Ana Sayfa » Öğrenci Yurt İlke ve Kuralları

Öğrenci Yurt İlke ve Kuralları

[ 19.06.2019 tarihli Senato kararı ]

 

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç
Madde 1- (1) Bu İlke ve Kurallar’ın amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanmasıdır.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu İlke ve Kurallar, Bilkent Üniversitesi’ne ait yurtların yönetimi, işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ile öğrencilerin yurtlarda izlemeleri gereken temel kuralları ve gerekli durumlarda uygulanan yaptırımlara ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Kurallarda geçen

a) “Öğrenciler” Bilkent Üniversitesi Öğrencileri’ni,
b) “Rektör”, Bilkent Üniversitesi Rektörü’nü,
c) “Rektörlük” Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
d) “Üniversite” Bilkent Üniversitesi’ni,
e) “Yurt İlke ve Kuralları”, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Yurt İlke ve Kuralları’nı,
f) “Yurt Müdürü”, görevli bulunduğu yurt veya yurtların sorumlu yurt amirini,
g) “Yurtlar” Bilkent Üniversitesi Yurtları’nı,
h) “Yurtlar Müdürlüğü” üniversite bünyesinde yurtların yönetiminden sorumlu olan Üniversite idari birimini,
i) “Yurtlar Müdürü”, Yurtlar Müdürlüğü’nün idari amirini,
j) “Yurtlar Yönetimi” Yurtlar Müdürü ve Yurt Müdürleri’nden oluşan yönetim ekibini,

ifade eder.

 

İkinci Bölüm
Yurtların Yönetim Organları ve Görevleri

Yurtların Yönetim Organları
Madde 4- (1) Yurtların yönetim organları

a) Yurtlar Yönetim Kurulu,
b) Yurtlar Müdürü ve
c) Yurtlar Yönetimi’dir.

Yurtlar Müdürü, Yurt Müdürleri ve Yurtlar Yönetimi
Madde 5- (1) Yurtlar Müdürü Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Yurt Müdürleri, Yurtlar Müdürü’nün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.
(3) Yurtlar Yönetimi, Yurtlar Müdürü ve Yurt Müdürleri’nden oluşur.
(4) Yurtlar Yönetimi’nin görevleri şunlardır:

a) Yurtlara ait tüm bina ve tesisleri en üst düzeyde hizmet verecek işlerlikte tutmak,
b) Öğrencilere ve Rektörlük tarafından onaylanacak konuklara barınma hizmeti sunmak,
c) Yurtların düzen ve güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almak,
d) Yurt İlke ve Kurallarına aykırılık hâlinde gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak,
e) Yurt İlke ve Kuralları’na aykırı durum ve davranışları takiben yapılan inceleme ve araştırma sonucunda gerekirse ilgili öğrencileri yazılı olarak uyarmak, yazılı olarak kınamak ve yedi güne kadar yurtlardan uzaklaştırma yaptırımı uygulanmasını kararlaştırmak,
f) Yurtların yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu ve uygulama esaslarını tasarlamak ve saptamak, ardından Yurtlar Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine ve onayına sunmak,
g) Yurtlara başvuru almak, öğrenci kabul etmek ve ilgili kayıtları tutmak,
h) Yurtlarda kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,
i) Yurt İlke ve Kurallarında belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yurtlar Yönetim Kurulu
Madde 6- (1) Yurtlar Yönetim Kurulu, Öğrenci İşleri Rektör Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı, Öğrenci Dekanı, Yurtlar Müdürü, Yurt Müdürleri ve Rektörün iki yıl için atayacağı üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu’na Öğrenci İşleri Rektör Yardımcısı başkanlık eder.
(2) Yönetim Kurulu, Başkan veya Yurtlar Müdürü’nün çağrısı üzerine toplanır.
(3) Yurtlar Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptamak,
b) Yurtlarla ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirmek,
c) Yurt İlke ve Kuralları’na aykırı durum ve davranışları takiben yapılan inceleme ve araştırma sonucunda gerekirse uzaklaştırma veya çıkartma yaptırımı uygulanmasına karar vermek.
d) Her akademik yıl için Yurtlar Takvimi’ni belirlemek.

 

Üçüncü Bölüm

Yurtlara Alınma ve Yurtlarda Kalma Koşulları, Yurtlardan Ayrılma, Yurt Ücretleri, Yaz Döneminde Yurtlardan Yararlanma

Yurtlara Alınma ve Yurtlarda Kalma Koşulları
Madde 7- (1) Yurtlarda barınmak isteyen öğrencilerin

a) Üniversite’ye kayıtlı öğrenci olmaları ve ilgili yarıyıl için ders kaydı yaptırmış olmaları,
b) Yurtlar Yönetim Kurulu’nca saptanan şekil, süre ve kurallara uygun olarak Yurtlar Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir.

(2) Yurtlara öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi her akademik yıl için mevcut yurt kapasitesi ve belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. Yurtların açılış ve kapanış tarihleri, başvuru tarihleri, ücret ödeme tarihleri ve ilgili diğer tarihler akademik takvim ile uyumlu olacak biçimde Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Yurtlar Takvimi oluşturulur.
(3) Yurtlar Yönetimi, akademik yıl başlangıcından önce oluşan talep doğrultusunda yurt binalarını kız ve erkek yurtları olarak yeniden belirleme yetkisine sahiptir.
(4) Yurt başvuruları, Yurtlar Takvimi’nde ilan edilen tarihlerde alınır. Geç başvurular, ancak kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirilir. Yurtlarda yer tahsisi yarıyıl bazında yapılır. Yurt başvuruları her yarıyıl yenilenir. Ancak, Güz yarıyılında yurtlarda kalan öğrencilerin Bahar yarıyılı için yeniden başvuru yapması gerekmez; Bahar yarıyılında yurtta kalmayacak öğrencilerin Yurtlar Takvimi’nde ilan edilen tarihe kadar Bahar yarıyılı yurt kayıtlarını iptal etmeleri gerekir.
(5) Yurtlarda kalmakta olan ve/veya yurtlara yeni giriş yapmak isteyen tüm öğrencilerin bir sonraki yarıyılda yurtlarda kalabilmek için tahakkuk etmiş bulunan yurt ücretlerini Yurtlar Takvimi’nde belirtilen süreler içinde ödemeleri gerekir. Süresi içinde başvuru işlemlerini tamamlamayan veya yurt ücretini ödemeyen öğrencilerin başvuruları iptal edilir ve yurtlarda yer tahsisi yapılmaz.
(6) Kendisine yer tahsisi yapılmış olmasına rağmen, süresi içinde yarıyıl ders kayıt işlemlerini yapmayan, yarıyıl izni alan veya başka bir nedenle yurtlarda kalabilme niteliğini yitiren öğrenciler ile ders ekleme/bırakma tarihine kadar geçerli mazeret bildirmeksizin kartlı giriş sistemi kayıtlarına göre yurtlara giriş yapmayan öğrencilerin yurtlardan kaydı silinir.
(7) Kendisine tahsis edilmiş olan yurdunu ve/veya odasını değiştirmek isteyen öğrencilerin Yurtlar Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurular müsaitlik durumuna göre değerlendirilir.
(8) Yabancı uyruklu öğrencilere ve değişim öğrencilerine uygulanacak öncelikler ve öğrenci sayıları Rektörlük tarafından belirlenir.
(9) Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin -affa uğramış olsalar ve/veya haklarındaki hukuki işlemin yürütmesi mahkemelerce durdurulmuş olsa dahi- yurtlara alınıp alınmayacağı Yurtlar Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.
(10) Rektörlük veya Yurtlar Yönetim Kurulu, yurtta kalmaları sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir, ya da yurtlarla ilişiklerini kesebilir.

Yurtlardan Ayrılma
Madde 8- (1)Yurtlarda kalmakta olan öğrenciler yurttan ayrılmadan önce Yurtlar Müdürlüğü’ne başvurarak ayrılma işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Yurttan habersizce ayrılan öğrencilerin odalarında bırakmış oldukları eşyalar, Yurtlar Müdürlüğü’nce toplanarak depoya alınır. Otuz gün süresince öğrenci tarafından alınmayan eşyalar elden çıkartılır. Depoya alınan bu eşyaların olası hasar veya kayıplarından Yurtlar Müdürlüğü sorumlu değildir.
(3) Güz yarıyılı sonunda yurttan ayrılmak isteyen öğrencilerin, Yurtlar Takvimi’nde ilan edilen en geç iptal tarihine kadar, çevrimiçi yurt başvuru sistemi üzerinden mevcut yurt kayıtlarını veya başvurularını iptal etmeleri, ayrıca Yurtlar Müdürlüğü’ne başvurarak yurttan ayrılış işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar bu işlemi yapmayan öğrenciler Bahar yarıyılı yurt ücretinden sorumlu olacaktır.
(4) Yurtlarda kalan öğrenciler, yurt yönetiminden teslim aldıkları bütün eşya ve malzemelerden sorumludur. Öğrenciler yurttan ayrılırken teslim aldıkları tüm malzemeyi Yurtlar Müdürlüğü’ne eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Yurtlar Yönetimi’nin odalar için belirlemiş olduğu demirbaş eşyalar dışında odada mobilya ve teçhizat bulunduramaz. Kayıp ve hasarlı eşya/malzeme bedeli öğrenciden tahsil edilir. Öğrencinin malzeme bedelini kendisine tanınan süre içerisinde ödememesi durumunda bu tarihten itibaren yasal faiz uygulaması başlatılır. Öğrenci İşleri Müdürlüğü ve Yurtlar Müdürlüğü’nce hiçbir başvurusu işleme konmaz, kendisine belgeleri teslim edilmez.
(5) Öğrencinin yurtlardan ayrılma tarihine göre Yurtlar Takvimi’nde belirtilen oranlarda ücret iadesi yapılır. Takvimde belirtilen ilgili tarihten sonra ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz. Yurtlardan uzaklaştırma veya yurtlardan çıkarma yaptırımı uygulanan öğrencilere yurt ücreti iade edilmez.

Yurt Ücretleri
Madde 9-(1) Yurtların ücretleri her yarıyıl Rektörlük tarafından belirlenir. Yurt ücretleri sadece konaklamayı içerir; yiyecek, içecek ve başka hizmetleri kapsamaz.
(2) Yarıyıl yurt ücretleri Üniversite’ye yeni kaydolan öğrenciler için kesin kayıt sırasında, devam eden öğrenciler için ise Yurtlar Takvimi’nde belirtilen süreler içinde alınır.
(3) Yurt ücretini ve eğer varsa hasar ücretini Yurtlar Takvimi’nde belirtilen süreler içerisinde ödemeyen öğrencilerin yurtla ilişiği kesilir ve yurttan çıkartılır.
(4) Eğitimin başladığı tarihten altıncı haftanın sonuna kadar yurda giren öğrenciler yarıyıl yurt ücretinin tamamını, bu tarihten sonra yurda girenler yarıyıl yurt ücretinin %75’ini öder.
(5) Ücreti düşük odadan ücreti yüksek odaya geçişlerde fark olarak ödenecek ücret için, dördüncü fıkrada yer alan kurallar esas alınır. Banka transferlerinde oluşabilecek tüm masraflar öğrenciye aittir.

Yaz Döneminde Yurtlardan Yararlanma
Madde 10- (1) Yaz döneminde ve yarıyıl tatillerinde yurtlarda kalacak konuk ve öğrencilerden alınacak ücretler Rektörlükçe saptanır.
(2) Yaz dönemi ve yarıyıl tatili sürelerince açık tutulacak nöbetçi yurt binaları, her akademik yarıyıl sonunda Yurtlar Yönetimi tarafından belirlenerek duyurulur. Öğrenciler, duyurularda belirtilen tarihler içerisinde nöbetçi yurtlara geçmekle yükümlüdür.
(3) Yaz dönemi süresince yer durumunun uygun olması hâlinde, isteyen tüm öğrenciler yurtlardan yararlanabilir. Yer tahsisinde güz ve bahar yarıyıllarında yurtlarda kalmış öğrencilere öncelik verilir.
(4) Yaz döneminde yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, Rektörlükçe belirlenen ücret tablosu çerçevesinde ücret öder.
(5) Yaz okulu süresince yurtlarda kalmak isteyen kapsamlı burslu öğrencilerden yaz dönemi için alınacak ücretler Rektörlükçe belirlenir.

 

Dördüncü Bölüm

Oda Güvenliği, Zararların Tazmini, Yurt İlke ve Kurallarına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar 

Oda Güvenliği
Madde 11- (1) Oda güvenliği konusunda sorumluluk öğrenciye ait olup öğrencilerin oda kapılarını kapalı ve kilitli tutmaları gerekir.
(2) Odalarda veya odalarda bulundurulan özel eşyalarda oluşabilecek kayıp ve hasarlardan öğrenciler sorumludur; Yurtlar Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
(3) Yurtlarda kalan öğrencilerin odalarında güvenlik ve temizlik kuralları ile bu İlke ve Kurallara uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacı ile herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Yurt Müdürleri veya görevlilerince kontrol yapılabilir.
(4) Tatil veya herhangi bir başka nedenle yurttan ayrılan öğrenciler şahsi eşyalarını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyalardan Yurtlar Müdürlüğü sorumlu değildir.

Zararların Tazmini
Madde 12- (1) Yurtlarda kalan öğrenciler yurt eşyalarına verdikleri zararların tazmini ve zimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdür.
(2) Yurtlarda sebep olunan zararın karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden öğrenciden tahsil edilir.
(3) Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir.

Yurt İlke ve Kurallarına Aykırılık Durumunda Yaptırım Uygulanmasına Karar Vermeye Yetkili Makamlar
Madde 13- (1) Yurt İlke ve Kuralları’na aykırı durum ve davranışlardan şüphe edilmesi durumunda, Yurtlar Yönetimi konuyla ilgili inceleme ve araştırmayı yapar. Söz konusu inceleme ve araştırma neticesinde Yurt İlke ve Kuralları’na aykırı durum ve davranışların belirlenmesi hâlinde öğrencileri yazılı olarak uyarmak, yazılı olarak kınamak ve 7 (yedi) güne kadar yurtlardan uzaklaştırma yaptırımı uygulanmasına karar vermek yetkisi Yurtlar Yönetimi’ne aittir
(2) Yurt İlke ve Kuralları’na aykırı durum ve davranışların 7 günden daha uzun süre yurttan uzaklaştırma veya yurttan çıkarma yaptırımı gerektirdiği durumlarda, Yurtlar Yönetimi’nin teklifi ve Yurtlar Müdürü’nün onayı ile konu Yurtlar Yönetim Kurulu’na sevk edilerek burada karara bağlanır.

Yurt Yaptırımları
Madde 14- (1) Yurtlarda kalan öğrencilere uygulanabilecek yaptırımlar şunlardır:

a) Uyarı
b) Kınama
c) Yurttan uzaklaştırma
d) Yurttan çıkarma

(2) Yurt yaptırımları, Yurt İlke ve Kuralları’na uyumu sağlamak amacı taşır. Bu yaptırımlar öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından tutulan dosyalarına işlenmez, Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmez. Yurt yaptırımı gerektiren bir fiilin Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin suçu oluşturduğu durumlarda, söz konusu durum disiplin soruşturması açılmak üzere öğrencinin bağlı olduğu fakülte, yüksekokul veya enstitüye bildirilir.

Uyarı
Madde 15- (1) Öğrencilerin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olmaları konusunda yazılı olarak uyarılmalarını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtlarda kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak,
b) Odasının, ortak kullanım alanlarının ve eşyalarının temizlik ve düzenine özen göstermemek, temizlik veya ilaçlama yapılmasına engel olmak,
c) Gürültü yapmak, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak,
d) Yurt görevlilerince kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek,
e) Yurtlara izinsiz ve mazeretsiz olarak bir yarıyılda Yurtlar Yönetimi tarafından belirlenen saatlerden sonra (hazırlık sınıfı öğrencileri için 00:30, bölüm öğrencileri için 02:00 olmak üzere) üç kez geç giriş yapmak,
f) Yurt yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine uymamak,
g) Duvarlara, kapılara veya demirbaş eşyaya zarar vermek ve bu eşyaları öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak,
h) Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde odada ütü yapmak, elektrikli ısıtıcı veya ocak kullanmak ya da tüp, gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak,
i) Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak veya yangın algılama sistemleri, kameralar ve kartlı geçiş sistemlerine müdahale etmek,
j) Yurtlar Yönetimi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak,
k) Yurtlar Yönetimi’nden habersiz oda değişikliği yapmak,
l) Yurt içerisinde ve odada her ne amaçla olursa olsun, alkollü içki şişesi bulundurmak,
m) Yurt girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracını park etmek,
n) Özel eşyalarını odasının dışında veya pencere dışında bırakmak,
o) Her ne sebeple olursa olsun pencerelerden dışarıya herhangi bir cisim atmak, çevreyi rahatsız edecek şekilde seslenmek,
p) Yurtlar Müdürlüğü’nün yazılı izni olmaksızın odada evcil hayvan beslemek,
q) Mutfak temizlik ve düzenini ihlal etmek veya mutfak haricindeki alanlarda yemek pişirmek,
r) Yurtlar Yönetimi’nce belirlenmiş olan çöp toplama saatleri dışında oda kapısı dışına çöp kovasını bırakmak.

Kınama
Madde 16- (1) Öğrencilerin yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduklarının bildirilerek yazılı olarak kınanmalarını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurt binalarının kapalı ve açık alanlarında sigara, elektronik sigara veya başka tütün ürünü kullanmak,
b) Herhangi bir yere izinsiz ilan asmak veya yazı yazmak,
c) Yurt odalarını, tesislerini ve çevresini amaç dışı kullanmak ve onlara zarar vermek,
d) Yönetime yanlış bilgi vermek, telefon numaraları, ikametgâh bilgileri, vb. hakkında yalan beyanda bulunmak, bilgilerinde değişiklik olması durumunda yurt yönetimini bilgilendirmemek, bilgilerini güncellememek,
e) Oda arkadaşlarını ve başkalarını onur kırıcı söylem, hakaret, telefon vb. yoluyla rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak,
f) Bilgisayar ağı sistemine bilinçli olarak zarar vermek, odalarda Yurtlar Yönetimi’nce sağlanan cihazlar dışında kablosuz modem ve/veya router kullanmak, internet soket ve hatlarına zarar vermek,
g) Yurt yönetimini bilgilendirmeden kartlı giriş sistemi kayıtlarına göre bir yarıyılda 5 gün devamsızlık yapmak.

 

Yurttan Uzaklaştırma
Madde 17- (1) Yurttan uzaklaştırma yaptırımı öğrencinin, üç günden az bir yıldan çok olmamak üzere geçici olarak yurttan uzaklaştırılmasıdır.
(2) Yurttan uzaklaştırma yaptırımı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kavga etmek,
b) Yurt binalarında veya yurtlar bölgesinde alkollü içki bulundurmak, alkollü içki içmek,
c) Odasında veya yurt binasının diğer alanlarında kumar araç ve gereçleri bulundurmak,
d) Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, yurt yönetiminden izinsiz olarak odasında veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi barındırmak, kendisine tahsis edilmiş oda dışında başka odada kalmak,
e) Bilkent Üniversitesi öğrenci kartını başkasına vererek odasını kullanmasına imkân sağlamak, başkasına ait kartı kullanmak,
f) Yurtlar Yönetimi’nce konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, kendisine yapılan uyarıları dinlememek,
g) Yurt yönetimini bilgilendirmeksizin kartlı giriş sistemi kayıtlarına göre bir yarıyılda 15 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak,
h) Yurtların huzur ve sükûnunu bozucu eylemlere girişmek,
i) Yalnızca karşı cinsin kullanımına ayrılmış olan alanlara yurt yönetiminin izni olmaksızın girmek, başkasının girmesine yardımcı olmak.

(3) Üniversite’den uzaklaştırma disiplin cezası alan veya hakkında yurtlardan uzaklaştırma yaptırımı uygulanan öğrenciler ilgili süre içerisinde yurt binalarına giremez, yurtlarda kalamaz.

(4)  Yurtlardan uzaklaştırma yaptırımı uygulanan öğrencilerin bir sonraki dönem ve/veya eğitim yılı için yapacakları yurt başvurularına öncelik tanınmaz. Bu öğrencilerin yerleşimleri, diğer tüm başvuruların yerleşimleri tamamlandıktan sonra kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirilir.

Yurttan Çıkarma
Madde 18- (1) Yurttan çıkarma yaptırımı, öğrencinin bir daha Üniversite yurtlarına alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir.
(2) Yurttan çıkarma yaptırımını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak,
b) Kumar oynamak veya oynatmak,
c) Uyuşturucu ve uyarıcı madde vb. kullanmak veya yurtlarda bulundurmak,
d) Hırsızlık yapmak,
e) Yurt yöneticilerine veya sakinlerine karşı iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale gibi ahlak dışı ve kaba davranışlar sergilemek,
f) Yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan dolayı hükümlü duruma düşmek.

Yaptırım Gerektiren Fiillerin Tekrarı
Madde 19- (1) Yaptırım uygulanmasına sebep olmuş fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında bir derece ağır yaptırım uygulanır.

Geçmişteki farklı nitelikteki fiilleri için benzer yaptırımlar uygulanmış bir öğrenciye yaptırım uygulamasına sebep olan yeni fiili için bir üst derece yaptırım uygulanır.

Yaptırımların ağırlaştırılması veya hafifletilmesi
Madde 20- (1) Uygulanacak yaptırımlara karar verilirken, öğrencinin yurt içindeki ve dışındaki hal ve hareketi, yurt yönetimi ve arkadaşlarına karşı tutumu, söz konusu fiilin ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğu ve diğer sebepler de göz önünde bulundurularak bir derece ağır veya hafif yaptırım uygulanmasına karar verilebilir.

(3) Birden çok yaptırımın uygulanmasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, bu fiillere ilişkin yaptırımların en ağırı uygulanır

Yaptırımlara itiraz
Madde 21- (1) Öğrenci, yurtlar yaptırımının tebliğ tarihini takip eden 7 iş günü içinde itiraz edebilir. İtirazlar, yurttan çıkarma dışındaki tüm yaptırımlar için Yurtlar Yönetimi’ne, yurttan çıkarma durumunda ise Rektörlüğe yazılı olarak yapılır.

(2) İtiraz başvurusu, kararın uygulanmasına engel olmaz.

 

Beşinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Yurt Odalarında Oluşabilecek Boşluklar
Madde 22- (1) Dönem içerisinde öğrencilerin çeşitli nedenlerle yurtlardan ayrılmaları neticesinde yurt odalarında oluşabilecek boşlukların değerlendirilmesi amacıyla, Yurtlar Müdürlüğü’nce 7 gün içerisinde;

a) Odada kalmaya devam eden öğrencilerin aynı tipteki diğer bir yurt veya odaya nakledilmeleri veya

b) Odada kalmaya devam eden öğrencilerden, Yurtlar Müdürlüğü’nün onayını almak kaydıyla kendilerine yeni oda arkadaş(lar)ı bularak odalarında oluşan boşluğu doldurmalarının talep edilmesi mümkündür.

(2) Odada kalmakta olan öğrencilerin, 7 günlük süre içerisinde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki seçeneklerden herhangi birini gerçekleştirememeleri durumunda Yurtlar Müdürlüğü’nce odadaki boşalan yatak(lar) kaldırılıp oda kapasitesi düşürülür. Öğrencinin kendi odasında kalmaya devam etmek istemesi durumunda boş kalan yatağın ücreti kendisinden tahsil edilir.

Mezun Olan Öğrencilerin Durumu
Madde 23 (1)- Mezun olan öğrenciler Üniversite yurtlarında kalamaz. 

Yurtların Kapatılması
Madde 24 (1)- Rektörlük olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Yurtlar Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.

Yurt Binalarının Geçici Olarak Boşaltılması
Madde 25 (1)- Yurtlar Müdürlüğü gerek yarı yıl, gerekse de yaz tatillerinde bakım-onarım, dahili planlama gibi amaçlarla göreceği lüzum ve ihtiyaç doğrultusunda yurt binalarından bazılarını boşaltabilir ve bu binalarda kalmakta olan öğrencileri nöbetçi yurtlara aktarabilir.

Oda Değişiklikleri
Madde 26 (1)- Yurt Müdürleri gerek gördüklerinde öğrencilerin odalarını değiştirebilir ve gerekçelerini Yurtlar Müdürü’ne yazılı olarak bildirirler.

Refakat
Madde 27 (1)- Öğrenciler, hasta olsalar dahi refakatçiyle yurtta kalamazlar.

Ziyaret
Madde 28 (1)-  Ziyaretçiler ancak ziyaret edilen öğrenci tarafından yurt yönetimine kayıt yaptırması koşulu ile 08:30 – 22:30 saatleri arasında Yurtlar Yönetimi tarafından belirlenen alanlarda misafir edilebilir.

(2) Ziyaretçilerin kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.