Ana Sayfa » Öğretim Elemanları Yaşa Bağlı Emeklilik ve Görev Sonu Esasları Yönergesi

Öğretim Elemanları Yaşa Bağlı Emeklilik ve Görev Sonu Esasları Yönergesi

[ 17.4.2023 tarihli Senato kararı ]

 

Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge, Bilkent Üniversitesi’nde akademik kadroda görev yapan çalışanların yaşa bağlı olarak emekli olma veya görevlerinin sona erme tarihleriyle ilgili esasları kapsar.

Tanımlar
Madde 2- Bu Yönergede geçen

a) Üniversite: Bilkent Üniversitesi’ni,
b) Öğretim elemanı: Akademik kadroda görev yapmakta olan Üniversite çalışanını,
c) Bölüm Başkanı: Öğretim elemanının görev yaptığı bölümün başkanını,
d) Dekan: Öğretim elemanının görev yaptığı fakültenin dekanını,
e) Akademik İşler Rektör Yardımcısı: Bilkent Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı’nı (Provost),
f) Rektör: Bilkent Üniversitesi Rektörü’nü
g) Fakülte: Bilkent Üniversitesi fakültelerini,
h) Emeklilik Komitesi: Bilkent Üniversitesi Rektörü tarafından atanan komiteyi,
i) Terfi-Tayin Komitesi: Bilkent Üniversitesi’nin Terfi-Tayin Komitesi’ni,

ifade eder.

Esaslar
Madde 3- Bilkent Üniversitesi’nde öğretim elemanları için yaşa bağlı zorunlu emeklilik tarihi, 67 yaşını doldurdukları günü takip eden, hangisi daha erken ise, ilk 28 Şubat veya 31 Ağustos tarihidir. Daha önce emekli olmuş ve emekli statüde destek primi ödenmesi yoluyla görev yapmakta olan veya zorunlu emeklilik tarihi geldiği sırada Sosyal Güvenlik Kurumu açısından emeklilik hakkı kazanmamış olan öğretim elemanlarının görevleri de bu maddede anılan tarihlerde sona erer.

Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör düzeyinde idari görevi bulunan öğretim üyelerinin idari görevleri devam ettiği sürece yaşa bağlı emeklilik tarihleri dikkate alınmaz.

Üst düzeyde araştırma, eğitim veya servis performansı göstermeye devam eden, yerine yeni işe alınabilecek akademisyenlerin bulunmasında güçlük çekilecek öğretim elemanlarının yaşa bağlı emeklilik veya görev sonu tarihleri, Emeklilik Komitesi’nin kararı ile her seferinde en çok ikişer yıl süreyle olmak üzere ertelenebilir.

Başvuru ve Dekan Raporu
Madde 4- Emeklilik tarihinin ertelenmesini talep eden öğretim elemanı, 3. maddede belirlenmiş olağan emeklilik tarihinden en az 6 en çok 12 ay önce bağlı bulunduğu Dekan’a başvurur. Dekan gerekli gördüğü durumlarda öğretim elemanına danışarak başvuruyu kendisi de başlatabilir.

Dekan, başvuruyu takip eden bir ay içinde, Bölüm Başkanı’nın da görüşlerini aldıktan sonra, öğretim elemanının başvurusuyla birlikte kendi gerekçeli görüşlerini içeren bir raporu Akademik İşler Rektör Yardımcısı’na iletir.

Emeklilik Komitesi
Madde 5- Emeklilik Komitesi, biri Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Diğer dört üye, profesörlük atamaları Terfi-Tayin Komitesi tarafından onaylanmış olan ve 65 yaşını henüz doldurmamış tam-zamanlı profesörler arasından seçilerek Rektör tarafından atanır. Üyeler komiteye ikişer yıl için atanır; süresi sona eren komite üyeleri yeniden atanabilir. Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı dışındaki üyelerin kimlikleri gizli tutulur.

Emeklilik Komitesi Kararı ve Oylama
Madde 6- Emeklilik Komitesi, başvurunun Akademik İşler Rektör yardımcısına ulaşmasını takip eden iki ay içinde toplanır ve başvuruda bulunan öğretim elemanının araştırma, eğitim ve servis performansı ile Dekan’ın raporunu değerlendirerek öğretim elemanının görevde kalma süresinin 3. maddede belirtilen tarihten başlayarak bir veya iki yıl için uzatılmasına veya başvurunun reddine karar verir.

Emeklilik Komitesi, tüm üyelerin katılımıyla toplanır, gizli oylama ile ve oy çokluğuyla karar alır.

Emeklilik Komitesi’nin kararı Akademik İşler Rektör Yardımcısı tarafından emeklilik erteleme başvurusunda bulunan öğretim elemanına bildirilir.

Yürürlük
Madde 7- Bu Yönerge Bilkent Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8- Bu Yönerge Rektör tarafından yürütülür.

Geçici Maddeler
Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 67 yaşını doldurmuş bulunan veya 31.8.2024 tarihine kadar 67 yaşını dolduracak olan öğretim elemanları bakımından:

a) 31.8.2022 tarihinde henüz 67 yaşını doldurmamış olup 1.9.2022 ile 31.8.2024 tarihleri arasında 67 yaşını doldurmuş veya dolduracak kişiler için yaşa bağlı emeklilik veya görev sonu tarihi 31.8.2024’tür. Bu gruptaki öğretim elemanlarının erteleme başvurularını 1.4.2024 tarihine kadar yapmaları gereklidir.

b) 1.9.2022 tarihinden önce 67 yaşını doldurmuş olanlar için emeklilik veya görev sonu tarihi 28.2.2024’tür. Bu gruptaki öğretim elemanlarının emeklilik erteleme başvurularını 1.9.2023 tarihine kadar yapmaları gereklidir. Ancak, Dekan’ın önerisi ve Akademik İşler Rektör Yardımcısı’nın onayı ile, Emeklilik Komitesi onayı gerekmeksizin, emeklilik tarihi 31.8.2024’e ertelenebilir.

Geçici Madde 2- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce emeklilik veya görevden ayrılma tarihi kendisine bildirilmiş olan öğretim elemanları bu Yönerge hükümlerine tabi değildir.