Home » Research Center Regulations (in Turkish)

Research Center Regulations (in Turkish)

Bilkent Üniversitesi Araştırma Merkezleri Yönetmeliği

[ 11.12.2019 tarihli Mütevelli Heyeti Kararı ]

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik, Bilkent Üniversitesi bünyesinde etkinlik gösteren araştırma merkezlerinin kuruluş, yönetim ve kapanış esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yönetmelik hükümleri, Bilkent Üniversitesi’nde kurulmuş ve kurulacak olan tüm araştırma merkezlerini kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen

  1. Üniversite: Bilkent Üniversitesi’ni,
  2. Merkez: Ortak araştırma etkinlikleri yürütmek için birden çok öğretim elemanını bir araya getiren idari birimi,
  3. Merkez Yönetmeliği: Merkezin yönetim, organizasyon ve etkinliklerini düzenleyen yönetmeliği,
  4. Merkez Müdürü: Merkezin yöneticiliğini yapan öğretim üyesini,
  5. Merkez Yönetim Kurulu: Merkez yönetmeliğinde tanımlandığı biçimiyle merkezin yönetim kurulunu,
  6. Merkez üyesi: Merkezde etkinlik gösteren tam zamanlı üniversite akademik personelini,
  7. Merkez personeli: Merkezde görev yapan süreli sözleşmeli çalışanları

ifade eder.

Başvuru, Değerlendirme ve Onay

Madde 3- Yeni bir merkez kurulması için başvuru Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’na yapılır. Başvuru dosyasında önerilen merkezin amacı, kurulma gerekçesi, etkinlik alanları, taslak yönetmeliği, merkez çalışmalarından beklenen sonuçlar, merkez müdürü olarak görev yapması önerilen öğretim üyesini adı, üyelerin listesi, üyelerin bağlı oldukları fakültelerin dekanlarından ve/veya yüksekokul müdürlerinden değerlendirme yazıları, taslak bütçe, merkezin işleyişinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve süreçler, merkezin kapatılma koşulları ve üniversiteden beklenen taahhütlerin açıklamaları yer alır.

Madde 4- Yeni merkez kurulması için yapılan başvurular öncelikle Akademik İşler Rektör Yardımcılığı tarafından değerlendirilir; kurulmasına karar verilen merkezler ve yönetmelikleri Üniversite Senatosu’nda görüşülerek karara bağlanır. Senato tarafından alınan merkez kuruluş kararları Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur. Mütevelli Heyeti’nin onayladığı merkezler için Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapılır.

Yönetim ve Üyeler

Madde 5- Merkez müdürü, üniversitede tam zamanlı görev yapan bir öğretim üyesi olmak koşuluyla, merkez yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenir.

Madde 6- Merkez üyeleri, üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanı olmaları koşuluyla, merkez yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenir.

Madde 7- Merkez yönetim kurulu, merkez üyeleri arasından merkez yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenir.

Merkez Üyelerinin Akademik Sorumlulukları

Madde 8- Merkez müdürü ve merkez yönetim kurulu dâhil tüm merkez üyeleri, üniversitede bağlı oldukları akademik birimlerdeki görev ve sorumluluklarını herhangi bir değişiklik olmadan sürdürmeye devam eder.

Merkez Personeli

Madde 9- Merkez yönetim kurulu kararıyla, merkezde çalışmak üzere süreli sözleşmeli olarak tam veya yarı zamanlı personel istihdam edilebilir. İdari ve destek hizmetler alanlarında görev yapacak merkez personeli yanı sıra, merkezin temel etkinlik alanlarında görev yapacak personel de çalıştırılabilir. Merkez personelinin tüm istihdam masrafları merkez bütçesinden karşılanır. Akademik ünvan verilecek merkez personeli için Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’ndan yazılı izin alınması gereklidir.

Merkez Bütçesi ve Proje Gelirleri

Madde 10- Merkezler kendi yarattıkları kaynaklarla varlıklarını sürdürür.

Merkez üyesi öğretim elemanlarının ana yürütücü oldukları dış kaynaklı projelerde projeden gelen dolaylı giderlerin bir bölümü üniversite tarafından belirlenen oranlarda öğretim elemanına ve öğretim elemanının bağlı bulunduğu akademik birime paylaştırılır. Öğretim elemanının merkez üyeliği bu paylaşımı etkilemez.

Merkez personellerinin ana yürütücü oldukları dış kaynaklı projeden gelen dolaylı giderlerin bir bölümü üniversite tarafından belirlenen oranlarda merkez personeline ve personelin bağlı bulunduğu merkeze paylaştırılır.

Doktora sonrası çalışma yapan araştırmacıların ana yürütücü oldukları dış kaynaklı projelerde, araştırmacının desteklendiği kaynak veya projenin dolaylı giderleri hangi birime aktarıldıysa, yeni projeden gelen dolaylı giderlerin ilgili bölümü de oraya aktarılır.

Yıllık Etkinlik Raporları

Madde 11- Merkez müdürü, her yıl temmuz ayında, merkezin son bir yıllık etkinliklerini ve mali durumunu özetleyen bir raporu Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’na sunar.

Dört Yıllık Değerlendirme

Madde 12- Her merkez, kuruluşundan başlayarak her dört yılda bir Rektör tarafından görevlendirilen bir komite tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilir. Merkezin etkinliklerini ve mali durumunu değerlendiren komite, sonuç raporunu Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’na sunar. Akademik İşler Rektör Yardımcılığı bu rapora dayanarak merkezin etkinliklerini sürdürmesi veya kapatılması yönünde görüşünü Rektörlüğe sunar.

Merkezin Kapatılması

Madde 13- Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’nın kapatılmasını önerdiği merkezlerin durumu Üniversite Senatosu’nda görüşülür, Senato tarafından uygun görülen öneri Mütevelli Heyet’e iletilir. Mütevelli Heyet tarafından da kabul edilen öneri Yükseköğretim Kurulu’na gönderilerek merkezin kapatılması istenir.

Geçici Madde

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce kurulmuş olan merkezler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde 3. maddede belirtilen belgeleri ve 11. maddede belirtilen son iki etkinlik raporlarını Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’na sunar. Takip eden altı ay içerisinde Akademik İşler Rektör Yardımcılığı ile merkez yönetimi birlikte çalışarak bu yönetmelik hükümlerine uyum için yapılması gerekebilecek değişiklikleri planlar ve gerçekleştirir.