Ana Sayfa » Misyon

Misyon

Bilkent Üniversitesi; tüm bilimleri, teknolojiyi ve sanatı kapsayan bir öğrenme ve düşünsel ilerleme ortamı oluşturarak insanlığa hizmet etmek ve dünya barışını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bilkent’te eğitim sadece bir iş veya bir kariyer elde etme aracı değildir; aksine, öğrencileri düşünmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye yönelik olarak beslemeyi amaçlamaktadır. Bilkent Üniversitesi; farklı alanlara yayılan eğitim programları, bilimsel araştırma çalışmaları ve kültür-sanat etkinlikleriyle öğrencileri hayat boyu öğrenen, çözümleyici ve bağımsız düşünebilen birer birey kimliğiyle yetiştirmektedir. Öğrenciler, bu sistem içerisinde geliştirdikleri yaratıcı, rekabetçi ve geniş bakış açısıyla etik ve sosyal anlamda yarının liderleri olarak insanlığın gelişimine katkıda bulunacaktır.

Bilkent Üniversitesi’nin eğitim felsefesi, yeni bilgileri üretenlerin bu bilgileri aktaracak en iyi kişiler olduğu düşüncesi üzerine kurulmuştur. Bilkent’in öğretim kadrosu örnek teşkil edecek seviyededir; akademik araştırmalar ise geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bilkent Üniversitesi; nanobilim ve nanoteknolojiden siyaset bilimine, elektronikten ekonomiye, güzel sanatlardan işletme ve endüstri mühendisliğine, felsefeden bilgisayar mühendisliğine ve bilimin, edebiyatın, sahne sanatlarının daha birçok dalına uzanan, çok yönlü bir eğitim atmosferi sunmaktadır.

Vizyon: Dünya Standartlarında Bir Akademik Topluluk

Bilkent, bünyesinde Bilkent Üniversitesi, Uluslararası Bakalorya derecesi sağlayan ilk ve ortaöğretim kurumları, konservatuar ve tanınmış bir senfoni orkestrası bulunduran bir eğitim merkezidir. Bilkent için vizyonumuz, aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gereken süreçleri ve en iyi uygulamaları gerçekleştirebilecek dünya standartlarında öğrenciler, eğitmenler ve çalışanlardan oluşan bir akademik camia ile tanınmaktır:

“İnsanoğlunun refahına yönelik faaliyetleri oluşturan, bunlara liderlik eden, katılan ve çözümler üreten, yarının küresel vatandaşlarını yetiştirmek ve İnsanoğlunu geliştiren ve bir ulusun, bölgenin ya da dünyanın yaşam kalitesine katkıda bulunan sanat, fikir ve bilgi bütünlüğünü geliştirmek ve yaymak.”

Bu vizyonu gerçekleştirmek, bu topluluğu oluşturan bireylere ve Bilkent’in başarısından yararlanacak paydaşlara bağlıdır. Bireyler ve paydaşlar, üniversiteyi ileriye taşıyacak kararlar ve eylemler için hep birlikte çalışacaktır.

Bu kapsamda Bilkent’in finansal açıdan bağımsız bir kurum olarak yoluna devam edebilmesi de öngörülmektedir. Stratejimizin önemli bir unsuru, Bilkent’in çoğunlukla kendi kaynaklarına dayanan, öncü bir üniversite olarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

  • Eğitimde Mükemmeliyet Vizyonu

Biz, mezunlarımızın eğitimli uzmanlar olmasını hedefliyoruz. “Eğitimli”den kastımız, mezunlarımızın İngilizce ve ana dillerinde fermiyonlardan Paganini’ye, ribonükleik asitten Rothko ve Shakespeare’e, yoksulluğa ve daha birçok küresel başlığa dair eleştirel düşünebilen ve fikir üretebilen kişiler olmalarını sağlamaktır. “Profesyonel” dediğimiz zaman ise seçtikleri alanlarda derin bilgi ve yetkinliğe sahip, problemleri saptayabilen ve çözebilen, daha önce karşılaşmadıkları konuları analiz edebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen kişileri vurguluyoruz.

Öğrencilerin bu özellikleri geliştirebilmesine yönelik fırsatlar, ders programlarıyla bütünleşen birçok çekici platform aracılığıyla ve sınıf dışında öğrenmenin gerçekleştirildiği “resmi olmayan” programlarla sunulmaktadır. Sözü edilen ikinci yaklaşım; öğrenme, yaratıcılık, yenilikçilik, liderlik, işbirliği ve iletişim becerilerini kapsamaktadır.

Bu fırsatları desteklemek ve güçlendirmek için akademik kadroya öğrenme bilimi, öğretme becerileri, iletişim psikolojisi ve yenilikçi öğretim yöntemleri konusunda destek sağlanacaktır. Geliştirilmiş altyapı, işbirliğine dayalı öğretim, bütünsel bilgi ve önemli problemlerin derslere ve ders programlarına dahil edilmesiyle birlikte eğitim fırsatları daha da kuvvetlendirilecektir. Seminerler, tartışma toplulukları ve profesyonel kulüp çalışmalarıda da yeni fırsatlara zemin hazırlayacaktır.

Başarının ölçütü, Bilkent Üniversitesi mezunlarının aranan mezunlar olması ve daha üst düzeylerdeki sorumluluk alanlarına ne kadar çabuk tırmandıkları olacaktır.  Aynı derecede önem taşıyan bir diğer ölçüt ise Bilkent’in hem lisans hem de  lisansüstü seviyede dünyanın farklı yerlerinden öğrencileri ve başarılı akademisyenleri çekebilme kapasitesi olacaktır.

  • Yaratıcı Faaliyetler Vizyonu

Bilkent Üniversitesi’nin öğretim kadrosu ve öğrencilerinin, sanatsal üretimleri, tasarımları, buluşları, fikirleri, edebi birikimleri ve akademik başarıları sayesinde, Bilkent’in misyonunu yerine getireceklerini öngörüyoruz.

Bilkent Üniversitesi, her biri bir diğerinin başarıları ile güçlü noktalarını dengeleyen, disiplinlerarası ve dinamik akademik ortamıyla öne çıkmaktadır. Bilkent, hedefe ve ortak çalışmaya odaklı araştırmaların yanı sıra bilimsel merakın tetiklediği bireysel araştırmacılık içeren buluşlar ve diğer yaratıcı çalışmalarla zenginleşmektedir. Yeni araştırma olanakları ararken bu faaliyetleri de desteklemeli ve güçlendirmeliyiz.

Geleceğe baktığımızda sanat, insani bilimler, sosyal bilimler ve edebiyatın tasarım, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri ve mühendislik ile bütünleşeceğini, tüm bu disiplinlerin hukuk ve siyaset ile iletişim içinde olacağını görüyoruz.  Bilkent, merakı merkeze alan, ihtiyaçlara odaklanan ve doğadan esinlenen gelecek nesil araştırmacıları için disiplinlerarası araştırmaların gündemini belirleyecek, özel bir konuma sahiptir.

Bilkent’in aynı zamanda enerji, çevre, su kaynakları, sürdürebilirlik, yoksulluk ve ekonomi ile ilgili küresel sorunlarla baş edebilmek açısından önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Öğretim kadrosu, Bilkent’in liderlik edeceği ve bu sayede daha çok katkı sağlayacağı çağdaş yaklaşımların geliştirilme süreçleri doğrultusunda  teşvik edilecektir. Araştırma merkezleri ve enstitüler gibi yeni ve sürdürülebilir mekanizmaların geliştirilmesi ile Bilkent’in yenilikçilik ve girişimcilik gibi alanlara katkıda bulunabileceğini öngörüyoruz.

  • Dünya Standartlarında Bir Kurum Vizyonu

Bilkent camiası ile ilgili vizyonumuz, üniversiteye en üst seviyede entelektüel söylem getiren zengin bir öğrenci, öğretim ve çalışan kadrosudur. Kurucumuz tarafından ortaya konulan yolda ilerleyerek dünya standartlarında olan ya da olmak isteyen öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanları üniversitemize katıp onların bizimle kalmasını hedefliyoruz. Bu vizyona ulaşabilmek amacıyla tüm taraflar arasında verimli bir iletişim sağlayacak  etkinlikler, süreçler ve altyapıdan oluşan bir ekosistemi sürdürülebilir kılmalıyız. Bunun için açık yönetişim kurallarını, işbirliğine dayalı bir ortamı, başarı ve katkıları uygun bir biçimde tanımanın gerekliliğini biliyoruz.

Bazı birimlerde uygulanan profesyonel ve akademik ilerleme içerikli mentorluk çalışmaları üniversite geneline yayılacaktır. Terfi ve işe alma konusundaki ölçütler ve süreçler daha iyi aktarılmaya çalışılacaktır. Dünya standartlarında bir akademik kadro oluşturma ve istihdam etme konusunda zorluk yaşayan fakülte ve bölümlere en iyi uygulamalar ışığında  eğitim ve destek sağlanacaktır.

Özellikle lisans öğrencisi kayıtlarının iyileştirilmesi gereken alanlarda öğrencilerin alım sürecine önem verilecektir. Fakülteler, yüksekokullar ve bölümler öğrenci alımı konusunda desteklenecektir. Lisans öğrencilerinin yurtları, kampüs hayatları, danışmanlık süreçleri, ders programları ve ders dışı faaliyetleri gibi öğrenci alım aşamalarının önemli bir parçası olan bilgiler, basılı kaynaklar ve internet tabanlı kanallar aracılığıyla duyurulacaktır.

Lisansüstü öğrenci ile doktora sonrası araştırmacı alımları ve bu bireylerin üniversitemizde kalmasının sağlanması ise dünya çapındaki yetenek arayışının bir parçasıdır. Bilkent, akademik programlarımıza ve yaratıcı faaliyetlere yenilikçi fikir ve yaklaşımlarla katkıda bulunacak en iyi adayları üniversitemize çekmeyi öngörmektedir.

Dünya standartlarında bir kurumun dünya çapında bir akademik liderliğe ihtiyacı vardır. Bir sonraki neslin liderlerinin gelişimi için fırsatlar yaratmayı, onlara kaliteli bir eğitim ve gerçekçi değerlendirme ölçütleri sağlamayı öngörüyoruz.

Dünya çapında bir topluluk için idari yeteneklerin işe alınması, geliştirilmesi ve tutulması da gereklidir.  Üniversitede idari personel için düzenli eğitim programları mevcuttur. Camiaya genel olarak son derece iyi hizmet veren bu yapıda ilerleme gerektiren noktaların belirlenmesi  için mekanizmalar oluşturulacaktır.