışmanı tarafından verilir. Tez dersinden iki yarıyıl üst üste başarısız olan öğrencilerin durumları EYK tarafından değerlendirilir; EYK bu durumdaki öğrencilerin üniversiteyle ilişkisinin kesilmesine karar verebilir.

Bölüm 4: Tezsiz Yüksek Lisans

Yarıyıl Projesi Dersi

Madde 4.1- Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, yarıyıl projesi yaptıkları yarıyılda yarıyıl projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje raporu vermek zorundadır. Proje dersinden başarısız olan öğrenciler azami süreyi aşmamak koşuluyla bir sonraki yarıyılda tekrar proje dersine kayıt yaptırır.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 4.2- Müfredatında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamış olan, müfredat derslerinin ağırlıklı ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan, müfredatta yer alan diğer bütün koşulları sağlayan ve üniversiteye eğitim ücreti veya başka bir borcu bulunmayan öğrencilere Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

Bölüm 5: Tezli Yüksek Lisans

Dersler

Madde 5.1- Lisans programı sırasında Bilkent Üniversitesi’nde alınmış olan dersler yüksek lisans programı sırasında müfredata ek fazladan ders olarak tekrar alınabilir.

Yüksek lisans müfredatında yer alan zorunlu bir dersin daha önce tamamlanmış bir lisans programı sırasında Bilkent Üniversitesi’nde alınmış olması durumunda, EYK kararıyla öğrencinin müfredatına bir adet seçmeli veya zorunlu ders eklenir. Lisans programı sırasında alınan derste öğrencinin notu B’den düşükse, bu dersin yüksek lisans zorunlu dersi olarak tekrar alınması gereklidir; dersin notu B veya daha yüksekse öğrenci bu dersten muaf kabul edilir.

İlgili seçmeli ders kümesindeki bütün dersleri Bilkent Üniversitesi’nde daha önce almış oldukları için yüksek lisans müfredatında yer alan seçmeli ders yükümlülüklerini sağlayacak ders bulamayan öğrenciler, EYK kararı ile seçmeli kümesinde yer almayan dersler alarak bu yükümlülüklerini tamamlayabilir.

Tez Savunması ve Tezli Yüksek Lisans Diploması

Madde 5.2- (Değişik, MHK 17.02.2017) Tezini tamamlayan öğrenci tezini danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunma için hazır durumda olduğuna karar verdiğinde tezi anabilim veya anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir.

Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir ve atanır. Tez jürisinde biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Bilkent Üniversitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesi yer alır. Bu jüri üyelerine ek olarak ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Jüri atandıktan sonra en erken bir hafta, en geç bir ay içinde EYK tarafından belirlenen tarihte sözlü tez savunması yapılır. Tez savunmasında öğrenci tez çalışmasını sunar, ardından dinleyiciler ve jüri üyelerinden gelecek soruları yanıtlar.

Tez savunmasının ardından jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci azami süreyi aşmamak koşuluyla en geç üç ay içinde istenen düzeltmeleri tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltilmiş tezin savunulmasından sonra jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul veya ret kararı verir.

Tezi reddedilen öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir. Bu doğrultuda başvuru yapan ve sürdürülmekte olan bir tezsiz yüksek lisans programının bütün koşullarını yerine getirmiş bulunan öğrencilere, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Tezi kabul edilen öğrenciler bir ay içinde tezlerinin biçim bakımından kurallara uygun olan ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını enstitüye teslim eder. Gerekli durumlarda ve azami süreyi aşmamak koşuluyla, EYK bu süreyi en çok bir ay daha uzatabilir. Kabul edilmiş biçim bakımından uygun tezini zamanında enstitüye teslim eden, program müfredatındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olan, müfredat derslerinin ağırlıklı ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan, müfredatta yer alan diğer bütün koşulları sağlayan ve üniversiteye eğitim ücreti veya başka bir borcu bulunmayan öğrencilere Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen pedagojik formasyon da içeren tezli lisansüstü programlardaki öğrenciler, pedagojik formasyon müfredatını da başarıyla tamamlamadan mezun olamaz. Bu programlardan mezun olan öğrencilere yüksek lisans diploması ile birlikte pedagojik formasyon sertifikası verilir.

Bölüm 6: Doktora

Dersler

Madde 6.1- (Değişik, MHK 17.02.2017) Bilkent Üniversitesi’nden aldıkları Tezli Yüksek Lisans derecesi ile mezun olup en çok bir yarıyıl ara vermiş olmak koşuluyla aynı anabilim dalında Yüksek Lisans Sonrası Doktora programına kabul edilmiş öğrenciler, yüksek lisans programı sırasında müfredatlarına ek olarak almış ve en az B notu ile başarmış oldukları lisansüstü derslerin, doktora programlarındaki ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Tez danışmanı ve ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının uygun bulduğu başvurular EYK’da karara bağlanır. Doktora ders yükümlülüklerine sayılması kararlaştırılan dersler doktora programının genel not ortalamasına dahil edilmez.

Tamamlanmış bir yüksek lisans veya lisans programı sırasında Bilkent Üniversitesi’nde alınmış olan dersler doktora programı sırasında müfredata ek fazladan ders olarak tekrar alınabilir.

Doktora müfredatında yer alan zorunlu bir dersin daha önce tamamlanmış bir lisans veya Tezli Yüksek Lisans programı sırasında Bilkent Üniversitesi’nde alınmış olması durumunda, EYK kararıyla öğrencinin müfredatına bir adet seçmeli veya zorunlu ders eklenir. Lisans veya yüksek lisans programı sırasında alınan derste öğrencinin notu B’den düşükse, bu dersin doktora zorunlu dersi olarak tekrar alınması gereklidir; dersin notu B veya daha yüksekse öğrenci bu dersten muaf kabul edilir.

İlgili seçmeli ders kümesindeki bütün dersleri Bilkent Üniversitesi’nde daha önce almış oldukları için doktora müfredatında yer alan seçmeli ders yükümlülüklerini sağlayacak ders bulamayan öğrenciler, ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK kararı ile seçmeli kümesinde yer almayan dersler alarak bu yükümlülüklerini tamamlayabilir.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 6.2- (Değişik, MHK 17.02.2017) Yüksek Lisans Sonrası Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler, ilk beş yarıyıl içinde, Lisans Sonrası Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ise, ilk yedi yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. İzin alınan veya ders kaydı yaptırılmayan yarıyıllar da süreye sayılır. Yeterlik sınavına süresi içinde girmeyen öğrenciler sınavda başarısız olmuş sayılır.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bu maddede belirtilen azami süre içerisinde olmak kaydıyla hangi yarıyılda yeterlik sınavına gireceğine öğrenci karar verir ve yarıyıl başında ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlığına yazıyla bildirir.

Yeterlik sınavları, her anabilim ve anasanat dalında ilgili dal başkanı tarafından önerilen ve EYK tarafından atanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olarak iki ayrı bölüm halinde yapılır.

Doktora Yeterlik Komitesi, farklı alanlarda yazılı sınav soruları hazırlanması ve değerlendirilerek notlanması için seçtiği öğretim üyelerini görevlendirir ve yazılı sınavları yürütür.

Doktora Yeterlik Komitesi yazılı sınava giren her öğrenci için bir doktora yeterlik jürisi görevlendirir. Doktora yeterlik jürisinin görevi öğrenciyi sözlü sınava almak, ardından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını değerlendirerek öğrencinin başarı durumunu belirlemektir. Yeterlik jürileri tez danışmanı dahil en az ikisi Bilkent Üniversitesi dışından olmak üzere, altı öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanın oy hakkı yoktur. Ek olarak ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Başarısız bulunan adaylar için jüri ayrıca, bir sonraki sınavda adayın sadece yazılı veya sözlü sınava mı yoksa her ikisine birden mi alınacağına karar verir. Jürinin kararı ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda aynı jüri ile tekrar sınava alınır. İkinci yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Yeterlik jürisi, doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler için program müfredatındaki kredi toplamının üçte birini aşmamak üzere yeni ders yükümlülükleri getirebilir. Bu dersler öğrencinin müfredatına eklenir ve notları tüm not ortalamalarına dahil edilir. Eklenen derslerin en çok iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlanması gereklidir; bu süre sonunda söz konusu dersleri başarıyla tamamlayamamış olan veya müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 6.3- Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler için ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK kararı ile en geç bir ay içinde üç öğretim üyesinden oluşan bir TİK görevlendirilir. Komitede öğrencinin tez danışmanı, aynı anabilim veya anasanat dalı içinden bir öğretim üyesi ile anabilim veya anasanat dalı dışından bir öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanı oy hakkı bulunmaksızın TİK toplantılarına katılabilir.

İlgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi ve EYK kararı ile TİK üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 6.4- Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim veya anasanat dalı başkanınca üç gün içinde enstitüye bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenciye, yeni bir danışman veya tez konusu verilebilir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Tez önerisi savunmasına EYK tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Tez önerisi savunmasını başarıyla tamamlamış öğrencilerin tez konularının değişmesi durumunda, yeniden tez önerisi savunması yapılması gereklidir.

TİK Toplantıları

Madde 6.5- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez TİK toplantısı yapılarak tez çalışmaları takip edilir. Birinci TİK toplantısı, tez önerisinin kabul edilmesinden sonra en erken üç, en geç altı ay içinde yapılır; TİK toplantıları en az dört ay aralıklarla gerçekleştirilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Başarılı sonuçlanan TİK toplantılarının ardından en geç iki hafta içinde tez danışmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporu enstitüye iletilir.

TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrencilerin doktora tez savunmasına girmeden önce en az üç kez başarılı sonuçlanan TİK toplantısı yapılmış olması gereklidir.

Yayın Koşulu

Madde 6.6- Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin tezi konusunda tek başına veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış en az bir yayınının Akademik İşler Rektör Yardımcılığı tarafından saygınlığı teyit edilmiş bir dergide basılmış veya basıma kabul edilmiş olması gereklidir.

Tez Savunması ve Doktora Diploması

Madde 6.7- (Değişik, MHK 17.02.2017) Tezini tamamlayan ve yayın koşulunu sağlayan öğrenci tezini danışmanına sunar. Tez danışmanı, tezin savunma için hazır durumda olduğuna karar verdiğinde tezi anabilim veya anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir.

Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanının önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir ve atanır. Tez jürisinde üçü TİK üyesi olmak üzere beş öğretim üyesi yer alır; üyelerin en az ikisi Bilkent Üniversitesi dışından olmak zorundadır. Tez danışmanının oy hakkı vardır. Bu jüri üyelerine ek olarak ikinci tez danışmanı da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Jüri atandıktan sonra en erken bir hafta, en geç bir ay içinde EYK tarafından belirlenen tarihte sözlü tez savunması yapılır. Tez savunması başlamadan önce jüri, adayın sunduğu yayınların Madde 6.6’da anılan yayın koşulunu sağlayıp sağlamadığına karar verir; yayın koşulunun sağlanmadığı durumda tez savunması yapılamaz. Tez savunmasında öğrenci tez çalışmasını sunar, ardından dinleyiciler ve jüri üyelerinden gelecek soruları yanıtlar.

Tez savunmasının ardından jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jürinin kararı ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci azami süreyi aşmamak koşuluyla en geç altı ay içinde istenen düzeltmeleri tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltilmiş tezin savunulmasından sonra jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla kabul veya ret kararı verir.

Tezi reddedilen öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir. Bu doğrultuda başvuru yapan ve sürdürülmekte olan bir tezsiz yüksek lisans programının bütün koşullarını yerine getirmiş bulunan öğrenciye, eğer daha önce aynı anabilim veya anasanat dalında bir yüksek lisans derecesi bulunmuyorsa, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Tezi kabul edilen öğrenciler bir ay içinde tezlerinin biçim bakımından kurallara uygun olan ciltlenmiş ve elektronik kopyalarını enstitüye teslim eder. Gerekli durumlarda ve azami süreyi aşmamak koşuluyla, EYK bu süreyi en çok bir ay daha uzatabilir. Kabul edilmiş biçim bakımından uygun tezini zamanında enstitüye teslim eden, program müfredatındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olan, müfredat derslerinin ağırlıklı ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan, müfredatta yer alan diğer bütün koşulları sağlayan ve üniversiteye eğitim ücreti veya başka bir borcu bulunmayan öğrencilere Doktora diploması verilir.

Bölüm 7: Sanatta Yeterlik

Dersler

Madde 7.1- Aynı anasanat dalında Bilkent Üniversitesi’nden aldıkları Tezli Yüksek Lisans derecesi ile mezun olup en çok bir yarıyıl ara vermiş olmak koşuluyla aynı anasanat dalında Yüksek Lisans Sonrası Sanatta Yeterlik programına kabul edilmiş öğrenciler, yüksek lisans programı sırasında müfredatlarına ek olarak almış ve en az B notu ile başarmış oldukları lisansüstü derslerin, sanatta yeterlik programlarındaki ders yükümlülüklerine sayılması için başvurabilir. Danışmanın ve ilgili anasanat dalı başkanının uygun bulduğu başvuralar EYK’da karara bağlanır. Sanatta Yeterlik ders yükümlülüklerine sayılması kararlaştırılan dersler sanatta yeterlik programının genel not ortalamasına dahil edilmez.

Tamamlanmış bir yüksek lisans veya lisans programı sırasında Bilkent Üniversitesi’nde alınmış olan dersler sanatta yeterlik programı sırasında müfredata ek fazladan ders olarak tekrar alınabilir.

Sanatta Yeterlik müfredatında yer alan zorunlu bir dersin daha önce tamamlanmış bir lisans veya Tezli Yüksek Lisans programı sırasında Bilkent Üniversitesi’nde alınmış olması durumunda, EYK kararıyla öğrencinin müfredatına bir adet seçmeli veya zorunlu ders eklenir. Lisans veya yüksek lisans programı sırasında alınan derste öğrencinin notu B’den düşükse, bu dersin sanatta yeterlik zorunlu dersi olarak tekrar alınması gereklidir; dersin notu B veya daha yüksekse öğrenci bu dersten muaf kabul edilir.

İlgili seçmeli ders kümesindeki bütün dersleri Bilkent Üniversitesi’nde daha önce almış oldukları için sanatta yeterlik müfredatında yer alan seçmeli ders yükümlülüklerini sağlayacak ders bulamayan öğrenciler, EYK kararı ile seçmeli kümesinde yer almayan dersler alarak bu yükümlülüklerini tamamlayabilir.

Performans Çalışması

Madde 7.2- Sanatta Yeterlik programına kayıtlı öğrenciler, danışmanları tarafından onaylanmış performans çalışması planlarını programlarındaki ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir; plan EYK kararıyla kesinleşir. Danışmanı veya performans planı değişen öğrencilerin onay için yeniden enstitüye başvurması gerekir.

Sanatta yeterlik programlarında öğrencilerinin kayıt yaptırdıkları performans derslerinin notları danışmanları tarafından verilir. Performans dersinden iki yarıyıl üst üste başarısız olan öğrencilerin durumları EYK tarafından değerlendirilir; EYK bu durumdaki öğrencilerin üniversiteyle ilişkisinin kesilmesine karar verebilir.

Mezuniyet Performansı ve Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 7.3- (Değişik, MHK 17.02.2017) Sanatta yeterlik çalışmalarını tamamlayan öğrenci mezuniyet performans planını ve sanat eseri raporunu danışmanına sunar. Danışman öğrencinin hazır durumda olduğuna karar verdiğinde mezuniyet jürisi belirlenmesi isteğini anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir.

Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili anasanat dalı başkanının önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir ve atanır. Jüride biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi Bilkent Üniversitesi dışından olmak üzere beş öğretim üyesi yer alır. Danışmanının oy hakkı vardır. Bu jüri üyelerine ek olarak ikinci danışman da oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Jüri atandıktan sonra en erken bir hafta, en geç bir ay içinde mezuniyet performansı gerçekleştirilir ve sanat eseri raporunu savunur. Mezuniyet performansının ardından jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla başarılı, başarısız veya tekrar kararı verir. Jürinin kararı ilgili anasanat dalı başkanı tarafından en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

Tekrar kararı verilen öğrenci azami süreyi aşmamak koşuluyla en geç altı ay içinde istenen çalışmaları tamamlayarak mezuniyet performansını aynı jüri önünde yeniden gerçekleştirir. Performansın ardından jüri, üye sayısının salt çoğunluğuyla başarılı veya başarısız kararı verir.

Başarısız bulunan öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir. Bu doğrultuda başvuru yapan ve sürdürülmekte olan bir tezsiz yüksek lisans programının bütün koşullarını yerine getirmiş bulunan öğrenciye, eğer daha önce aynı anabilim veya anasanat dalında bir yüksek lisans derecesi bulunmuyorsa, EYK kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Başarılı bulunan öğrenciler bir ay içinde performanslarının biçim bakımından uygun elektronik kopyasını enstitüye teslim eder. Gerekli durumlarda ve azami süreyi aşmamak koşuluyla, EYK bu süreyi en çok bir ay daha uzatabilir. Gerekli materyali zamanında enstitüye teslim eden, program müfredatındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olan, müfredat derslerinin ağırlıklı ortalaması 3.00 veya daha yüksek olan, müfredatta yer alan diğer bütün koşulları sağlayan ve üniversiteye eğitim ücreti veya başka bir borcu bulunmayan öğrencilere Sanatta Yeterlik diploması verilir.

Bölüm 8: Diğer Hükümler

Yürürlük ve Yürütme

Madde 8.1- Bu yönetmelik Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilip yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmelik Bilkent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Madde 8.2- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bundan önce uygulanmakta olan Bilkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler

Madde 1- 2013-2014 Güz yarıyılı sonu itibarıyla genel not ortalaması en az 3.00 olacak biçimde derslerini tamamlamış lisansüstü öğrencilerde müfredat derslerinin ağırlıklı ortalamasının en az 3.00 olması koşulu aranmaz.

Madde 2- (Değişik, MHK 17.02.2017; Değişik, MHK 20.04.2021) 2015-2016 akademik yılı Bahar yarıyılında Bilkent Üniversitesi’nde kayıtlı olan öğrenciler için, bu yarıyıl ve öncesindeki eğitim süreleri azami eğitim süresi bakımından hesaba katılmaz, ancak eğitim ücreti burslu olan öğrenciler için burs süresi hesabına katılır.