Ana Sayfa » Kuruluş Yönetmeliği

Kuruluş Yönetmeliği

 

Amaç

Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı, Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Gelişme Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bilkent Üniversitesi Öğrenme ve Gelişme Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Merkezin  Amacı

Madde 3. Merkezin amacı, Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı akademik programlar dışında, ihtiyaç duyulan alanlarda kişi ve kurumların stratejik hedefleri ile uyumlu, sürdürülebilir eğitim programları düzenlemek, düzenletmek, geliştirmek, değerlendirmek ve sertifikalandırmaktır. Ayrıca eğitim alanındaki araştırma geliştirme faaliyetleri ve projeler ile ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yaparak akademik, endüstriyel ve toplumsal gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanı

Madde 4. Merkez bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki iş ve hizmetleri yapar:

  1. Üniversitenin Lisans ve Lisansüstü eğitimleri dışında kalan, yaşam boyu eğitim kapsamında bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine, kuruluşların kurumsal kimliğine ve stratejilerine, toplumun gelişimine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin analizi, planlaması, gerçekleştirilmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması,
  2. İş dünyasının ihtiyacına uygun, günümüz teknolojilerine hakim, nitelikli personel yetiştirmeye ve ülkenin istihdam politikalarındaki dönüşüme destek verilmesi,
  3. Üniversite, endüstri ve toplum işbirliğini güçlendirmek amacı ile stratejiler, uygulamalar ve projeler geliştirerek, akademik tecrübeleri endüstriye, endüstri birikimlerinin ise akademik eğitime katkı sağlayacağı paylaşım ortamlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
  4. Eğitim amaçları doğrultusunda bilgilendirme bültenlerinin ve raporlarının hazırlanması; eğitim içerikleri ile ilgili yazılı, sesli ve görüntülü materyallerin hazırlaması, arşivlenmesi, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak erişiminin sağlanması,
  5. Sürekli Egitim Merkezinin programlarının akredite edilmesi için değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapılması.

 

Merkezin Organları

Madde 5. Merkezin organlarını, Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu oluşturur.

Merkez Müdürü ve Görevleri

Madde 6. Merkez Müdürü, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılmak durumunda olan Merkez Müdürü yerine aynı şekilde yeni bir Müdür belirlenerek görevlendirme yapılır.

Merkez Müdürü Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetimi ve denetimi ile sonuçlarının alınmasından sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapar. Merkez amaçları doğrultusunda faaliyetlerin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri alır ve denetimleri yapar. Merkezin faaliyetlerini içeren aylık ve yıllık raporlar düzenler, Yönetim Kuruluna sunar.

Merkez Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 7. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden biri Üniversite dışından olabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile en az altı ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde toplantı sayısı arttırılabilir. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Yönetim Kurulu, Merkez faaliyetleri ile ilgili  konularda kararları  oy çokluğu ile alır. Merkezin faaliyet programı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Merkez Müdürünün aylık ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin esasların tesbiti ve düzenlemesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, merkezin faaliyetleri sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi gibi belgelerin verilme koşullarına ilişkin önerilerini Rektörlüğe sunar.

Yürürlük

Madde 8. Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Yürütme

Madde 9. Bu yönetmelik hükümlerini Bilkent Üniversitesi Rektörü yürütür.