Ana Sayfa » Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi

Üniversite İçi Bölümler Arası Geçiş Yönergesi

[ 26.02.2020 tarihli Senato kararı ]

 

Madde 1- Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerin bir başka lisans programına geçmek üzere yapacağı başvurular bu yönergede sıralanan kurallar ve koşullar doğrultusunda kabul edilir ve değerlendirilir.

Madde 2- Bölümler arası geçiş başvuruları yılda iki kere ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır. Son başvuru tarihinden sonra yeni başvuru kabul edilmez.

Madde 3- Lisans öğrencileri Bilkent Üniversitesi’ndeki eğitimleri boyunca en çok bir kez bölüm değiştirme başvurusu yapabilir.

Madde 4- Yükseköğretim Kurulu’nun merkezi yerleştirmede başarı sırası sınırı koymuş olduğu programlardan birine geçmek üzere başvuru yapacak öğrencilerin, üniversite sınavına girdikleri yıla ait başarı sırası koşulunu sağlıyor olmaları gereklidir.

Madde 5- Bölümler arası geçiş başvuruları, başvuru yapan öğrencinin durumuna göre aşağıda sıralanan dört kategoriden biri çerçevesinde alınır. Merkezi yerleştirme sonucu Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış öğrencilerin hangi kategori kapsamında başvuru yapabilecekleri ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınarak yapılır.

  1. Üniversite giriş sınavı puanı, geçmek istediği bölüme yerleştirilmek için yeterli olan öğrenciler: Merkezi yerleştirme sonucu Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış lisans öğrencileri, ÖSYS puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme geçmek üzere başvuru yapabilir. Bu kategori kapsamında bölümler arası geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki en düşük taban puanından daha yüksek olması gereklidir.

   Kayıtlı olduğu bölümde bursu veya indirimi bulunmayan öğrenciler, geçtikleri bölüme burslu veya indirimli olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan (indirimden) yararlanamaz.

   Kayıtlı olduğu bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burslu (indirimli) olarak okumakta olan öğrencilerin bursları (indirimleri) aşağıda sıralanan esaslara göre belirlenir. Bu bakımdan, kayıtlı oldukları bölüme yetenek sınavıyla yerleşmiş olup merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan bir bölüme geçmek isteyen öğrencilerin burs veya indirim düzeyi, yetenek bursu oranlarının en yakın olduğu burs düzeyi olarak kabul edilir.

   A. Üniversite sınavına girdiği yıldaki yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı yıla ve öğrencininkiyle aynı burs veya indirim düzeyine ait taban puanından daha yüksek olup kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü yarıyıl eğitimine başlamamış öğrenciler, söz konusu bölüme geçebilir. Öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs (indirim) düzeyi, bu kategori kapsamında geçtiği bölümde de geçerli olur. Geçtikleri bölüme daha üst bir burs veya indirim düzeyinde de yerleşebilecek puana sahip olan öğrencilerin bursu yükseltilmez.

   B. Üniversite sınavına girdiği yıldaki yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı yıla ve öğrencininkiyle aynı burs veya indirim düzeyine ait taban puanından daha yüksek olduğu halde, kayıtlı bulunduğu bölümde üçüncü yarıyıl eğitimine başladıktan sonraki bir tarihte başvuru yapmak isteyenlerin, geçiş başvurusu yapmadan önce, hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu veya indirimli olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan (indirimden) yararlanamaz.

   C. Üniversite sınavına girdiği yıldaki yerleştirme puanı, geçmek istediği bölümün aynı yıla ve öğrencininkiyle aynı burs veya indirim düzeyine ait taban puanından daha düşük olan öğrencilerin, geçiş başvurusu yapmadan önce, hazırlık programında geçirilen süre dahil kayıtlı oldukları bölümde o güne kadar Bilkent Üniversitesi tarafından kendilerine sağlanmış olan tüm bursları ve indirimleri yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gereklidir. Bu öğrenciler geçtikleri bölüme burslu veya indirimli olarak yerleşebilecek puana sahip olsalar bile Kapsamlı, Tam veya %50 burstan (indirimden) yararlanamaz.

  2. Üniversite giriş sınavı puanı, geçmek istediği bölüme yerleştirilmek için yeterli olmayan öğrenciler: Bilkent Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış lisans öğrencilerinden gerekli başvuru koşullarını sağlayanlar, ÖSYS puanlarının yerleşmeye yeterli olmadığı bir başka bölüme geçmek üzere başvurabilir. Bu kategori kapsamında bölümler arası geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki en düşük taban puanından daha düşük olması gereklidir.

   Bu kapsamda bölümler arası geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, merkezi sınava girdikleri yıl itibarıyla geçmek istedikleri diploma programı için geçerli olan puan türünde aldıkları merkezi yerleştirme puanlarının, geçmek istedikleri diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması gereklidir.

   Yerleştirildikleri bölümdeki burs veya indirim durumları ne olursa olsun, bu kapsamda geçiş yapan öğrenciler geçtikleri bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burstan (indirimden) yararlanamaz.

   A. Kayıtlı oldukları bölümde en az iki, en çok dört yarıyıl okuyup her yarıyıl bölüm müfredatında yer alan derslerin tamamını almış ve genel not ortalaması 3.5 veya daha yüksek olan lisans öğrencileri, bir başka bölüme geçmek için başvuru yapabilir. Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

   B. (Değişik, SK 16.04.2021, SK 11.12.2023) Liseden mezun oldukları yılda veya bir sonraki yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilen veya üniversitenin Lisans Programlarına Yatay ve Dikey Geçiş Yönetmeliği’nin 2(b) maddesi kapsamında yatay geçiş yapan ve kesin kayıt sonrasında İngilizce Hazırlık Programı’ndan doğrudan muaf olabilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu ilgili fakülte IB barajına eşit veya daha yüksek olanlar, aynı puan türüyle öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş için ön başvuru yapabilir. IB barajı Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi için 32 puan, diğer tüm fakülteler için 30 puandır. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Ön başvuru sadece öğrencinin liseden mezun olduğu veya bunu takip eden yılda ve üniversiteye kesin kaydını takiben İngilizce Hazırlık Programı muafiyet durumu belli olduktan sonra yapılabilir. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin ön başvuruları kabul edilmez. Liseden mezun olduktan sonra IB sınavlarına tekrar giren öğrencilerin yeni IB diploma notu dikkate alınmaz. Ön başvuru yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden birinci yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır; bu öğrencilerin geçmek istedikleri bölümün müfredatında birinci yarıyıla ait tüm dersleri almaları gereklidir. Eğer öğrencinin birinci yarıyıl müfredatında muaf tutulmuş olduğu dersler varsa, bu dersler yerine benzer düzey ve nitelikte müfredat dersleri alınarak normal ders yükünün sağlanması gerekir. Birinci yarıyıl sonunda, müfredat dahilinde aldığı derslerin hepsinden başarılı olan ve söz konusu derslerden 2.80 veya daha yüksek ağırlıklı not ortalaması tutturan öğrenciler, ilgili bölüme geçiş için başvuru yapmış kabul edilir. Bu öğrenciler takip eden yarıyılda da geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırır. Bölümler arası geçiş başvuruları ikinci yarıyıl sonunda öğrencinin geçmek istediği fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanıp geçişler kesinleşir. Birinci yarıyıl sonunda ağırlıklı not ortalaması 2.80’den düşük olan veya müfredat derslerinden en az birinden başarısız olan öğrencilerin ön başvuruları iptal edilir ve bölümler arası geçiş başvuruları alınmaz. Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru veya ön başvuru hakkı doğurmaz.

  3. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere geçmek isteyen öğrenciler: Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere geçmek isteyen öğrenciler, ilgili bölüm tarafından verilen veya kabul edilen yetenek sınavına girer. Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kapsamlı, Tam veya %50 burs (indirim) sahibi öğrencilerin bursları (indirimleri) geçtikleri bölümde devam etmez. Yetenek sınavının sonucuna göre fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu uygun bulduğu öğrencileri Yetenek bursuna aday gösterebilir; burs kararı Rektörlük tarafından verilir.
  4. Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi doğrultusunda kayıt yaptırmış öğrenciler: Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi doğrultusunda kayıt yaptırmış öğrenciler, en geç kayıtlı oldukları bölümde ikinci yarıyıllarını tamamladıktan sonra bir başka bölüme geçmek için başvuru yapabilir. Bu öğrencilerden, üniversiteye kesin kayıt öncesinde kabul edilmiş oldukları bölümlerden birine geçmek isteyenler serbestçe geçebilir. Daha önce kabul edilmemiş olduğu bir bölüme geçmek isteyen öğrencilerin başvuruları geçmek istediği bölüm tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Geçişi onaylanan öğrencilerin yeni bölümlerindeki burs (indirim) düzeyleri Rektörlük tarafından belirlenir. Bu kategori kapsamında en çok bir kez bölümler arası geçiş yapılabilir.

Madde 6- İkinci kategori kapsamında geçiş başvurusu yapan öğrenciler hariç, bölümler arası geçişi kesinleşen öğrencilerin eski bölümlerinde almış ve koşulsuz olarak başarmış oldukları derslerden fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından uygun bulunanlar, öğrencinin yeni müfredatına T notu ile aktarılarak burada yer alan bazı ders yükümlülükleri için muafiyet sağlayabilir. Öğrencilerin yeni bölümlerindeki azami süreleri, bölüm müfredatında muafiyet sağlanan derslerin oranına göre fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 7- İkinci kategori kapsamında geçişi kesinleşen öğrencilerin önceki yarıyıllarda aldıkları derslerin tümü notlarıyla birlikte transfer edilir. Bu öğrencilerin azami süreleri, önceki bölümlerinde geçirdikleri sürenin tamamı dahil edilerek hesaplanır.

Madde 8- Bu yönerge Rektörlük tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Bu yönergenin 2. maddesinin (B) bendinde yapılan 11.12.2023 tarihli değişiklikler 2025-2026 akademik yılı Güz Dönemi itibariyle uygulanacaktır.  2025-2026 akademik yılı başlangıcına kadar IB diploma puan barajı tüm fakülteler için 30 olarak devam edecektir.

 

Bölümlerarası Geçiş Başvuru Formu: Türkçe (WORD / PDF)*, English (WORD / PDF)*

 


* Google Chrome internet tarayıcısı kullananlar, Word dokumanını indirmek istediğinizde lütfen bilgisayar farenizin sağ tuşuna basarak farklı kaydet seçeneği ile formları kaydediniz.